ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

Протокол № 31/2019

від 18 квітня 2019 року

 

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

 (ідентифікаційний код 23702532)

(нова редакція)

м. Сквира

2019 рік

1.                  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.            Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, припинення (реорганізації та ліквідації), а також правовий статус, склад та компетенцію органів управління та контролю, інші положення стосовно діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» (далі – Товариство) і є установчим документом, яким Товариство керується у своєї діяльності.

1.2.            Товариство здійснює діяльність на підставі Статуту, відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про депозитарну систему України», нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, інших актів законодавства України.

1.3.            Товариство засновано відповідно до рішення Установчих зборів (протокол № 1/2307 від 23.07.2001) шляхом перетворення ЗАТ «Українська національна розрахункова картка». Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Українська національна розрахункова картка», правонаступника Закритого акціонерного товариства «Українська національна розрахункова картка», зареєстрованого Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 11.09.1995, ідентифікаційний код: 23702532, створеного відповідно до законодавства на Установчих зборах Засновників (протокол №1 від 19.07.1995).

1.4.            Засновниками Товариства є акціонери Закритого акціонерного товариства «Українська національна розрахункова картка», які прийняли рішення про його перетворення у Відкрите акціонерне товариство «Українська національна розрахункова картка» та набули право власності на акції Товариства в цьому процесі.

1.5.            Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які в установленому законодавством порядку набули право власності на акції Товариства.

1.6.            Організаційно-правова форма та тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.7.            Найменування Товариства:

1.7.1.           Повне:

1.7.1.1.     Українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА».

1.7.1.2.     Англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «UKRAINIAN NATIONAL PAYMENT CARD».

1.7.1.3.     Російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРАИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ КАРТОЧКА».

1.7.2.           Скорочене:

1.7.2.1.     Українською мовою:         АТ «УКРКАРТ».

1.7.2.2.     Англійською мовою:        JSC «UKRCARD».

1.7.2.3.     Російською мовою:           АО «УКРКАРТ».

1.8.            Місцезнаходження Товариства: Україна, Київська область, Сквирський район, село Безпечна, вулиця Ордаша, будинок 19.

2.                  МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1.            Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності в цілях отримання прибутку та використання його в інтересах Товариства та його акціонерів.

2.2.            Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1.           забезпечення діяльності Національної платіжної системи «УКРКАРТ»;

2.2.2.           діяльність з обробки та передачі в межах України електронних та паперових документів на переказ, документів за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів та документів на відкликання які здійснюються за допомогою як внутрішньодержавних, так і міжнародних платіжних систем;

2.2.3.           розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення, розповсюдження інформаційних технологій, що забезпечують формування, оброблення, передавання та зберігання документів за операціями із застосуванням платіжних засобів і формування відповідних документів на переказ коштів в електронній формі;

2.2.4.           переказ грошей;

2.2.5.           діяльність з забезпечення високої безпечності, надійності, швидкості та економічної ефективності виконання операцій із застосуванням платіжних засобів, неперервного захисту інформації на всіх етапах її формування, оброблення, передавання та зберігання.

2.2.6.           діяльність з переказу коштів за операціями, що ініційовані із застосуванням платіжних засобів;

2.2.7.           розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації;

2.2.8.           торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

2.2.9.           розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;

2.2.10.       діяльність з випуску платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та інших платіжних засобів (на будь-якому носії) та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

2.2.11.       діяльність, що включає в себе авторизацію, збір, оброблення, формування, передавання та зберігання даних (процесинг),

2.2.12.       діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування суб’єктів підприємницької діяльності, які приймають до обслуговування платіжні інструменти з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг та виконання розрахунків за операції, які здійснені із застосуванням платіжних засобів (еквайрінг);

2.2.13.       діяльність з одержання, використання, поширення та зберігання інформації;

2.2.14.       діяльність щодо контролю за операціями, які здійснюються із застосуванням платіжних засобів, з метою виявлення та запобігання помилковим та неналежним переказам (моніторинг);

2.2.15.       діяльність з обміну валют;

2.2.16.       залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2.2.17.       фінансовий лізинг;

2.2.18.       надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

2.2.19.       надання гарантій та поручительств;

2.2.20.       послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;

2.2.21.       факторинг;

2.2.22.       розроблення, впровадження та експлуатація комп’ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;

2.2.23.       комплектація і збирання обчислювальної техніки і автоматизованих засобів вимірювання, управління та контролю;

2.2.24.       виробництво, супровід та реалізація програмних продуктів;

2.2.25.       виконання патентно-ліцензійних робіт, сбір, аналіз і систематизація інформації, надання підприємствам, організаціям, установам та населенню комерційної інформації;

2.2.26.       проведення всіх видів операцій з цінними паперами (крім тих, які потребують отримання спеціальних дозволів), в тому числі емісія власних цінних паперів;

2.2.27.       посередницькі послуги з розповсюдження дисконтних, депозитних та кредитних карток;

2.2.28.       посередницькі послуги з розповсюдження платіжних засобів;

2.2.29.       представницькі послуги на підставі агентських угод з банківськими та кредитними установами;

2.2.30.       виробництво продукції промислового призначення, будівельних матеріалів, товарів народного споживання і промислу;

2.2.31.       науково-дослідна діяльність, проведення науково-дослідних робіт та науково-технічних розробок та їх впровадження у виробництво, проектні та експериментальні роботи, впровадження комп’ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;

2.2.32.       освітня та навчальна діяльність з надання вищої, середньої та професійно-технічної освіти, в тому числі за кордоном;

2.2.33.       консультаційні, інформаційні, маркетингові, рекламні, довідкові послуги;

2.2.34.       оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля продукцією виробничо - технічного призначення, обладнанням, будматеріалами, сировиною та матеріалами, товарами народного споживання, паливно-мастильними матеріалами, лікарськими засобами, медичними матеріалами і препаратами, продуктами програмного забезпечення, сільгосппродукцією і продуктами харчування - як на території України так і за її межами;

2.2.35.       торгово-посередницька діяльність в здійсненні купівлі-продажу всіх видів продукції і товарів, житлових будинків, квартир, інших предметів нерухомості, здійснення всіх видів комісійної, консигнаційної торгівлі і товарообмінних операцій;

2.2.36.       організація оптової і роздрібної торгівельної мережі шляхом створення власних підприємств торгівлі і залучення дилерів;

2.2.37.       внутрішні та міжнародні перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

2.2.38.       надання фізичним та юридичним особам транспортно-експедиційних і складських послуг;

2.2.39.       організація та експлуатація автогосподарств, автостоянок, автозаправних станцій та автосервісних центрів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, виконання шиномонтажних робіт;

2.2.40.       надання платних послуг фізичним та юридичним особам пов’язаних з пасажирськими та вантажними перевезеннями автотранспортом;

2.2.41.       надання транспортно-експедиційних послуг в тому числі при перевезенні зовнішньо торгівельних і транзитних вантажів;

2.2.42.       організація роботи складського господарства;

2.2.43.       організація пунктів громадського харчування;

2.2.44.       видавництво, поліграфічне виробництво, реалізація поліграфічної продукції.

2.2.45.       організація технологічної підготовки виробництва;

2.2.46.       виконання робіт по виготовленню, налагодженню, ремонту (в т.ч. гарантійному) і сервісному обслуговуванню приладів, обладнання, механізмів, автомобілів, обчислювальної та побутової техніки, інших технічних засобів;

2.2.47.       збирання, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту та відходів кольорових та дорогоцінних металів;

2.2.48.       переробка відходів виробництва, вторинної сировини та їх реалізація;

2.2.49.       здійснення будівельної діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), виконання ремонтно-будівельних і будівельно-монтажних робіт;

2.2.50.       розробка, виробництво, впровадження, сертифікаційне випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

2.2.51.       надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

2.2.52.       здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;

2.2.53.       туристичні і екскурсійні послуги;

2.2.54.       надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передача) права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць);

2.2.55.       надання рекламних послуг;

2.2.56.       надання консультаційних, інжинірингових, інженерних, бухгалтерських, аудиторських та інших подібних послуг консультаційного характеру, а також послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем;

2.2.57.       надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця;

2.2.58.       надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів;

2.2.59.       надання телекомунікаційних послуг, а саме: послуги, пов’язані з передаванням, поширенням або прийманням сигналів, слів, зображень та звуків або інформації будь-якого характеру за допомогою дротових, супутникових, стільникових, радіотехнічних, оптичних або інших електромагнітних систем зв'язку, включаючи відповідне надання або передання права на використання можливостей такого передавання, поширення або приймання, у тому числі надання доступу до глобальних інформаційних мереж;

2.2.60.       надання послуг радіомовлення та телевізійного мовлення;

2.2.61.       надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи;

2.2.62.       експортно-імпортні операції;

2.2.63.       посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

2.2.64.       дослідження кон’юнктури відповідних товарних ринків (маркетингових досліджень), рекламування продукції вітчизняного виробництва, а також продукції іноземного виробництва як в Україні та за її межами;

2.2.65.       організація пунктів прокату;

2.2.66.       надання охоронних послуг;

2.2.67.       постачання електроенергії, теплової енергії;

2.2.68.       переробка відходів виробництва, вторинної сировини;

2.2.69.       надання населенню та підприємствам різних послуг, у тому числі житлово-комунальних, побутових;

2.2.70.       здійснення підготовки, перепідготовки, і підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів;

2.2.71.       здійснення всіх видів операцій з цінними паперами, в тому числі емісія власних цінних паперів відповідно до діючого законодавства;

2.2.72.       організація та проведення виставок ярмарків та аукціонів;

2.2.73.       здійснення зовнішньоекономічної діяльності в усіх сферах діяльності;

2.3.            Наведений перелік видів та напрямків діяльності Товариства не є вичерпним. Товариство може здійснювати іншу, не заборонену законодавством, діяльність, направлену на досягнення мети, передбаченої цим Статутом. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після одержання відповідної ліцензії (дозволу).

2.4.            Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства.

2.5.            Товариство може, відповідно до вимог законодавства, забезпечувати функціонування платіжної системи відповідно до вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

3.                  ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1.            Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне.

3.2.            Товариство має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства .

3.3.            Товариство створене без обмеження строку діяльності.

3.4.            Майно Товариства складається з виробничих та невиробничих фондів, а також цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

3.5.            Товариство є власником:

3.5.1.           Майна, переданого йому у власність засновниками та акціонерами.

3.5.2.           Доходів від господарської діяльності.

3.5.3.           Продукції, виробленої в результаті господарської діяльності.

3.5.4.           Іншого майна, майнових прав та інших цінностей, набутих на підставах, не заборонених законодавством.

3.6.            Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому в користування, несе Товариство.

3.7.            Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

3.8.            Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.9.            Товариство має самостійний баланс, поточні (розрахункові), вкладні (депозитні) та інші рахунки у банках в національній та іноземній валюті; торговельні марки, знаки для товарів і послуг, які затверджуються Наглядовою радою Товариства і реєструються в порядку, визначеному законодавством; основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням, додаткові круглі печатки тощо, штампи із своїм найменуванням.

3.10.        Товариство має виключні права на використання інтелектуальної власності:

3.10.1.       Внесеної акціонерами у вигляді вкладів до статутного капіталу Товариства.

3.10.2.       Надбаної Товариством внаслідок його діяльності.

3.10.3.       Створеної працівниками Товариства в інтересах i за рахунок коштів Товариства під час виконання службових обов’язків, якщо інше не обумовлене відповідними договорами.

3.10.4.       Створеної третіми особами в інтересах Товариства під час виконання умов відповідних договорів.

3.10.5.       Надбаної Товариством на інших підставах, не заборонених законодавством.

3.11.        Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інше майно та матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у порядку, що передбачається законодавством та цим Статутом.

3.12.        Товариство може вступати в будь-які передбачені законодавством цивільно-правові відносини з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами. Товариство має право укладати договори (контракти), зокрема (але не виключно) договори купівлі-продажу, підряду, страхування, застави, оренди, перевезення, зберігання, доручення, комісії, ліцензійні договори, агентські договори, кредитні договори тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, виступати в суді, господарському та третейському судах, здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить законодавству і відповідає меті, передбаченій цим Статутом.

3.13.        Товариство має право у встановленому законодавством порядку:

3.13.1.       Самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності.

3.13.2.       Укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить законодавству та положенням цього Статуту.

3.13.3.       Продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно, в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить законодавству та цьому Статуту.

3.13.4.       Купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі – придбавати, створювати, отримувати у користування об’єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, встановленому законодавством.

3.13.5.       Випускати, розміщувати цінні папери та їх похідні (деривативи) в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери, похідні (деривативи) та набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені законодавством.

3.13.6.       Здійснювати інвестиційну діяльність.

3.13.7.       Засновувати об’єднання та брати участь в об’єднаннях з іншими суб’єктами підприємницької діяльності.

3.13.8.       Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства.

3.13.9.       Бути засновником (учасником) інших господарських товариств та юридичних осіб на території України та за її межами.

3.13.10.   Бути засновником (учасником) благодійних організацій і фондів.

3.13.11.   Вести власну господарську, в тому числі зовнішньоекономічну діяльність, будівництво, здійснювати придбання, продаж, відчуження, одержувати та надавати в оренду як в Україні, так і за її межами, рухомого та нерухомого майна і землі.

3.13.12.   Здійснювати спільну господарську діяльність з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами.

3.13.13.   Використовувати найману працю громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства в порядку, передбаченому законодавством.

3.13.14.   Одержувати кредити (позики), як в національній, так і в іноземній валюті, згідно із законодавством.

3.13.15.   Надавати за рахунок власних коштів позики для своїх працівників.

3.13.16.   Встановлювати ціни на свою продукцію та послуги.

3.13.17.   На договірних засадах використовувати майно, надане йому іншими юридичними особами або фізичними особами.

3.13.18.   Мати власне автогосподарство.

3.13.19.   Набувати та реалізувати інші права, не заборонені законодавством.

3.14.        Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

3.15.        Дочірні підприємства Товариства, які є юридичними особами, не відповідають за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за їх зобов’язаннями.

3.16.        Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно законодавства. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

3.16.1.       Експорт та імпорт послуг, товарів та капіталів.

3.16.2.       Надання іноземним юридичним та фізичним особам послуг, що становлять предмет діяльності Товариства.

3.16.3.       Представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України, представлення інтересів юридичних та фізичних осіб України за її межами.

3.16.4.       Спільна підприємницька діяльність з іноземними підприємствами та організаціями і проведення з ними спільних господарських операцій на території України та за її межами.

3.17.        Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається самостійно Товариством відповідно до законодавства.

3.18.        Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів, валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності за одержаними Товариством кредитами.

3.19.        Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством. Порядок ведення оперативного та бухгалтерського обліку результатів роботи Товариства в цілому та його філій, представництв і дочірніх підприємств встановлюється Правлінням Товариства, відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

4.                  СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1.            Статутний капітал (фонд) Товариства становить 124 000 000 (сто двадцять чотири мільйони) гривень, який поділено на 12 400 000 (дванадцять мільйонів чотириста тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.

4.2.            Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Вкладами до статутного капіталу Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), а також оплата грошовими коштами, в тому числі в іноземній валюті.

4.3.            Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, встановленому законодавством.

4.4.            Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.5.            Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.5.1.           Підвищення номінальної вартості акцій.

4.5.2.           Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.6.            Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.7.            Обов’язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до цього Статуту.

4.8.            Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій, а також для покриття збитків, не допускається.

4.9.            Статутний капітал Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.10.        Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом 4.10 Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.

4.11.        Товариство має право викупити власні акції у власників для подальшого продажу або анулювати їх у встановленому порядку та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу Товариства.

4.12.        Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

5.                  ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1.            Товариство вправі здійснювати розміщення акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, інших емісійних цінних паперів (зокрема, облігацій тощо), а також видачу неемісійних цінних паперів (зокрема, векселів тощо). Розміщення емісійних цінних паперів та видача неемісійних цінних паперів здійснюються відповідно до законодавства та цього Статуту.

5.2.            Усі акції Товариства є іменними та існують виключно у бездокументарній формі.

5.3.            Товариство здійснює розміщення акцій у відповідності до вимог законодавства.

5.4.            Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

5.5.            Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.

5.6.            Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

5.7.            Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

5.8.            У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або, за згодою між Товариством та набувачем, майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

5.9.            Набувач не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов’язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

5.10.        Повна оплата акцій, що розміщуються, здійснюється відповідно до умов розміщення, але не пізніше дня, що передує дню затвердження уповноваженим органом Товариства результатів розміщення акцій.

5.11.        Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.12.        Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

5.13.        Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

5.14.        Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства третім особам, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 20 (двадцяти) днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

5.15.        Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, письмово повідомляє про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

5.16.        Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство протягом двох робочих днів направляє копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

5.17.        Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

5.18.        Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що визначені у повідомленні, зазначеному у п. 5.14. цього Статуту.

5.19.        У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом 3 (трьох) місяців з моменту, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов’язків покупця акцій.

5.20.        Уступка переважного права іншим особам не допускається.

5.21.        Переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на акції Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

5.22.        У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв’язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

5.23.        Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у цьому Статуті та/або рішенні загальних зборів акціонерів Товариства з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

5.24.        Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства обов’язково встановлюються:

5.24.1.       Порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються.

5.24.2.       Строк викупу.

5.24.3.       Ціна викупу (або порядок її визначення).

5.24.4.       Дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

5.25.        Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

5.26.        Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

5.27.        Товариство зобов’язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів акціонерів Товариства.

5.28.        Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів акціонерів Товариства, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

5.29.        Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій протягом строку, визначеного законодавством.

5.30.        Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

5.31.        Ціна продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

5.32.        Правочини щодо переходу права власності на викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», є нікчемними.

5.33.        Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

5.34.        Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

5.35.        Акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, а Товариство зобов’язане викупити належні акціонеру акції, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборів акціонерів Товариства та голосував проти прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

-       злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

-       надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;

-       надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

-       зміну розміру статутного капіталу;

-       відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

5.36.        Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

5.37.        Договір між Товариством та акціонером про обов’язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

5.38.        Товариство протягом не більше як п’яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.39.        Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції станом на дату подання вимоги.

5.40.        Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов’язкового викупу яких він вимагає.

5.41.        У разі придбання особою (особами, що діють спільно) у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», домінуючого контрольного пакету (95 і більше відсотків) акцій Товариства, порядок дій, права та обов’язки такої особи (осіб, що діють спільно), самого Товариства, інших акціонерів Товариства визначаються відповідно до законодавства.

5.42.        На Товариство не поширюються вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.                  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1.            Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками хоча б однієї акції Товариства.

6.2.            Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

6.3.            Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав.

6.4.            Облік прав власності на акції Товариства здійснюється згідно із законодавством. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства, є виписка з рахунку в цінних паперах. Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника.

6.5.            Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Обмеження прав участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства визначаються відповідно до законодавства.

6.6.            Акціонери Товариства мають такі права:

6.6.1.           Право брати участь в управлінні Товариством.

6.6.2.           Право отримувати дивіденди.

6.6.3.           Переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному акціонеру в порядку, визначеному цим Статутом.

6.6.4.           Право отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.

6.6.5.           Право отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.

6.6.6.           Переважне право на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права).

6.6.7.           Інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

6.7.            Акціонери Товариства зобов’язані:

6.7.1.           Дотримуватися цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

6.7.2.           Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства.

6.7.3.           Виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі пов’язані з майновою участю.

6.7.4.           Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

6.7.5.           Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6.7.6.           Виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством.

6.8.            Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. У разі порушення цієї вимоги посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до законодавства.

7.                  ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

 7.1.            Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов’язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до цього Статуту.

7.2.            За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

7.2.1.           Виплачуються дивіденди акціонерам.

7.2.2.           Створюється та поповнюється резервний капітал.

7.2.3.           Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3.            Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.4.            Резервний капітал Товариства витрачається на покриття збитків Товариства та на інші цілі, передбачені законодавством.

7.5.            Використання резервного капіталу проводиться відповідно до вимог законодавства.

7.6.            Виплата дивідендів акціонерам Товариства за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, визначений рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, який не може перевищувати шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.7.            Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається вищезгаданим рішенням Наглядової ради Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

7.8.            Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.9.            Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

7.10.        У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається у особи, зазначеної у такому переліку.

7.11.        Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

7.12.        Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

7.12.1.       Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.12.2.       Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

7.13.        Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов’язання про викуп акцій у акціонерів відповідно до вимог статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.

8.                  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

 8.1.            Органами управління Товариства є:

8.1.1.           Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

8.1.2.           Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада).

8.1.3.           Правління Товариства (яке є виконавчим органом Товариства) (далі – Правління).

8.2.            Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія (Ревізор).

8.3.            При припиненні Товариства управління справами передається до комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо), яка здійснює управління у відповідності з порядком, що визначається цим Статутом та законодавством.

9.                  ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1.            Загальні збори є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає його цілі та основні напрямки діяльності.

9.2.            Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3.            До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, а також про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).

9.4.            Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вносяться питання обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

9.5.            Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

9.6.            Загальні збори проводяться на території України, в межах Київської області (за місцезнаходженням Товариства).

9.7.            Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

9.8.            До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.8.1.           Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

9.8.2.           Внесення змін до Статуту.

9.8.3.           Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.

9.8.4.           Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.8.5.           Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.

9.8.6.           Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції Товариства.

9.8.7.           Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

9.8.8.           Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

9.8.9.           Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.

9.8.10.       Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них.

9.8.11.       Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

9.8.12.       Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

9.8.13.       Затвердження річного звіту Товариства.

9.8.14.       Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.8.15.       Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.8.16.       Розподіл прибутку і збитків Товариства.

9.8.17.       Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.8.18.       Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення.

9.8.19.       Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

9.8.20.       Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

9.8.21.       Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9.8.22.       Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

9.8.23.       Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

9.8.24.       Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора).

9.8.25.       Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

9.8.26.       Прийняття рішення у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю.

9.8.27.       Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім окремих випадків припинення Товариства шляхом його приєднання до іншого Товариства, коли законодавством допускається делегування Наглядовій раді прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.8.28.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).

9.8.29.       Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

9.8.30.       Обрання комісії з припинення Товариства.

9.9.            До виключної компетенції Загальних зборів законодавством може бути віднесено вирішення й інших питань. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.10.        У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.11.        Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та про зміни у порядку денному Загальних зборів направляється в письмовій формі поштою або через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою.

9.12.        Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

9.13.        Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів (реєстрі власників іменних цінних паперів) Товариства, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.14.        Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.15.        У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

9.16.        Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

9.17.        Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет та забезпечує наявність там інформації, передбаченої статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства», у строки та протягом періоду часу, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.18.        Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

9.19.        Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.20.        У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.21.        Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

9.22.        Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради-незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.23.        Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.24.        Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

9.25.        Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера) може бути прийнято тільки у разі:

9.25.1.       Щодо пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства – у разі недотримання строків та неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.25.2.       Щодо пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства – у разі:

9.25.2.1. Недотримання строків та неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.25.2.2. У разі неподання акціонерами (акціонером) жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

9.25.2.3. Наявності у Товариства підтвердженої інформації про те, що належні акціонерам (акціонеру) акції набуті, повністю або частково, з порушенням вимог цього Статуту (зокрема, внаслідок недотримання переважного права інших акціонерів Товариства на придбання акцій, що відчужуються третім особам) та/або законодавства.

9.25.2.4. Якщо запропоновані для включення до проекту порядку денного Загальних зборів питання та/або проекти рішень: повторюють за суттю уже включені до проекту порядку денного питання та/або проекти рішень; не відносяться до компетенції Загальних зборів; не відповідають за змістом та формою вимогам законодавства та цього Статуту тощо.

9.26.        Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.27.        У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

9.28.        Брати участь у Загальних зборах акціонер має право як особисто, так і через свого представника. Порядок представництва акціонерів визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

9.29.        Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

9.30.        Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.31.        Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.32.        Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах визначаються відповідно до законодавства.

9.33.        При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов’язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

9.34.        Повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення проводиться згідно вимог, встановлених законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

9.35.        Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

9.36.        Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством.

9.37.        Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.38.        Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.39.        Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:

9.39.1.       Внесення змін до Статуту.

9.39.2.       Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.

9.39.3.       Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.39.4.       Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.

9.39.5.       Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції Товариства.

9.39.6.       Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

9.39.7.       Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

9.39.8.       Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім окремих випадків припинення Товариства шляхом його приєднання до іншого Товариства, коли законодавством допускається делегування Наглядовій раді прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.40.        У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.41.        Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.42.        При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосування, таке голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.43.        Вимоги до форми і змісту бюлетеня для голосування, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

9.44.        Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом та/або законодавством, – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

9.45.        У разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, бюлетені для голосування   засвідчуються (кожна сторінка) печаткою Товариства.

9.46.        Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов’язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії.

9.47.        До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління, або є кандидатами до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора).

9.48.        За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Вимоги до змісту та форми протоколу про підсумки голосування визначаються законодавством та Положенням про Загальні збори.

9.49.        Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

9.50.        Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і секретарем Загальних зборів.

9.51.        Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються законодавством та Положенням про Загальні збори.

9.52.        Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

9.53.        Прийняття рішення Загальними зборами методом опитування не допускається.

9.54.        Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.54.1.       З власної ініціативи.

9.54.2.       На вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

9.54.3.       На вимогу Ревізійної комісії (Ревізора).

9.54.4.       На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.54.5.       В інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

9.55.        Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.56.        Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.57.        Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

9.57.1.       Якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.57.2.       Неповноти даних, які повинна містити вимога про скликання позачергових Загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.58.        Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

9.59.        Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.60.        Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.61.        Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти зазначене у абзаці першому цього пункту 9.59 Статуту рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.62.        У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

9.63.        У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

9.64.        Регламент проведення Загальних зборів визначається Положенням про Загальні збори.

10.              НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1.        Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

10.2.        Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду або Положенням про винагороду членів Наглядової ради, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.3.        Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж 3 (три) роки. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). До складу Наглядової ради можуть обиратись незалежні директори. Вимоги до незалежних директорів визначаються законодавством.

10.4.        Кількість членів Наглядової ради становить 3 (три) особи.

10.5.        Члени Наглядової ради обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.6.        Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради-представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради-представника акціонера складається у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

10.7.        Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

10.8.        Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

10.9.        Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

10.10.    До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

10.11.    До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.11.1.       Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства та виконанням рішень Загальних зборів.

10.11.2.       Затвердження стратегії (стратегічного плану), бюджетів та бізнес-планів Товариства.

10.11.3.       Контроль за діяльністю Правління.

10.11.4.       Оцінка роботи Голови Правління та Правління як колегіального органу.

10.11.5.       Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління, в тому числі до майнової відповідальності. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств.

10.11.6.       Розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства, стратегічного плану, бюджетів та бізнес-планів Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

10.11.7.       Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню.

10.11.8.       Затвердження положення про винагороду членів Правління, звіту про винагороду членів Правління, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.11.9.       Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

10.11.10.   Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, в порядку, визначеному Статутом та законодавством.

10.11.11.   Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

10.11.12.   Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

10.11.13.   Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління.

10.11.14.   Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди (включаючи матеріальне заохочення).

10.11.15.   Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління.

10.11.16.   Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правління.

10.11.17.   Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, які обираються виключно за рішенням Загальних зборів.

10.11.18.   Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

10.11.19.   Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством.

10.11.20.   Призначення голови та секретаря Загальних зборів.

10.11.21.   Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою.

10.11.22.   Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.

10.11.23.   Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

10.11.24.   Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом.

10.11.25.   Визначення дати складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог законодавства та Статуту.

10.11.26.   Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.

10.11.27.   Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат (у разі створення у Товаристві підрозділу внутрішнього аудиту або призначення внутрішнього аудитора).

10.11.28.   Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

10.11.29.   Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях.

10.11.30.   Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.

10.11.31.   Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.

10.11.32.   Затвердження умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства.

10.11.33.   Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

10.11.34.   Прийняття рішення у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

10.11.35.   Встановлення лімітів (граничних сум) повноважень Правління та Голови Правління при вчиненні правочинів.

10.11.36.   Прийняття рішення про отримання кредиту, надання позик та гарантій, передачу в заставу (іпотеку) майна, що є власністю Товариства.

10.11.37.   Затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесене до виключної компетенції Загальних зборів.

10.11.38.   Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

10.11.39.   Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

10.11.40.   Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

10.11.41.   Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

10.11.42.   Надсилання акціонерам оферти за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакету акцій Товариства у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

10.11.43.   Затвердження торговельних марок, знаків для товарів і послуг (зокрема їх позначень які визначаються словами, літерами, цифрами, зображувальними елементами, комбінацією кольорів), які передбачається використовувати Товариством у діяльності в порядку встановленому законодавством з відповідною реєстрацією права інтелектуальної власності.

10.11.44.   Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та цим Статутом.

10.12.    Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

10.13.    Посадові особи органів Товариства зобов’язані забезпечувати членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом.

10.14.    Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер також має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений цим Статутом.

10.15.    Пропозиції акціонерів про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради вносяться Наглядовій раді не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів)

10.16.    Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління Товариства.

10.17.    Наглядова рада обирає заступника Голови Наглядової ради в тому ж порядку, що і Голову Наглядової ради.

10.18.    Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника Голови Наглядової ради.

10.19.    Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10.20.    У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Наглядової ради.

10.21.    Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Правління чи його члена.

10.22.    Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал.

10.23.    Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

10.24.    У разі якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була головою або членом Правління Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Правління Товариства вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

10.25.    Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

10.26.    На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

10.27.    Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) днів після проведення засідання та підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

10.28.    Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) згідно з порядком, визначеним Положенням про Наглядову раду.

10.29.    Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

10.30.    Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

10.30.1.   За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

10.30.2.   В разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;

10.30.3.   В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради;

10.30.4.   В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.31.    Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою. Очолюють комітети члени Наглядової ради.

10.32.    Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для попереднього вивчення і підготовки до розгляду, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

10.33.    Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному положенням про відповідний комітет Наглядової ради.

10.34.    Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо Наглядовій раді.

10.35.    Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Робота Корпоративного секретаря оплачується Товариством згідно з умовами, визначеними рішенням Наглядової ради.

Повноваження Корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради чи Положенням про Корпоративного секретаря Товариства, що затверджується Наглядовою радою.

11.              ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1.        Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.2.        Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законодавством.

11.3.        Права та обов’язки членів Правління визначаються законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

11.4.        Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк до 3 (трьох) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління не може бути менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою.

11.5.        Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

11.6.        Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Правління повинні містити ім’я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

11.7.        Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та трудовими договорами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новообраних членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

11.8.        Засідання Правління проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо у засіданні бере участь більше половини складу членів Правління.

11.9.        Голова Правління скликає засідання Правління, визначає порядок денний засідань з врахуванням пропозицій, внесених членами Правління та Наглядовою радою.

11.10.    На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується всіма членами Правління, які взяли участь у засіданні, та надається за вимогою для ознайомлення кожному члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.11.    На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів приймається те рішення, за яке проголосував Голова Правління.

11.12.    Засідання Правління в обов’язковому порядку скликаються на вимогу Наглядової ради або Голови Правління.

11.13.    Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління.

11.14.    Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, здійснює оперативне керівництво Товариством, уповноважений самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства, представляти Товариство в усіх підприємствах, установах, організаціях та органах, як в Україні, так і за її межами, затверджувати організаційну структуру, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства, відкривати в банках поточні та інші рахунки, підписувати фінансові та інші документи, зовнішньоекономічні контракти, кредитні договори, трудові та інші угоди, видавати довіреності, вчиняти інші юридичні дії, за винятком віднесених цим Статутом і законодавством до компетенції інших органів управління або з врахуванням обмежень (чи необхідності попередніх погоджень), встановлених цим Статутом.

11.15.    Голова Правління забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, вимог цього Статуту, умов колективного договору та зобов’язань перед контрагентами за господарськими договорами, відповідає за збереження майна Товариства та його належне використання. Згідно вимог законодавства Голова Правління організовує ведення бухгалтерського обліку, подання податкової та статистичної звітності, виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

11.16.    У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов’язки виконує один із членів Правління. Виконання обов’язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління згідно з рішенням Наглядової ради.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Голови Правління за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

11.17.    Голова Правління вправі надати членам Правління право діяти від імені Товариства іншим особам на підставі відповідним чином оформленої довіреності (доручення) з визначенням конкретних повноважень такої особи.

12.              РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА (РЕВІЗОР) ТА АУДИТ

12.1.        Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв Загальні збори обирають колективний орган контролю Товариства – Ревізійну комісію або одноосібний орган контролю Товариства – Ревізора.

12.2.        Якщо Загальними зборами обирається колективний орган контролю – Ревізійна комісія, члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Кількість членів Ревізійної комісії складає 2 (дві) особи. Ревізор як одноосібний орган контролю Товариства обирається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

12.3.        Ревізор як одноосібний орган контролю Товариства обирається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

12.4.        Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

12.5.        Права та обов’язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора), а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором). Договір з членами Ревізійної комісії підписує уповноважена Загальними зборами особа.

12.6.        Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються на строк не більший ніж 3 (три) роки.

12.7.        Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):

12.7.1.       Член Наглядової ради;

12.7.2.       Член Правління;

12.7.3.       Корпоративний секретар;

12.7.4.       Особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.7.5.       Члени інших органів Товариства.

12.8.        Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

12.9.        Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

12.10.    Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

12.11.    Правління забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора).

12.12.    Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів і аудиторів.

12.13.    Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді.

12.14.    За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

12.14.1.   підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

12.14.2.   факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.15.    Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) або незалежного аудитора (аудиторської фірми) Загальні збори не мають права затверджувати річну фінансову звітність Товариства.

12.16.    Засідання Ревізійної комісії (Ревізора) проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії (Ревізора) можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосуючих акцій Товариства.

12.17.    Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше ніж дві треті її членів.

12.18.    Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів приймається те рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

12.19.    Для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності Товариство вправі залучати зовнішнього незалежного аудитора (аудиторську фірму).

12.20.    Посадові особи Товариства зобов’язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.21.    Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12.22.    У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Правління на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов’язано надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п’яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

12.23.    Аудитор (аудиторська фірма) затверджується Наглядовою радою, якою визначається також розмір оплати послуг аудитора. Відносини аудитора (аудиторської фірми) з Товариством визначаються цим Статутом, законодавством та відповідними договорами, що укладені в порядку та на умовах, затверджених Наглядовою радою.

13.              ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

13.1.        Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор).

13.2.        Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

13.3.        Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

13.4.        Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

13.5.        Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з законодавством.

13.6.        Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

14.              ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

14.1.        Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

14.2.        Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

14.3.        Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

14.4.        Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

14.5.        Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення цього Статуту.

14.6.        Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує порогове значення, визначене Законом України «Про акціонерні товариства». Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Правління під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до частини четвертої цієї статті

14.7.        Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину може бути будь-яка з таких осіб:

14.7.1.       Посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи.

14.7.2.       Акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства).

14.7.3.       Юридична особа, в якій будь-яка з вищезгаданих осіб є посадовою особою;

14.8.        Особа, визначена у п.14.7 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

14.8.1.       Є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

14.8.2.       Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

14.8.3.       Внаслідок такого правочину набуває майно;

14.8.4.       Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

14.9.        Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

14.9.1.       Ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину.

14.9.2.       Проект правочину.

14.10.    Правління Товариства протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов’язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам може залучати незалежного аудитора (аудиторську фірму), суб’єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

14.11.    Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

14.12.    Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо наявна хоча б одна з нижченаведених підстав:

14.12.1.   Всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину.

14.12.2.   Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.13.    Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

14.14.    У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

14.15.    Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

14.16.    Положення цього Статуту щодо вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю не застосовуються у випадках, визначених законодавством.

14.17.    Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог законодавства та цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

14.18.    Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

14.19.    Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

15.              ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

15.1.        Товариство зобов’язане зберігати:

15.1.1.       Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

15.1.2.       Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора), інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них.

15.1.3.       Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

15.1.4.       Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

15.1.5.       Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

15.1.6.       Протоколи Загальних зборів.

15.1.7.       Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

15.1.8.       Протоколи засідань Наглядової ради, протоколи Правління, накази і розпорядження Голови Правління.

15.1.9.       Протоколи засідань Ревізійної комісії (рішення Ревізора Товариства).

15.1.10.   Висновки Ревізійної комісії (Ревізора) та аудитора Товариства.

15.1.11.   Річну фінансову звітність.

15.1.12.   Документи бухгалтерського обліку.

15.1.13.   Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

15.1.14.   Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

15.1.15.   Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

15.1.16.   Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

15.1.17.   Інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

15.2.        Вищевказані документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

15.3.        Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

15.4.        Вказані документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

15.5.        Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до всіх документів, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законодавством.

15.6.        Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Правління, зобов’язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених п.п. 15.1.1.- 15.1.3., 15.1.5-15.1.11, 15.1.13, 15.1.14, 15.1.16, 15.1.17. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.

15.7.        Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.п. 15.1.1.- 15.1.3., 15.1.5-15.1.11, 15.1.13, 15.1.14, 15.1.16, 15.1.17, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

15.8.        Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених Статутом або рішенням Загальних зборів.

15.9.        Товариство має право на комерційну таємницю та її захист. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

15.10.    Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов’язаний зберігати конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов’язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення.

15.11.    У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

15.12.    Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту здійснюється Правлінням згідно вимог законодавства.

15.13.    Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства, порядок її використання та захисту визначаються Правлінням.

16.              ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

16.1.        Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника

16.2.        Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми і системи оплати праці, а також інших видів винагороди працівників. Товариство має право залучати до співробітництва іноземних фахівців та на підставі угод і законодавства визначати умови такого співробітництва з Товариством.

16.3.        Порядок наймання і звільнення працівників, тривалість робочого дня, тижня і відпусток, інші питання трудової діяльності колективу Товариства регулюються законодавством, колективним договором та правилами внутрішнього розпорядку

16.4.        Підбір та найом працівників здійснюється Правлінням Товариства.

16.5.        Заробітна плата максимальними розмірами не обмежується і не може бути меншою встановленого у відповідності з законодавством мінімального розміру заробітної плати.

16.6.        Товариство за рахунок власних коштів може надавати своїм членам трудового колективу додаткові соціальні пільги і збільшувати тривалість оплачуваних відпусток, відпусток за наглядом за дитиною, надавати матеріальну допомогу, позики, компенсувати вартість житла і комунальних послуг, видавати дотації на харчування та цільові витрати при наявності коштів і відповідних фондів.

17.              ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

17.1.        Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

17.2.        Внесені зміни та доповнення повинні бути викладені в письмовій формі у вигляді додатків до Статуту, що є його невід’ємною частиною, або у вигляді нової редакції Статуту.

17.3.        Товариство зобов’язане у встановлений законодавством строк з дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення, повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

17.4.        Зміни до Статуту набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

18.              ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

18.1.        Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

18.2.        Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

18.3.        Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

18.4.        Порядок припинення (в тому числі ліквідації) Товариства, порядок затвердження умов договору про злиття (приєднання) Товариств та план поділу (виділу, перетворення) Товариства, вимоги щодо захисту прав кредиторів Товариства та порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами Товариства визначається законодавством.

Голова загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА

РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»                                                                                         Г.М.Поліщук

Секретар загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА

РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»                                                                                         С.О.Крисевич