Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння       Пранов Олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23702532
4. Місцезнаходження
Київська, Сквирський р-н, 09025, с.Безпечна, вул. Ордаша, 19
5. Міжміський код, телефон та факс
0444942590 0444942590
6. Електронна поштова адреса
[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
Перелiк iнформацiї, що не входить до рiчного звiту та причини її вiдсутностi: фiзичних осiб, що володiють 5 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента немає; iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацi; iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв; iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв; iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду; iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй; iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй; фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №657860
3. Дата проведення державної реєстрації
24.07.2001
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
124000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
104
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМIЩЕННЯ IНФОРМАЦIЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ I ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДIЯЛЬНIСТЬ
62.01 [2010]Комп'ютерне програмування
62.09 [2010]Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп'ютерних систем
10. Органи управління підприємства
-
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк"
2) МФО банку
320478
3) поточний рахунок
260063059
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк"
5) МФО банку
320478
6) поточний рахунок
2600523059

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пранов Олександр Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
 
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: серпень 2009 – липень 2013: директор департаменту платiжних карток, Промiнвестбанк, червень 2013 – сiчень 2014: директор департаменту платежiв, клiєнтiв, Промiнвестбанк, лютий 2014- квiтень 2014: перший заступник Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ», 18.04.2014 – 04.02.2015: Голова Правлiння АТ «УКРКАРТ», 05.02.2015 – 15.02.2016: перший заступник Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ» з питань розвитку бiзнесу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.02.2016 до 04.02.2018 р. включно.
9) Опис
Посадова особа - Голова Правлiння Товариства Пранов Олександр Анатолiйович обрано з 16.02.2016 року строком до 04.02.2018 р. включно.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,00004%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Повноваження, винагорода та обов'язки -згiдно Статуту, Положення про Правлiння Товариства та Контракту. Винагорода в грошовiй формi згiдно Контракту. В натуральнiй формi винагорода посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 15.02.2016 року, протокол № 4 вiд 15.02.2016 року.
Посадова особа не надала данi про рiк народження та стаж роботи.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з технiчних питань Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Богданов Вiталiй Андрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
 
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" - квiтень 2011-вересень 2013 начальник управлiння бiзнес-аналiзу та архiтектури департаменту iнформацiйних технологiй Дирекцiї iнформацiйних технологiй i супроводу роздрiбного бiзнесу, вересень 2013-грудень 2013 начальник управлiння стратегiчного планування, архiтектури та методологiї IТ Департаменту iнформацiйних технологiй, грудень 2013-лютий 2014 - начальник управлiння бiзнес-аналiзу та методологiї Департаменту iнформацiйних технологiй; АТ "УКРКАРТ" - з 05.02.2014 - по теперiшнiй час заступник Голови Правлiння з технiчних питань.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.02.2017 строком по 04.02.2018 включно.
9) Опис
Обраний з 04.02.2017 року строком по 04.02.2018 включно. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Повноваження, винагорода та обов'язки -згiдно Статуту, Положення про Правлiння Товариства та Контракту. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода в грошовiй формi згiдно Контракту. В натуральнiй формi винагорода посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Рiшення прийнято засiданням Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» 03.02.2017 року (Протокол №2 вiд 03.02.2017 року). Посадова особа не надала данi про рiк народження та стаж роботи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лейбук Юрiй Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
 
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 01.03.2007-28.09.2015 – заступник головного бухгалтера ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iменi М.П. Загороднього, 05.05.2015-31.12.2015 – бухгалтер департаменту бухгалтерської звiтностi АТ «УКРКАРТ» (за сумiсництвом), 01.01.2016-01.06.2016 – бухгалтер бухгалтерiї фiнансової служби АТ «УКРКАРТ» (за сумiсництвом).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2016 на невизначений термiн
9) Опис
Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Вiдповiдно до Наказу Першого заступника Голови Правлiння вiд 01.06.2016 №289-кадр Лейбука Юрiя Михайловича з 02.06.2016 року на невизначений термiн призначено на посаду головного бухгалтера Товариства на пiдставi поданої ним заяви. Винагорода в грошовiй формi згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагорода посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Посадова особа не надала данi про рiк народження та стаж роботи. * - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полiщук Геннадiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
 
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: жовтень 2006-листопад 2013 – заступник голови правлiння ВАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього (у 2009 роцi перейменовано на ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього), листопад 2013-жовтень 2015 – голова правлiння ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього, березень 2016 – по теперiшнiй час - генеральний директор ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016 строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
9) Опис
Посадова особа – Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВIТ КАПIТАЛУ» (код ЄДРПОУ:35138291) переобрано 23.10.2015 року безстроково. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року). Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради (ПРОТОКОЛ № 13 засiдання Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» вiд 26.04.2016р.) Посадова особа не надала данi про рiк народження та стаж роботи. *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сошинська Наталiя Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
 
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: лютий 2008 по сьогоднiшнiй день – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ», головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016 строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
9) Опис
Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Товариства Александрович Iрина Олегiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано 27.04.2015 року. Строк дiї повноважень складає 3 (три) роки (по 26.04.2016 року включно) Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року). Посадова особа не надала данi про рiк народження та стаж роботи. *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Александрович Iрина Олегiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
н/д
4) рік народження**
 
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: червень 2009 по сьогоднiшнiй день – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ», заступник Генерального директора, Генеральний директор, провiдний спецiалiст з управлiння активами.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2016 Строк дiї повноважень складає 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
9) Опис
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року). Рiшення прийнято на засiданнi Ревiзiйної комiсiї (Протокол №1/2016 засiдання Ревiзiйної комiсiї АТ «УКРКАРТ» вiд 27.04.2016р.) Посадова особа не надала данi про рiк народження та стаж роботи. *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Астахов Руслан Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
 
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: березень 2010 – травень 2014 – заступник начальника управлiння, заступник директора управлiння, начальник департаменту ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України», червень 2015 – по теперiшнiй час – радник Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016 строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
9) Опис
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року). Посадова особа не надала данi про рiк народження та стаж роботи. *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чорний Юрiй Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
 
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: вересень 2008-сiчень 2012 – ТОВ «Концепт Девелопмент», виконавчий директор, директор; лютий 2012-вересень 2015 – ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм.М.П.Загороднього, начальник управлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016 строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
9) Опис
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року). Посадова особа не надала данi про рiк народження та стаж роботи. *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння - перший заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шлюєв Максим Євгенiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
 
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: до 05.06.2015 начальник управлiння адмiнiстрування акцiонерного капiталу АБ "УКРГАЗБАНК", з 01.07.2015 по 07.12.2015 - заступник начальнiка фiнансово-буджетного департаменту, з 08.12.2015 до 06.12.2015 року Член Правлiння - заступник Голови Правлiння з фiнансових питань АТ "УКРКАРТ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.12.2015 по 06.12.2018 року включно.
9) Опис
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 07.12.2015 року (протокол №39 вiд 07.12.2015 року) Шлюєва Максима Євгенiйовича обрано членом Правлiння Товариства з 08.12.2015 року строком по 06.12.2018 року включно. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано.
Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Повноваження, винагорода та обов'язки -згiдно Статуту, Положення про Правлiння Товариства та Контракту. Винагорода в грошовiй формi згiдно Контракту. В натуральнiй формi винагорода посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала данi про рiк народження та стаж роботи.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
123456789
Голова Правлiння Пранов Олександр Анатолiйович н/д 5 0.00004032258 5 0 0 0
Усього 5 0.00004032258 5 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи*МісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТЕНЕРГО" 315111692 03186 Київська - м. Київ вул. Єреванська, буд. 1 3099483 24.995830645161 3099483 0
ТОВ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "КОМФОРТНЕ МIСТО") 35623813 04209 Київська - м. Київ вул. Лебединська, буд. 6 2958924 23.862290322581 2958924 0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УСГ "ЖИТТЯ" 32671047 01025 Київська - мiсто Київ вулиця Велика Житомирська, будинок 24 лiт.А 2564588 20.682161290323 2564588 0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СВIТ КАПIТАЛУ" 35138291 03150 Київська - мiсто Київ вулиця Червоноармiйська, будинок 114 2794857 22.539169354839 2794857 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**Кількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
Усього 11417852 92.079451612903 11417852 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X  
Дата проведення 21.04.2017
Кворум зборів** 93.2134
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. 2. Про обрання Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Про звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 4. Про звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 5. Про звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. Прийнято наступнi рашення: ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Встановити склад Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ" на рiчних загальних зборах акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 21.04.2017 у кiлькостi 2 (двi) особи. 2. Обрати до складу Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ": 2.1. Корсуна Максима Олександровича. 2.2. Антонюк Марину Олексiївну. 3. Обрати Корсуна Максима Олександровича головою Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ". ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Обрати секретарiат рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" у складi: 1.1. Голова зборiв - Полiщук Геннадiй Миколайович. 1.2. Секретар зборiв - Крисевич Сергiй Олексiйович. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити звiт Правлiння АТ "УКРКАРТ" за 2016 рiк. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити звiт Наглядової ради АТ "УКРКАРТ" за 2016 рiк. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї АТ "УКРКАРТ" про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за пiдсумками 2016-го фiнансового року та достовiрностi фiнансової звiтностi станом на 1 сiчня 2017 року. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити рiчний звiт АТ "УКРКАРТ" за 2016 рiк. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Встановити, що прибуток АТ "УКРКАРТ" за пiдсумками роботи у 2016 роцi у сумi 2 598 191,93 грн. пiдлягає направленню до резервного фонду АТ "УКРКАРТ". 2. Виплату дивiдендiв за акцiями АТ "УКРКАРТ" за пiдсумками 2016 року не здiйснювати. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" були скликанi згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 09.03.2017 (протокол №3). Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо порядку денного та проектiв рiшень не надходило.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
  X
Дата проведення 29.05.2017
Кворум зборів** 93.2134
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. 2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що можуть вчинятись Товариством протягом 2017 року у ходi поточної господарської дiяльностi. Прийнято наступнi рiшення: ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Встановити склад Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ" на позачергових загальних зборах акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 29.05.2017 у кiлькостi 2 (двi) особи. 2. Обрати до складу Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ": 2.1. Антонюк Марину Олексiївну. 2.2. Полуянову Тетяну Анатолiївну. 3. Обрати Антонюк Марину Олексiївну головою Лiчильної комiсiї АТ "УКРКАРТ". ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Обрати: 1.1. Головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" - Полiщука Геннадiя Миколайовича 1.2. Секретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" - Шлюєва Максима Євгенiйовича. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРIШИЛИ: 1. Погодити участь Товариства у процедурах публiчних закупiвель, у тому числi, вiдкритих торгах, що вже оголошенi або будуть оголошенi протягом 2017 року ПАТ "УКРПОШТА", як замовником, щодо закупiвлi послуг з обробки транзакцiй з використанням електронних платiжних засобiв (процесинг) та/або iнших послуг, що можуть надаватись Товариством. 2. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 2017 року значних правочинiв на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, пов'язаних з участю Товариства у процедурах публiчних закупiвель, у тому числi, вiдкритих торгах, що вже оголошенi або будуть оголошенi протягом 2017 року ПАТ "УКРПОШТА", як замовником, щодо закупiвлi послуг з обробки транзакцiй з використанням електронних платiжних засобiв (процесинг) та/або iнших послуг, що можуть надаватись Товариством. 3. Встановити граничну сукупну вартiсть значних правочинiв, визначених у пунктi 2 цього рiшення, у розмiрi 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) грн. 00 коп. 4. Уповноважити Голову Правлiння Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це рiшенням Наглядової ради Товариства та/або довiренiстю, виданою Головою Правлiння, здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, визначених у пунктi 2 цього рiшення, з урахуванням обмежень, встановлених у пунктi 3 цього рiшення. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" (далi - Товариство) були скликанi згiдно за рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 10.05.2017 (протокол №5). Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо порядку денного та проектiв рiшень не надходило.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
01.10.2010 №461/10/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000173363 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 2400000 24000000 19.3548
Опис Приватне розмiщення , Свiдоцтво видане 18.05.2011р. Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх бiржових ринках не здiйснюється. У звiтному перiодi фактiв лiстингу /делiстингу акцiй не було.
 
26.11.2015 №140/1/2015 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000173363 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 10000000 100000000 80.6452
Опис Приватне розмiщення, Свiдоцтво видане 21.01.2016р. Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх бiржових ринках не здiйснюється. У звiтному перiодi фактiв лiстингу /делiстингу акцiй не було.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 16493 12487 0 0 16493 12487
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 14401 10763 0 0 14401 10763
транспортні засоби 1446 1215 0 0 1446 1215
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 646 509 0 0 646 509
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 16493 12487 0 0 16493 12487
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) встановланi вiдповiдно до чинних норм Податкового Кодексу України. Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець звiтного перiоду складає 39657 тис. грн., сума нарахованого зносу 27170 тис. грн.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 184411 176058
Статутний капітал (тис. грн.) 124000 124000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 124000 124000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(184411.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(124000.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 953 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 20611 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 21564 X X
Опис: Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняНайменування уповноваженого органу, що прийняв рішенняГранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)Предмет правочинуДата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВеб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
123456789
1 29.05.2017 Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» 500000 192730 259.43 Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що можуть вчинятись Товариством протягом 2017 року у ходi поточної господарської дiяльностi , пов’язаних з участю Товариства у процедурах публiчних закупiвель, у тому числi, вiдкритих торгах, що вже оголошенi або будуть оголошенi протягом 2017 року ПАТ «УКРПОШТА», як замовником, щодо закупiвлi послуг з обробки транзакцiй з використанням електронних платiжних засобiв (процесинг) та/або iнших послуг, що можуть надаватись Товариством, було прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 29.05.2017 року. 14.07.2017 14.07.2017
Опис:
29.05.2017 року на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» (надалi Товариство) прийнято рiшення (протокол №27/2017 вiд 29.05.2017 року) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що можуть вчинятись Товариством протягом 2017 року у ходi поточної господарської дiяльностi , пов’язаних з участю Товариства у процедурах публiчних закупiвель, у тому числi, вiдкритих торгах, що вже оголошенi або будуть оголошенi протягом 2017 року ПАТ «УКРПОШТА», як замовником, щодо закупiвлi послуг з обробки транзакцiй з використанням електронних платiжних засобiв (процесинг) та/або iнших послуг, що можуть надаватись Товариством, було прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 29.05.2017 року.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв 500 000 000,00 грн.; Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 192 729 896,60 грн; Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 259,43 вiдсоткiв;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства – 12 391 190 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах - 11 550 253 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 11 417 852 шт. та «проти» - 130 001 шт.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВид інформації
123
03.02.2017 06.02.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.05.2017 14.07.2017 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 35316245
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4026 27.09.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 422 П 000419 01.11.2017 29.06.2022
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0421
28.11.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)  
Номер та дата договору на проведення аудиту 18
23.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 07.03.2018
16.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 16.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 25000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1 2017 2 1
2 2016 1 0
3 2015 4 3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 ТакНі
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 ТакНі
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Позачерговi збори скликались для прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 ТакНі
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
Інше (зазначити)  
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення  
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення  

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів  
членів наглядової ради - представників акціонерів 3
членів наглядової ради - незалежних директорів  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 ТакНі
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) н/д

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 28

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 ТакНі
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

 
 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): Належна квалiфiкацiя , досвiд та бездоганна репутацiя. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або Ревiзiйної комiсiї. X  

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): Кодекс корпоративного управлiння

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 ТакНі
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 ТакНі
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

 ТакНі
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором X  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 ТакНі
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 ТакНі
Випуск акцій X  
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): д/н    

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 08.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: Рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Принципи корпоративного управлiння дотримуються
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за ЄДРПОУ 23702532
Територія   за КОАТУУ 3224082102
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 63.11
Середня кількість працівників 104  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса 09025 Київська область Сквирський р-н с.Безпечна вул. Ордаша, 19, т.0444942590  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   V
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 24780 20636 0
первісна вартість 1001 48525 46286 0
накопичена амортизація 1002 23745 25650 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 12 6604 0
Основні засоби: 1010 16493 12487 0
первісна вартість 1011 35102 39657 0
знос 1012 18609 27170 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

100000

0
інші фінансові інвестиції 1035 100037 2 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 3 40150 0
Відстрочені податкові активи 1045 158 159 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I10951414831800380
II. Оборотні активи
Запаси 1100 3507 3011 0
Виробничі запаси 1101 1063 967 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 2444 2044 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 8231 7292 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

32005

5670

0
з бюджетом 1135 2168 228 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 2168 228 0
з нарахованих доходів 1140 0 23 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1219 2306 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 2210 2210 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1034 4008 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 1034 4008 0
Витрати майбутніх періодів 1170 727 928 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 146 261 0
Усього за розділом II119551247259370
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс13001927302059750

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 124000 124000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 25393 25393 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 24067 26665 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2598 8353 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I14951760581844110
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II1595000
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 6146 8787 0
за розрахунками з бюджетом 1620 581 953 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 182 73 0
за розрахунками з оплати праці 1630 925 869 0
за одержаними авансами 1635 1406 1002 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 2167 2240 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 45 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 5265 7595 0
Усього за розділом IІІ169516672215640
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс19001927302059750

Примітки  
Керівник Пранов Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Лейбук Юрiй Михайлович
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за ЄДРПОУ 23702532
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 92668 79040
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 9175 ) ( 7701 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

83493

71339
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 227 841
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 56608 ) ( 50217 )
Витрати на збут 2150 ( 14682 ) ( 14469 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1881 ) ( 1917 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

10549

5577
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 50 71
Інші доходи 2240 25 32
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 74 ) ( 1963 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

10549

3717
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2196 -1119
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

8353

2598
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)246583532598

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 2828 3371
Витрати на оплату праці 2505 25780 26016
Відрахування на соціальні заходи 2510 5022 5211
Амортизація 2515 13875 9814
Інші операційні витрати 2520 34841 29892
Разом25508234674304

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 12400000 11853552
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 12400000 11853552
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.673629 0.2191748
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.673629 0.2191748
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки  
Керівник Пранов Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Лейбук Юрiй Михайлович
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за ЄДРПОУ 23702532
  (найменування)    


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

105614

90032
Повернення податків і зборів 3005 0 564
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 113 99
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 654 847
Надходження від повернення авансів 3020 212 245
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 7 35
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 11 40
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 506 1718
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 37360 )

( 36590 )
Праці 3105 ( 20248 ) ( 18757 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5058 ) ( 4678 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10098 ) ( 9523 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 257 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 4805 ) ( 4996 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 5036 ) ( 4527 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 497 ) ( 434 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 27 ) ( 46 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 600 ) ( 1905 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 2715 ) ( 2158 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності31953051419489
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 13 560
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 27 123
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 6800 7980
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 11744 ) ( 3354 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 22635 ) ( 27243 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-27539-21934
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 400 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 400 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-10
Чистий рух грошових коштів за звітний період34002974-2445
Залишок коштів на початок року 3405 1034 3464
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 15
Залишок коштів на кінець року 3415 4008 1034

Примітки  
Керівник Пранов Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Лейбук Юрiй Михайлович
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за ЄДРПОУ 23702532
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500        
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505   X   X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510        
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515        
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520        
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521        
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522        
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523        
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524        
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526        
Фінансові витрати 3540 X   X  
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550        
Збільшення (зменшення) запасів 3551        
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552        
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553        
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554        
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556        
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557        
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560        
Грошові кошти від операційної діяльності 3570        
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561        
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562        
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563        
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564        
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566        
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567        
Сплачений податок на прибуток 3580 X   X  
Сплачені відсотки 3585 X   X  
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195    
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200   X   X
необоротних активів 3205   X   X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215   X   X
дивідендів 3220   X   X
Надходження від деривативів 3225   X   X
Надходження від погашення позик 3230   X   X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235   X   X
Інші надходження 3250   X   X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X   X ( )
необоротних активів 3260 X   X  
Виплати за деривативами 3270 X   X  
Витрачання на надання позик 3275 X   X  
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X   X  
Інші платежі 3290 X   X  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295    
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300   X   X
Отримання позик 3305   X   X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310   X   X
Інші надходження 3340   X   X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X   X  
Погашення позик 3350 X   X  
Сплату дивідендів 3355 X   X  
Витрачання на сплату відсотків 3360 X   X  
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X   X  
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X   X  
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X   X  
Інші платежі 3390 X   X  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395    
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400    
Залишок коштів на початок року 3405   X   X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410        
Залишок коштів на кінець року 3415        

Примітки  
Керівник  
Головний бухгалтер  
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" за ЄДРПОУ 23702532
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року400012400025393024067259800176058
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року409512400025393024067259800176058
Чистий прибуток (збиток) за звітний період410000008353008353
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів411100000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 2598 -2598 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі429500025985755008353
Залишок на кінець року430012400025393026665835300184411

Примітки  
Керівник Пранов Олександр Анатолiйович
Головний бухгалтер Лейбук Юрiй Михайлович