Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Пранов Олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2016
(дата)

 


 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23702532
4. Місцезнаходження
09025КиївськаСквирський р-нс.Безпечнавул. Ордаша, 19
5. Міжміський код, телефон та факс
04449425900444942590
6. Електронна поштова адреса
[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"№81   27.04.2016
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №657860
3. Дата проведення державної реєстрації
24.07.2001
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
24000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
163
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
63.11ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ
62.01[2010]Комп'ютерне програмування
62.09[2010]Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп'ютерних систем
10. Органи управління підприємства
-
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк"
2) МФО банку
320478
3) поточний рахунок
260063059
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк"
5) МФО банку
320478
6) поточний рахунок
2600523059

 


 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада Член правління - Перший заступник Голови Правлiння з розвитку бізнесу
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пранов Олександр Анатолiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи н/дн/д н/д
4)Рік народження** 0
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: травень 2008 – липень 2009: заступник директора департаменту впровадження нового ОДБ, “Iндекс-Банк”, серпень 2009 – липень 2013: директор департаменту платiжних карток, Промiнвестбанк, червень 2013 – сiчень 2014: директор департаменту платежiв, клiєнтiв, Промiнвестбанк, з 04.02.2014 по 17.04.2014 – перший заступник Голови Правлiння Товариства, з 18.04.2014 по 04.02.2015 - Голова Правлiння Товариства.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 05.02.2015, строком на три роки, до 05.02.2018 р.
9)Опис Посадова особа - Перший заступник Голови Правлiння з питань розвитку бiзнесу Пранов Олександр Анатолiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) призначено з 05.02.2015 року строком на три роки, до 05.02.2018 р. включно. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства 04.02.2015 року, протокол № 4 вiд 04.02.2015 року, в зв'язку з реорганiзацiю складу Правлiння Товариства. *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

 

1)Посада Член Правління - Заступник Голови Правлiння з технічних питань Товариства
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Богданов Віталій Андрійович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи н/дн/д н/д
4)Рік народження** 0
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор департаменту інформаційних технологій в ВАТ Банк "ТРАСТ"; координатор служб ІТ в регіонах, начальник управлфння архітектури та бізнес-аналізу, начальник управління стратегічного планування, архітектури та методології ІТ, начальник управління бізнес-аналізу та методології в ПАТ "Промінвестбанк".
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 05.02.2015, строком на три роки до 03.02.2017 року включно.
9)Опис Призначено 05.02.2014 року з 05.02.2014 року строком на три роки до 03.02.2017 року включно. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Повноваження, винагорода та обов'язки -згiдно Статуту, Положення про Правлiння Товариства та Контракту. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода в грошовiй формi згiдно Контракту. В натуральнiй формi винагорода посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства 05.02.2014 року, протокол № 3 вiд 05.02.2014 року.

 

1)Посада Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Письменкова Олена Володимирiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи н/дн/д н/д
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з грудня 2010 по 30 сiчня 2015 року в ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" на посадi Начальника вiддiлу по роботi з iндивiдуальним бiзнесом.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.04.2011, безстроково
9)Опис Повноваження, винагорода та обов'язки - згiдно Статуту. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода в грошовiй формi згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагорода посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Вiдповiдно до Наказу Голови Правлiння Товариства вiд 20.07.2015 №502-кадр Письменкову Олену Володимирiвну з 21.07.2015 року на невизначений термiн, призначено на посаду головного бухгалтера Товариства на пiдставi поданої нею заяви. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1)Посада Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВIТ КАПIТАЛУ»
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 35138291
4)Рік народження** 0
5)Освіта**  
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.10.2015, безстроково
9)Опис Посадова особа – Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВIТ КАПIТАЛУ» (код ЄДРПОУ:35138291) переобрано 23.10.2015 року безстроково. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,22%. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 23.10.2015 року, протокол № 36 вiд 23.10.2015 року.

 

1)Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Александрович Iрина Олегiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи н/дн/д н/д
4)Рік народження** 0
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 15.11.2013 р. по сьогоднiшнiй день - ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудiнвест», Генеральний директор, 09.06.2009р. по 15.11.2013 р. ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудiнвест», заступник Генерального директора.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2015, Строк дiї повноважень складає 3 (три) роки (по 26.04.2016 року включно).
9)Опис Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Товариства Александрович Iрина Олегiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано 27.04.2015 року. Строк дiї повноважень складає 3 (три) роки (по 26.04.2016 року включно) Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 27.04.2015 року (протокол №22/2015 вiд 27.04.2015 року). *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

 

1)Посада Член Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковальов Вiктор Михайлович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи н/дн/д н/д
4)Рік народження** 0
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 01.2015р. - по даний час - АБ «УКРГАЗБАНК», начальник управлiння супроводження справ у судах, 07.2014р. - Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, провiдний професiонал з питань врегулювання неплатоспроможних банкiв, 07.2010р. - ПАТ "АКБ ""КИЇВ", директор департаменту по роботi з проблемними активами, директор Юридичного департаменту, член Правлiння ПАТ «АКБ «КИЇВ», 09.2009р. - ПП ""Юридична фiрма ""Ор-Дана"", начальник управлiння судового захисту.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2015, Строк дiї повноважень складає 3 (три) роки (по 26.04.2016 року включно).
9)Опис Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Товариства Ковальов Вiктор Михайлович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано 27.04.2015 року. Строк дiї повноважень складає 3 (три) роки (по 26.04.2016 року включно). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 27.04.2015 року (протокол №22/2015 вiд 27.04.2015 року). *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

 

1)Посада член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТЕНЕРГО»
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 31511692
4)Рік народження** 0
5)Освіта**  
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2015, по 26.04.2018 року включно
9)Опис Посадова особа – член Наглядової ради Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ:31511692) обрано 27.04.2015 року строком по 26.04.2018 року включно. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 24,9958%. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 27.04.2015 року (протокол №22/2015 вiд 27.04.2015 року).

 

1)Посада член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ»
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 32671047
4)Рік народження** 0
5)Освіта**  
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2015, по 26.04.2018 року включно
9)Опис Посадова особа – член Наглядової ради Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код ЄДРПОУ:32671047) обрано 27.04.2015 року строком по 26.04.2018 року включно. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 9,99%. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 27.04.2015 року (протокол №22/2015 вiд 27.04.2015 року).

 

1)Посада Член Правління - заступник Голови Правління з фінансових питань
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шлюєв Максим Євгенiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи н/дн/д н/д
4)Рік народження** 0
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: до 05.06.2015 начальник управління адміністрування акціонерного капіталу АБ "УКРГАЗБАНК", з 01.07.2015 по 07.12.2015 - заступник начальніка фінансово-буджетного департаменту.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.12.2015, до 06.12.2015 року включно
9)Опис Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 07.12.2015 року (протокол №39 вiд 07.12.2015 року) Шлюєва Максима Євгенiйовича обрано членом Правлiння Товариства з 08.12.2015 року строком по 06.12.2018 року включно. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

 

1)Посада Голова Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нехом'яж Сергiй Олексiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи н/дн/д н/д
4)Рік народження** 0
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** липень 2009 - листопад 2012: в.о. Голови Правління, ПАТ "КЛАСИКБАНК"; грудень 2012 - квітень 2015: Генеральний директор ТОВ "ВЄРЕНІЦА"; з квітня 2015: Голова Правління АТ "УКРКАРТ".
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2015, безстроково
9)Опис Посадова особа - Голова Правлiння Товариства Нехом'яж Сергiй Олексiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 27.04.2015 року безстроково. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 27.04.2015 року, протокол № 18 вiд 27.04.2015 року. *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

 

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УСГ "ЖИТТЯ" 32671047 239900 9.99583333333 239900 0 0 0
член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТЕНЕРГО" 31511692 599900 24.99583333333 599900 0 0 0
Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СВIТ КАПIТАЛУ" 35138291 5361 0.223375 5361 0 0 0
Усього 845161 35.21504166667 845161 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 


 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
  X
Дата проведення 16.03.2015
Кворум зборів** 64.2
Опис Порядок денний Загальних зборiв: 1.Про обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. 2.Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3.Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 4.Про визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 5.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 6. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правовоих договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Встановити склад Лiчильної комiсiї АТ "УкрКарт" на позачергових загальних зборах акцiонерiв АТ "УкрКарт" 16.03.2015 у кiлькостi 2 (двi) особи. 2. Обрати до складу Лiчильної комiсiї АТ "УкрКарт": Туч Iнна Павлiвна; Безвербного Петра Васильовича. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Обрати секретарiат рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "УкрКарт" у складi: Голова загальних зборiв - Бойко Олег Миколайович Секретар загальних зборiв - Пранов Олександр Анатолiйович. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Припинити з 16.03.2015р.повноваження членiв Наглядової ради АТ "Укркарт" Бойка Олега Миколайовича, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВАЛЬ-БРОК", ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК". ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Встановити з 16.03.2015 кiлькiсний склад Наглядової ради АТ "УкрКарт" у кiлькостi 3 (три) особи. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Обрати до складу Наглядової ради АТ "УкрКарт" акцiонерiв АТ "УкрКарт": 1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВIТНI ГАЗОВI ТЕХНОЛОГIї". 1.2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестенерго". 1.3. Бойка Олега Миколайовича. 2. Повноаження представникiв акцiонерiв (юридичних осiб)-членiв Наглядової ради АТ "УкрКарт" встiновлюються вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту АТ "УкрКарт". ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Встановити, що з акцiонером-фiзичною особою-членом Наглядової ради АТ "УкрКарт" та з акцiонерами - юридичними особами - членами Наглядової ради АТ "УкрКарт" укладаються цивiлно-правовi договори. 2. Затвердити основнi умови цивiльно-правового договору з акцiонером-фiзичною особою - членом Наглядової ради АТ "УкрКарт": 2.1. Договiр укладається з фiзичною особою - акцiонером або його представником. 2.2. Строк дiїi повноважень фiзичної особи-акцiонера-члена Наглядової ради АТ "УкрКарт" - по 15.03.2018р., включно. 2.3. Фiзичнiй особi - акцiонеру - члену Наглядової ради АТ "УкрКарт" за виконання покладених на нього Статутом АТ "УкрКарт", Положенням про Наглядову раду АТ "УкрКарт" та вiдповiдним договором функцiй сплачується винагорода, щомiсячний розмiр якої не може перевищувати 35000,00 (тридцять п'ять тисяч) гривень. Фiзичнiй особi - акцiонеру - члену Наглядової ради АТ "УкрКарт" вiдшкодовується документально пiдтвердженi витрати, пов'язанi з дiяльнiстю Наглядової ради АТ "УкрКарт", у порядку, встановленому законодавством та укладеним цивiльно-правовим договором. 3. Затвердити основнi умови цивiльно-правових договорiв з акцiонерами-юридичними особами-членами Наглядової ради АТ "УкрКарт": 3.1. Договори укладаються з представниками акцiонерiв-юридичних осiб-членiв Наглядової ради АТ "УкрКарт". 3.2. Строк дiї поiноважень членiв Наглядової ради АТ "УкрКарт" - по 15.03.2018р. 3.3. Акцiонери-юридичнi особи-члени Наглядової ради АТ "УкрКарт" виконують покладенi на них Статутом АТ "УкрКарт", Положенням про Наглядову раду АТ "УкрКарт" та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй основi з можливiстю вiдшкодування документально пiдтверджених витрат, пов'язаних з дiяльнiстю у якостi членiв Наглядової ради АТ "УкрКарт", у порядку, встановленому законодавством та укладеними цивiлно-правовими договорами. 4. Обрати Голову Правлiння АТ "УкрКарт" Калашника М.В. уповноваженою особою, якiй надаються повноваження пiдписувати вiд iменi АТ "УкрКарт", цивiлно-правовi договори з членами Наглядової ради АТ "УкрКарт". 5. У разi замiни акцiонерами-юридичними особами-членами Наглядової ради АТ "УкрКарт" своїх представникiв у складi Наглядової ради АТ "УкрКарт", цивiльно-правовi договори з новими представниками акцiонерiв - членiв Наглядової ради АТ "УкрКарт" укладаються на вищезазначених умовах. Позачерговi збори iнiцiйованi Наглядовою Радою АТ "УкрКарт".
 
Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X  
Дата проведення 27.04.2015
Кворум зборів** 64.5933
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. 2. Про обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Про звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 4. Про затвердження Основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 5. Про звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 6. Про звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 7. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 8. Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 9. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Про визначення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 12. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Про змiну умов цивiльно-правового договору з акцiонером-фiзичною особою-членом Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" та затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з акцiонером-фiзичною особою-членом Наглядової ради АТ "УКРКАРТ". 14. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 15. Про визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 16. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 17. Про затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. На письмову вимогу вiд 06.04.2015 №06/04-2015 акцiонера ТОВ "УСГ "ЖИТТЯ" (код за ЄДРПОУ 32671047), що володiє 239 900 штук акцiй простих iменних Товариства, що становить 9,99% статутного капiталу Товариства, порядок денний Загальних зборiв був доповнений такими питаннями порядку денного: 1. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 2. Про визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 3. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 4. Про затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. З урахуванням вимог законодавства та Статуту Товариства, враховуючи належну ТОВ "УСГ "ЖИТТЯ" частку у статутному капiталу Товариства (бiльше 5% простих акцiй), пропозицiя акцiонера ТОВ "УСГ "ЖИТТЯ" була беззастережно врахована. Оголошення про доповнення порядку денного Загальних зборiв було опублiковане у газетi "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 71 вiд 15.04.2015. Крiм того, 15.04.2015 усiм акцiонерам були надiсланi персональнi повiдомлення про доповнення порядку денного Загальних зборiв. Прийнято наступнi рашення: ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Встановити склад Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ" на рiчних загальних зборах акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 27.04.2015 у кiлькостi 2 (двi) особи. 2. Обрати до складу Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ": " Косова В'ячеслава Вiкторовича. " Старiкова Олександра Юрiйовича. 3. Обрати Косова В'ячеслава Вiкторовича головою Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ". ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Обрати секретарiат рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" у складi: " Голова загальних зборiв - Мельниченко Олег Володимирович. " Секретар загальних зборiв - Крисевич Сергiй Олексiйович. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити звiт Правлiння АТ "УКРКАРТ" за 2014 рiк. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити Основнi напрями дiяльностi АТ "УКРКАРТ" на 2015 рiк. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити звiт Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" за 2014 рiк. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ" про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за пiдсумками 2014-го фiнансового року та достовiрностi фiнансової звiтностi станом на 1 сiчня 2015 року. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ (ЗАПРОПОНОВАНО): Нехом'яжа С.О., який доповiв учасникам Загальних зборiв, що за пiдсумками 2014 року Товариство отримало прибуток у сумi 27 119 352,14 грн. При прийняття рiшення про розподiл прибутку Товариства за 2014 рiк слiд врахувати, що згiдно з вимогами законодавства та Статуту Товариства мають бути здiйсненi вiдрахування до резервного капiталу Товариства, при цьому розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку Товариства за рiк Також, серед першочергових потреб, якi iснують у Товариства, є збiльшення розмiру резервного капiталу Товариства для покриття ризикiв дiяльностi Товариства протягом 2015 року та для розвитку Товариства. Мельниченко О.В повiдомив, що запропонований такий проект рiшення: 1. Встановити, що прибуток АТ "УКРКАРТ" за пiдсумками роботи у 2014 роцi у сумi 27 119 352,14 грн. направляється до резервного фонду АТ "УКРКАРТ". 2. Виплату дивiдендiв за акцiями АТ "УКРКАРТ" за пiдсумками 2014 року не здiйснювати. Iнших пропозицiй не надiйшло. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Встановити, що прибуток АТ "УКРКАРТ" за пiдсумками роботи у 2014 роцi у сумi 27 119 352,14 грн. направляється до резервного фонду АТ "УКРКАРТ". 2. Виплату дивiдендiв за акцiями АТ "УКРКАРТ" за пiдсумками 2014 року не здiйснювати. ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Припинити з 27.04.2015 повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ" Дмiтрiєвої Олени Михайлiвни, Пащенко Оксани Володимирiвни, Верхогляда Михайла Леонiдовича. ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ" у кiлькостi 2 (двi) особи. ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ" таких осiб: 1.1. Александрович Iрину Олегiвну. 1.2. Ковальова Вiктора Михайловича. ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити основнi умови цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ": 1.1. Строк дiї повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ" складає 3 (три) роки (по 26.04.2018 року включно). 1.2. Члени Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ" виконують покладенi на них Статутом АТ "УКРКАРТ", Положенням про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) АТ "УКРКАРТ" та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов'язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ", у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами). 2. Обрати Голову Правлiння АТ "УКРКАРТ" уповноваженою особою, якiй надаються повноваження пiдписати вiд iменi АТ "УКРКАРТ" цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ". ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Не вносити змiни до цивiльно-правового договору з акцiонером-фiзичною особою-членом Наглядової ради АТ "УКРКАРТ". ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Припинити з 27.04.2015 повноваження членiв Наглядової ради АТ "УКРКАРТ". 1.1. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 31511692). 1.2. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВIТНI ГАЗОВI ТЕХНОЛОГIЇ" (код за ЄДРПОУ 30302374). 1.3. Бойка Олега Миколайовича. ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Встановити з 27.04.2015 кiлькiсний склад Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" у кiлькостi 3 (три) особи. ПО ШIСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Обрати з 27.04.2015 до складу Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" акцiонерiв АТ "УКРКАРТ": 1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СВIТ КАПIТАЛУ" (код за ЄДРПОУ 35138291). 1.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УСГ "ЖИТТЯ" (код за ЄДРПОУ 32671047). 1.3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 31511692). 2. Повноваження представникiв акцiонерiв (юридичних осiб)-членiв Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" встановлюються вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту АТ "УКРКАРТ". ПО СIМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити основнi умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради АТ "УКРКАРТ": 1.1. Договори укладаються з фiзичними особами: акцiонерами або представниками акцiонерiв-юридичних осiб. 1.2. Строк дiї повноважень членiв Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" - з 27.04.2015 по 26.04.2018 включно. 1.3. Члени Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" виконують покладенi на них Статутом АТ "УКРКАРТ", Положенням про Наглядову раду АТ "УКРКАРТ" та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй основi з можливiстю вiдшкодування документально пiдтверджених витрат, пов'язаних з дiяльнiстю у якостi членiв Наглядової ради АТ "УКРКАРТ", у порядку, встановленому законодавством та укладеними цивiльно-правовими договорами. 2. Обрати Голову Правлiння АТ "УКРКАРТ" уповноваженою особою, якiй надаються повноваження пiдписувати вiд iменi АТ "УКРКАРТ" цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради АТ "УКРКАРТ". 3. У разi замiни юридичними особами-членами Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" своїх представникiв у складi Наглядової ради АТ "УКРКАРТ", цивiльно-правовi договори з новими представниками юридичних осiб-членiв Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" укладаються на вищезазначених умовах.
 
Вид загальних зборів*черговіпозачергові
  X
Дата проведення 24.10.2015
Кворум зборів** 64.6238
Опис Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" (далi - Товариство) були скликанi рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 21.09.2015 (протокол №33) на вимогу акцiонера (лист вiд 16.09.2015 № 03-09/15) - ТОВ "КУА "КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 35623813), яке дiє вiд свого iменi в iнтересах Пайового венчурного iнвестицiйного фонду недиверсифiкованого виду закритого типу "Комфортне мiсто", що володiє 572 695 (п'ятсот сiмдесят двi тисячi шiстсот дев'яносто п'ять) штук акцiй простих iменних Товариства, що становить 23,86% статутного капiталу Товариства, з таким порядком денним: 1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. 2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Про затвердження Кодексу корпоративного управлiння Товариства. 4. Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 5. Про затвердження змiн до умов цивiльно-правових договорiв, що укладенi з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання змiн до цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Повiдомлення про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (далi - Загальнi збори) опублiковано вiдповiдно до вимог законодавства та згiдно iз Статутом Товариства у Бюлетенi "Цiннi папери України" № 176 вiд 23.09.2015. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 21.09.2015 (протокол №33) було визначено, що перелiк акцiонерiв (реєстр власникiв iменних цiнних паперiв) Товариства, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв, складається станом на 21.09.2015. У вiдповiдностi iз зазначеним перелiком акцiонерiв, 23.09.2015 усiм акцiонерам були надiсланi персональнi повiдомлення про скликання Загальних зборiв iз зазначенням порядку денного. 02.10.2015 на адресу Товариства надiйшла письмова вимога (лист вiд 02.10.2015 №02-10-1/2015) акцiонера ТОВ "IНВЕСТЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 31511692), що володiє 599 900 штук акцiй простих iменних Товариства, що становить 24,99% статутного капiталу Товариства, про доповнення порядку денного Загальних зборiв такими питаннями: 1. Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй простих iменних iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 2. Про приватне розмiщення акцiй простих iменних Товариства. 3. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: залучення до розмiщення андеррайтера; внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних Товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 4. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження: проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариством належних їм акцiй. З урахуванням вимог законодавства та Статуту Товариства, враховуючи належну ТОВ "IНВЕСТЕНЕРГО" частку у статутному капiталу Товариства (бiльше 5% простих акцiй), пропозицiя акцiонера ТОВ "IНВЕСТЕНЕРГО" була врахована. Оголошення про доповнення порядку денного Загальних зборiв було опублiковано у Бюлетенi "Цiннi папери України" № 190 вiд 13.10.2015. Крiм того, 13.10.2015 усiм акцiонерам (згiдно з перелiком акцiонерiв станом на 21.09.2015) були надiсланi персональнi повiдомлення про доповнення порядку денного Загальних зборiв новими питаннями. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. 2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Про затвердження Кодексу корпоративного управлiння Товариства. 4. Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 5. Про затвердження змiн до умов цивiльно-правових договорiв, що укладенi з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання змiн до цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 6. Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй простих iменних iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 7. Про приватне розмiщення акцiй простих iменних Товариства. 8. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: " залучення до розмiщення андеррайтера; " внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; " прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; " затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; " затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; " затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; " прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; " повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; " письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних Товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 9. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження: " проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; " проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; " проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариством належних їм акцiй. Прийнято наступнi рiшення: ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Встановити склад Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ" на позачергових загальних зборах акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 24.10.2015 у кiлькостi 2 (двi) особи. 2. Обрати до складу Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ": " Косова В'ячеслава Вiкторовича. " Старiкова Олександра Юрiйовича. 3. Обрати Косова В'ячеслава Вiкторовича головою Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ". ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Обрати секретарiат позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" у складi: " Голова загальних зборiв - Шлюєв Максим Євгенiйович. " Секретар загальних зборiв - Крисевич Сергiй Олексiйович. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Визнати за необхiдне розроблення та впровадження оновленого Кодексу корпоративного управлiння Товариства. 2. Доручити Наглядовiй радi спiльно з Правлiнням Товариства пiдготувати та винести на розгляд рiчних загальних зборiв акцiонерiв у 2016 роцi проект Кодексу корпоративного управлiння Товариства. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити та увести в дiю змiни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" шляхом викладення його у новiй редакцiї. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. На часткову змiну рiшення загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" вiд 27.04.2015 (протокол №22/2015) щодо затвердження основних умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" встановити, що за виконання членами Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" покладених на них Статутом АТ "УКРКАРТ", Положенням про Наглядову раду АТ "УКРКАРТ" та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiй членам Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" сплачується винагорода, з нарахуванням та утриманням встановлених законодавством податкiв, а саме: 1.1. Головi Наглядової ради - у розмiрi 50 000,00 грн. на мiсяць. 1.2. Заступнику Голови Наглядової ради - у розмiрi 40 000,00 грн. на мiсяць. 1.3. Iншим членам Наглядової ради - у розмiрi 30 000,00 грн. на мiсяць. 2. Зазначену у пунктi 1 цього рiшення винагороду сплачує АТ "УКРКАРТ". 3. Iншi основнi умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради АТ "УКРКАРТ", затвердженi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" вiд 27.04.2015 (протокол №22/2015), залишаються незмiнними. 4. Обрати Голову Правлiння АТ "УКРКАРТ" уповноваженою особою, якiй надаються повноваження пiдписати вiд iменi АТ "УКРКАРТ" цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" у новiй редакцiї з урахуванням затверджених цим рiшенням змiн. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Збiльшити статутний капiтал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" на 100 000 000 (сто мiльйонiв) грн. 00 коп. шляхом приватного розмiщення додаткової кiлькостi акцiй простих iменних iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Збiльшення статутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" (далi, також, АТ "УКРКАРТ") здiйснити шляхом приватного розмiщення акцiй простих iменних номiнальною вартiстю 10 (десять) грн. 00 коп. кожна у кiлькостi 10 000 000 (десять мiльйонiв) штук. 2. Затвердити Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", що додається. 3. Встановити, що у приватному розмiщеннi акцiй простих iменних ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" мають право брати участь акцiонери АТ "УКРКАРТ", якi володiють простими iменними акцiями на дату прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Визначити Наглядову раду АТ "УКРКАРТ" уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо: - залучення до розмiщення андеррайтера; - внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; - прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; - затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; - затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; - затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних Товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Визначити Голову Правлiння АТ "УКРКАРТ" Нехом'яжа С.О. уповноваженою особою, якiй надаються такi повноваження: - проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; - проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; - проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариством належних їм акцiй.
 
Вид загальних зборів*черговіпозачергові
  X
Дата проведення 26.12.2015
Кворум зборів** 64.6668
Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" (далi - Товариство) були скликанi рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 18.11.2015 (протокол №38) з таким порядком денним: 1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. 2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 4. Про внесення змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 5. Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 6. Про внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 7. Про внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Прийнято наступнi рiшення: ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Встановити склад Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ" на позачергових загальних зборах акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.12.2015 у кiлькостi 2 (двi) особи. 2. Обрати до складу Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ": 2.1. Косова В'ячеслава Вiкторовича. 2.2. Старiкова Олександра Юрiйовича. 3. Обрати Косова В'ячеслава Вiкторовича головою Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ". ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Обрати секретарiат позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" у складi: 1.1. Голова зборiв - Полiщук Геннадiй Миколайович. 1.2. Секретар зборiв - Крисевич Сергiй Олексiйович. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" та, враховуючи цi змiни, затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" у новiй редакцiї та надати його для державної реєстрацiї у порядку, встановленому законодавством України. 2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" Полiщука Геннадiя Миколайовича пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА". ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити та увести в дiю з дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого позачерговими загальними зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.12.2015, змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" шляхом викладення його у новiй редакцiї. 2. Встановити, що до дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого позачерговими загальними зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.12.2015, акцiонери, органи управлiння, посадовi особи та працiвники АТ "УКРКАРТ" керуються нормами Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" вiд 16.06.2014 (протокол №20/2014). ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити та увести в дiю з дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого позачерговими загальними зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.12.2015, змiни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" шляхом викладення його у новiй редакцiї. 2. Встановити, що до дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого позачерговими загальними зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.12.2015, акцiонери, органи управлiння, посадовi особи та працiвники АТ "УКРКАРТ" керуються нормами Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" вiд 24.10.2015 (протокол №23/2015). ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити та увести в дiю з дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого позачерговими загальними зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.12.2015, змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" шляхом викладення його у новiй редакцiї. 2. Встановити, що до дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого позачерговими загальними зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.12.2015, акцiонери, органи управлiння, посадовi особи та працiвники АТ "УКРКАРТ" керуються нормами Положення про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" вiд 16.06.2014 (протокол №20/2014). ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити та увести в дiю з дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого позачерговими загальними зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.12.2015, змiни до Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" шляхом викладення його у новiй редакцiї. 2. Встановити, що до дати реєстрацiї державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого позачерговими загальними зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.12.2015, акцiонери, органи управлiння, посадовi особи та працiвники АТ "УКРКАРТ" керуються нормами Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" вiд 16.06.2014 (протокол №20/2014).
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів. 


 Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн.)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн.)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01.10.2010 №461/10/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000173363 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 2400000 24000000 19.3548
Опис Приватне розмiщення , Свiдоцтво видане 18.05.2011р. Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх бiржових ринках не здiйснюється. У звiтному перiодi фактiв лiстингу /делiстингу акцiй не було.
 
26.11.2015 №140/1/2015-Т Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000173363 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 10000000 100000000 80.6452
Опис Приватне розміщення, Тимчасове свідоцтво про реєстрацію видане 26.11.2015р. Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх бiржових ринках не здiйснюється. У звiтному перiодi фактiв лiстингу /делiстингу акцiй не було.
 

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3829 19292 0 0 3829 19292
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 3153 18448 0 0 3153 18448
транспортні засоби 159 139 0 0 159 139
земельні ділянки            
інші 517 705 0 0 517 705
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки            
інвестиційна нерухомість            
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3829 19292 0 0 3829 19292
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) встановланi вiдповiдно до чинних норм Податкового Кодексу України. Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець звiтного перiоду складає 34518 тис. грн., сума нарахованого зносу 15226 тис. грн.

 


 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 173460 69005
Статутний капітал (тис. грн.) 24000 24000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 24000 24000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(173460.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(24000.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 


 

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
  01.01.1970 0 0 01.01.1970
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
         
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
         
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
         
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
         
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
      X  
Податкові зобов'язання X 394 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 9918 X X
Усього зобов'язань X 10312 X X
Опис: Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi.

 

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВид інформації
1
2
3
04.02.2015 05.02.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.03.2015 12.03.2015 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
16.03.2015 17.03.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.04.2015 20.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2015 27.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.07.2015 28.07.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.10.2015 26.10.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.10.2015 27.10.2015 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
07.12.2015 08.12.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "АКТИВ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30785437
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Місцезнаходження: м.Київ, вул.Генерала Наумова, 23-б, Фактичне місце розташування: м. Київ, вул. М. Грінченка, 4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 231530.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 356П00035612.03.201328.01.2021
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 рік
Думка аудитора*** Умовно-позитивна

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

з/п
РікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1 2015 4 3
2 2014 1 0
3 2013 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
 ТакНі
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
 ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
 ТакНі
Підняттям карток X  
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
 ТакНі
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій X  
Внесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X  
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X  
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X  
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
 (осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
 ТакНі
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить)  

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
 ТакНі
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
 ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
 ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
 Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
 ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган (правління) X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): Кодекс корпоративного управлiння

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
 Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
 ТакНі
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
 ТакНі
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Правління або директор   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?
 ТакНі
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
 ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
 ТакНі
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
 ТакНі
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 08.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: Рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Принципи корпоративного управлiння дотримуються

 


 

Річна фінансова звітність емітента

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за ЄДРПОУ 23702532
Територія   за КОАТУУ 3224082102
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність за КВЕД 63.11
Середня кількість працівників 163  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса 09025 Київська область Сквирський р-н с.Безпечна вул. Ордаша, 19, т.04449425900444942590  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V  
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 16265 29547 0
первісна вартість 1001 32042 48383 0
накопичена амортизація 1002 15777 18836 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 17982 27 0
Основні засоби: 1010 3829 19292 0
первісна вартість 1011 15477 34518 0
знос 1012 11648 15226 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 452 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 393 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 38076 49711 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4548 4066 0
Виробничі запаси 1101 2142 1806 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 2406 2260 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 7810 6940 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2805

12391

0
з бюджетом 1135 0 3683 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 3600 0
з нарахованих доходів 1140 375 52 0
із внутрішніх розрахунків 1145 7 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 100724 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 2210 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 25374 3464 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 24582 3464 0
Витрати майбутніх періодів 1170 66 271 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 268 260 0
Усього за розділом II 1195 41253 134061 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 79329 183772 0

 

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 24000 24000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 13657 25393 0
Додатковий капітал 1410 0 100000 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 4229 31348 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 27119 -7281 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 69005 173460 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2 48 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 2 48 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 3020 6386 0
за розрахунками з бюджетом 1620 4476 394 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 3165 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 288 2 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1110 90 0
за одержаними авансами 1635 1021 1361 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 407 2031 0
Усього за розділом IІІ 1695 10322 10264 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 79329 183772 0

 

Примітки  
Керівник Пранов Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Письменкова Олена Володимирiвна

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за ЄДРПОУ 23702532
  (найменування)    

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 71011 73146
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7010 ) ( 5045 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 64001 68101
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 801 249
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 34798 ) ( 28084 )
Витрати на збут 2150 ( 14468 ) ( 8164 )
Інші операційні витрати 2180 ( 3608 ) ( 1054 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 11928 31048
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1455 2428
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 37 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 17783 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 33476
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 4437 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2004 -6357
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 27119
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 6441 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 11736 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 11736 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 11736 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5295 27119
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати 2500 618 288
Витрати на оплату праці 2505 17705 20752
Відрахування на соціальні заходи 2510 4883 4573
Амортизація 2515 6716 1900
Інші операційні витрати 2520 22827 9789
Разом 2550 52749 37302
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2400000 2400000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2400000 2400000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -2.68375 11.2995833
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -2.68375 11.2995833
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

 

Примітки  
Керівник Пранов Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Письменкова Олена Володимирiвна
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за ЄДРПОУ 23702532
  (найменування)    

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

84135

84887
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1361 1021
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 173 37
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 93 64
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 267 96
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 22057 )

( 16095 )
Праці 3105 ( 15184 ) ( 16364 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5674 ) ( 4890 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 22137 ) ( 18798 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 9116 ) ( 6952 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 9510 ) ( 8636 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 3511 ) ( 3210 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 112421 ) ( 2805 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 185 ) ( 38 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 17783 ) ( 1 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 4449 ) ( 943 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195-11386126171
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 235 96
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 1778 2151
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 795 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 2210 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 6779 ) ( 18747 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 1873 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-8054-16500
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 100000 0
Отримання позик 3305 45412 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 45412 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 96 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 37 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності339599963-96
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-219529575
Залишок коштів на початок року 3405 25374 15735
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 42 64
Залишок коштів на кінець року 3415 3464 25374

 

Примітки  
Керівник Пранов Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Письменкова Олена Володимирiвна
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за ЄДРПОУ 23702532
  (найменування)    

 

Звіт про власний капітал за 2015 рік 

СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року4000240001365704229271190069005
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -840 0 0 -840
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року4095240001365704229262790068165
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000-644100-6441
Інший сукупний дохід за звітний період41100117360000011736
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 11736 0 0 0 0 0 11736
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 27119 -27119 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 100000 0 0 0 0 100000
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі429501173610000027119-3356000105295
Залишок на кінець року4300240002539310000031348-728100173460

 

Примітки  
Керівник Пранов Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер