1.1. Учасником ПС УКРКАРТ можуть бути банки, зареєстровані на території України, мають банківську ліцензію Національного банку України, які відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України мають право на емісію та/або еквайринг Платіжних продуктів, які емітує та/або обслуговує Платіжна система.

1.2. Банк, який бажає стати Учасником Платіжної системи, має надати Платіжній організації відповідну заяву, баланс, інформацію про виконання нормативів Національного банку України та підписати з Платіжною організацією угоду про конфіденційність, яка визначає обов‘язки банку та Платіжної організації у відношенні до будь-якої інформації, що стала відомою сторонам, у тому числі, що передається банку з боку Платіжної організації на етапі підготовчої роботи при вступі до ПС УКРКАРТ. Дія цієї угоди поширюється на весь термін подальшої співпраці Банку-учасника з ПС УКРКАРТ.

1.3. Після укладання угоди про конфіденційність та подання Заяви про вступ до ПС УКРКАРТ, банк подає до Платіжної організації документи, перелік яких визначений нормативними документами Платіжної системи.

1.4. Рішення про прийняття банку в Учасники Платіжної системи приймається Платіжною організацією. Платіжна організація зобов’язана на протязі 30-ти календарних днів з дня отримання заяви та необхідних документів надати відповідь банку, щодо прийнятого Платіжною організацією рішення.

1.5. В разі прийняття позитивного рішення Банк-учасник ПС погоджує з Платіжною організацією «План впровадження функцій з емісії та/або еквайрингу Платіжних продуктів ПС УКРКАРТ». До плану включається графік робіт із зазначенням термінів виконання кожного етапу взаємодії, зокрема, дата початку емісії та/або еквайрингу.

1.6. Банк-учасник ПС зобов’язаний в своїй діяльності щодо участі в Платіжній системі керуватись законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, цими Правилами, нормативними документами Платіжної системи, умовами укладених договорів та дотримуватись їх вимог.

1.7. При роботі з Платіжними продуктами Банк-учасник ПС зобов’язаний дотримуватись вимог щодо інформаційної безпеки. Банки-учасники Платіжної системи повинні забезпечувати захист інформації за допомогою засобів криптографічного захисту та засобів технічного захисту інформації у відповідності до вимог законодавства України.

1.8. Банк-учасник ПС зобов’язаний письмово надавати Платіжній організації перелік співробітників, які уповноважені здійснювати операції щодо емісії/еквайрингу Платіжних продуктів, а саме - виготовлення (персоніфікація) Платіжних продуктів, генерація ПІН-кодів до них, адміністрування програмно-технічного комплексу ведення рахунків, адміністрування баз даних, налаштування конфігурації платіжних схем, проведення розрахункових операцій в системі, відправка та отримання файлів обміну інформацією Extract та Refresh. У випадку звільнення співробітника Банк-учасник ПС має завчасно письмово проінформувати Платіжну організацію.

1.9. Банк-учасник ПС зобов’язаний забезпечувати безумовне використання виконавцями індивідуальних паролів, забезпечувати конфіденційність цих паролів та своєчасну їх зміну.

1.10. При підключенні Банку-учасника до міжбанківського режиму функціонування він зобов’язаний забезпечити оперативне та якісне обслуговування на своїй інфраструктурі Платіжних продуктів, емітованих іншими Банками-учасниками. Не допускається безпідставна відмова в обслуговуванні Платіжних продуктів, емітованих іншими Банками-учасниками.

1.11. Банк-учасник ПС при обслуговуванні Платіжних продуктів, емітованих іншими Банками-учасниками не може утримувати додаткову комісію без відповідного письмового погодження з Платіжною організацією. Банк-учасник ПС зобов’язаний в місцях видачі готівки на видному місці розташувати наклейки з логотипом Платіжної системи та інформувати Держателів про можливість обслуговування.

1.12. Банк-учасник ПС зобов’язаний своєчасно сплачувати винагороду Платіжній організації за надані послуги, своєчасно здійснювати розрахунки з іншими Банками-учасниками та своєчасно сплачувати міжбанківські комісійні винагороди за міжбанківськими операціями.

1.13. Перед початком виконання функцій емісії/еквайрингу в межах ПС УКРКАРТ Банк-учасник ПС має розробити та затвердити нормативну внутрішньобанківську документацію, а саме:

- Положення про підрозділ по роботі з електронними платіжними засобами;

- Положення про Платіжну систему банку (за наявності такої);

- Інструкцію по обслуговуванню термінального обладнання;

- Інструкцію по оформленню документів на видачу та обслуговування Платіжних продуктів;

- Інструкцію касира по безпеці проведення операцій;

- Типовий договір із власником рахунку;

- Інструкцію щодо ведення обліку, збереження та видачі Платіжних продуктів та бланків для їх виготовлення.

1.14. Банк-учасник ПС має негайно інформувати Платіжну організацію та Розрахунковий банк про помилкові та неналежні перекази.