5.1. Банк-емітент Платіжних продуктів зобов'язаний надати можливість кожному Держателю електронного платіжного засобу одержати звіт про виконані ним операції протягом останнього календарного місяця.

5.2. Кожний Держатель електронного платіжного засобу, отримавши та проаналізувавши звіт, має право пред'явити Банку-емітенту оскарження операції, яка викликає у нього сумнів чи, по його твердженню, не була ним проведена. Термін надання такого оскарження – не пізніше 15 (п‘ятнадцятого) числа місяця, наступного за місяцем, в якому була проведена операція.

5.3. Претензії подаються у формі заяви до Банку-емітента, у якій вказуються дата, час проведення операції, сума платежу та пояснення причин оскарження. Може бути оскаржена не вся сума платежу, а її частина. До заяви надаються відповідні документи, чеки і т. ін.

5.4. На підставі цієї заяви не пізніше наступного операційного дня Банк-емітент починає процедуру оскарження платежу. Ініціатором порушення процедури оскарження платежу може виступити служба безпеки Банку-учасника за результатами моніторингу транзакцій за електронними платіжними продуктами, який здійснюється ним або уповноваженою особою.

5.5. Для з’ясування обставин проведення операції Банк-учасник ПС отримує необхідну інформацію в Платіжній організації. Також він може звернутися до іншого Банку-учасника.

5.6. Банк-учасник ПС, який отримав відповідний запит про надання необхідної інформації, зобов'язаний оперативно розглянути цей запит і за наявності інформації щодо операції надати її в термін, не пізніше 5-ти банківських днів. Платіжна організація у разі потреби має право отримати будь-яку необхідну інформацію у Банків-учасників ПС.

5.7. Банки-учасники ПС зобов’язані досягти домовленості за спірними питаннями не пізніше, ніж на протязі 20 календарних днів з дня початку процедури оскарження платежу.

5.8. У разі виникнення суперечностей між Банками-учасниками та/або учасниками ПС УКРКАРТ та недосягнення між ними домовленості в зазначений вище строк, Банки-учасники ПС звертаються до Платіжної організації.

5.9. Платіжна організація зобов'язана оперативно розглянути звернення заявників і прийняти рішення. З цією метою вона має право проводити відповідні перевірки із залученням до її роботи представників від Банків-учасників ПС та/або учасників системи та отримувати будь-яку необхідну для прийняття обґрунтованого рішення інформацію від Банків-учасників ПС, від учасників Платіжної системи та від Розрахункового банку. Якщо сторони (сторона) не згодні з рішеннями, прийнятими Платіжною організацією, то вони(а) можуть(е) для вирішення спору звернутися до суду.

5.10. Банк-емітент зобов'язаний надати письмову відповідь Держателю Платіжного продукту в строк, не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту його звернення, а в строк - не пізніше 45 (сорока п‘яти) календарних днів з моменту його звернення - відповідь про кінцевий результат розгляду заяви Держателя Платіжного продукту.