ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

Протокол № 31/2019 від 18 квітня 2019 року

Голова Загальних зборів

_______________________ Г.М.Поліщук

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.       Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» (далі – Положення) розроблено відповідно до законодавства та Статуту (далі – Статут) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» (далі – Товариство).

1.2.       Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.3.       Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1.       Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства (далі – Правління).

2.2.       Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління.

2.3.       Компетенція Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням.

2.4.       Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

2.5.       Порядок роботи та виплати винагороди членів Наглядової ради визначається Статутом Товариства, цим Положенням або Положенням про винагороду членів Наглядової ради, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

2.6.       Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2.7.       До виключної компетенції Наглядової ради належить:

2.7.1.      Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства та виконанням рішень Загальних зборів.

2.7.2.      Затвердження стратегії (стратегічного плану), бюджетів та бізнес-планів Товариства.

2.7.3.      Контроль за діяльністю Правління.

2.7.4.      Оцінка роботи Голови Правління та Правління як колегіального органу.

2.7.5.      Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління, в тому числі до майнової відповідальності. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств.

2.7.6.      Розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства, стратегічного плану, бюджетів та бізнес-планів Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

2.7.7.      Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню.

2.7.8.      Затвердження положення про винагороду членів Правління, звіту про винагороду членів Правління, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.7.9.      Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

2.7.10.  Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, в порядку, визначеному Статутом та законодавством.

2.7.11.  Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

2.7.12.  Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

2.7.13.  Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління.

2.7.14.  Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди (включаючи матеріальне заохочення).

2.7.15.  Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління.

2.7.16.  Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правління.

2.7.17.  Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, які обираються виключно за рішенням Загальних зборів.

2.7.18.  Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

2.7.19.  Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством.

2.7.20.  Призначення голови та секретаря Загальних зборів.

2.7.21.  Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою.

2.7.22.  Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.

2.7.23.  Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

2.7.24.  Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом.

2.7.25.  Визначення дати складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог законодавства та Статуту.

2.7.26.  Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.

2.7.27.  Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат (у разі створення у Товаристві підрозділу внутрішнього аудиту або призначення внутрішнього аудитора).

2.7.28.  Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

2.7.29.  Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях.

2.7.30.  Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.

2.7.31.  Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.

2.7.32.  Затвердження умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства.

2.7.33.  Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

2.7.34.  Прийняття рішення у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом, про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

2.7.35.  Встановлення лімітів (граничних сум) повноважень Правління та Голови Правління при вчиненні правочинів.

2.7.36.  Прийняття рішення про отримання кредиту, надання позик та гарантій, передачу в заставу (іпотеку) майна, що є власністю Товариства.

2.7.37.  Затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесене до виключної компетенції Загальних зборів.

2.7.38.  Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

2.7.39.  Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

2.7.40.  Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

2.7.41.  Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

2.7.42.  Надсилання акціонерам оферти за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакету акцій Товариства у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

2.7.43.  Затвердження торговельних марок, знаків для товарів і послуг (зокрема їх позначень які визначаються словами, літерами, цифрами, зображувальними елементами, комбінацією кольорів), які передбачається використовувати Товариством у діяльності в порядку встановленому законодавством з відповідною реєстрацією права інтелектуальної власності.

2.7.44.  Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та Статутом.

2.8.       Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1.       Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами.

3.2.       Кількість членів Наглядової ради визначається Статутом Товариства.

3.3.       Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). До складу Наглядової ради можуть обиратись незалежні директори. Вимоги до незалежних директорів визначаються законодавством.

3.4.       Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

3.5.       Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

3.6.       Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер також має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Статутом Товариства.

3.7.       Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається Наглядовій раді не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

3.8.       Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, повинні мати належну кваліфікацію, досвід та бездоганну репутацію.

3.9.       Пропозиція про висування кандидатів до складу Наглядової ради повинна містити інформацію, визначену законодавством, в тому числі:

-        прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

-        відомості про кількість акцій Товариства, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

-        прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата до Наглядової ради;

-        зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату до Наглядової ради;

-        інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

-        місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;

-        відповідність кандидата вимогам, передбаченим п. 3.5., 3.8 цього Положення;

-        зазначення відсутності у кандидата заборони суду займатися певними видами діяльності, непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

3.10.   Члени Наглядової ради обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1.       Члени Наглядової ради обираються на строк не більший ніж 3 (три) роки.

4.2.       Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

4.3.       Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4.4.       Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

4.5.       Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера складається у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

4.6.       Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

4.7.       Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

4.8.       Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору (контракту), такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

4.9.       Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

4.10.   Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

-        за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

-        в разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;

-        в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради;

-        в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

4.11.   У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

4.12.   Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1.       Члени Наглядової ради мають право:

5.1.1.      Брати участь у засіданнях Правління.

5.1.2.      Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім’я Голови Правління, за виключенням документів, підготовка яких об’єктивно потребує більш тривалий строк.

5.1.3.      Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.

5.1.4.      Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

5.1.5.      Отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.

5.2.       Члени Наглядової ради зобов’язані:

5.2.1.      Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

5.2.2.      Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства.

5.2.3.      Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.

5.2.4.      Особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності.

5.2.5.      Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).

5.2.6.      Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

5.2.7.      Своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

5.3.       Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

5.4.       При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

5.5.       Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

5.6.       Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства, Статутом Товариства та цим Положенням.

6. ГОЛОВА ТА ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1.       Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу.

6.2.       Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління Товариства.

6.3.       Наглядова рада обирає заступника Голови Наглядової ради в тому ж порядку, що і Голову Наглядової ради.

6.4.       Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника Голови Наглядової ради.

6.5.       Голова Наглядової ради:

6.5.1.      Організовує роботу Наглядової ради.

6.5.2.      Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення та забезпечує зберігання протоколів засідань Наглядової ради.

6.5.3.      Організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства.

6.5.4.      Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

6.5.5.      Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

6.5.6.      Після обрання Голови та членів Правління підписує від імені Товариства договори (контракти) з Головою Правління та членами Правління.

6.6.       Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов’язків.

7. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1.       Наглядова рада може утворювати тимчасові чи постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та підготовку до розгляду на засіданні найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради, зокрема:

-        постійні комітети: з питань аудиту, інформаційної політики, стратегічного планування;

-        тимчасові комітети: комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Товариства, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

7.2.       Очолюють комітети члени Наглядової ради.

7.3.       Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою при прийнятті відповідних рішень.

7.4.       Порядок утворення і діяльність комітетів встановлюється рішенням Наглядової ради на засіданні, яке прийняла рішення про створення комітету, та положенням про відповідний комітет, що затверджується Наглядовою радою.

7.5.       Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному положенням про відповідний комітет Наглядової ради.

7.6.       Рішення про утворення комітету та перелік питань, які передаються йому для попереднього вивчення і підготовки до розгляду, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1.       Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

-        спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);

-        заочного голосування (опитування).

8.2.       Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

8.2.1.      обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

8.2.2.      затвердження умов контракту, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

8.2.3.      прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління ;

8.3.        Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування проводиться таким чином:

8.3.1.      Голова Наглядової ради надсилає проект рішення всім дійсним членам Наглядової ради;

8.3.2.      Члени Наглядової ради протягом п’яти днів з дати його одержання проекту рішення повинні сповістити щодо нього своє рішення;

8.3.3.      Протягом п’яти днів після завершення п’ятиденного терміну одержання повідомлень від членів Наглядової ради Голова Наглядової ради складає протокол рішення Наглядової ради прийнятого у формі заочного голосування. Прийняття рішення у формі заочного голосування вважається легітимним, якщо в ньому взяли учать усі члени Наглядової ради та проголосували за прийняття цього рішення одностайно.

8.3.4.      Голова Наглядової ради протягом п’яти днів інформує всіх членів Наглядової ради про прийняте рішення.

8.3.5.      Всі відправлення (листування) при прийнятті рішення Наглядовою радою у формі заочного голосування (опитування) здійснюється шляхом надсилання рекомендованих листів, або кур’єрською доставкою з підтвердженням доставки повідомлення адресату.

8.4.       Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

8.5.       Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

-        члена Наглядової ради;

-        ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;

-        Правління (членів Правління);

8.6.       Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.7.       Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

8.8.       На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

8.9.       У разі якщо членом Наглядової ради є особа, яка була головою або членом Правління Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Правління Товариства вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

8.10.   Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) днів після проведення засідання та підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

8.11.   У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

-        місце, дата і час проведення засідання;

-        особи, які брали участь у засіданні;

-        порядок денний засідання;

-        питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» або «утрималися» з кожного питання;

-        зміст прийнятих рішень.

8.12.   Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов’язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.       Це Положення набуває чинності з моменту затвердження Загальними зборами або у інший, встановлений Загальними зборами, строк.

9.2.       Зміни та доповнення до Положення набувають чинності з моменту затвердження їх Загальними зборами або у інший, встановлений Загальними зборами, строк.