ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

Протокол № 31/2019 від 18 квітня 2019 року

Голова Загальних зборів

_______________________ Г.М.Поліщук

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ (РЕВІЗОРА)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.       Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» (далі – Положення) розроблено відповідно до законодавства, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» (далі – Товариство).

1.2.       Положення визначає правовий статус, строк повноважень, порядок обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1.3.       Положення визначає порядок діяльності Ревізійної комісії (Ревізора) як органу контролю Товариства.

1.4.       Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ (РЕВІЗОРА)

2.1.       Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв Загальні збори обирають колективний орган контролю Товариства (Ревізійну комісію) або одноосібний орган контролю Товариства (Ревізора).

2.2.       Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються на строк до 3 (трьох) років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.

2.3.       Кількість членів Ревізійної комісії визначається Статутом Товариства.

2.4.       Завданням Ревізійної комісії (Ревізора) є здійснення контролю за фінансово-господарської діяльністю Товариства його філій представництв та структурно-відокремлених підрозділів та за діяльністю Правління Товариства (далі – Правління) шляхом здійснення планових та спеціальних перевірок.

2.5.       Компетенція Ревізійної комісії (Ревізора) визначається законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

3. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1.       Права та обов’язки Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням.

3.2.       Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

3.3.       Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада) або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

3.4.       Правління забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням.

3.5.       Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів і аудиторів (аудиторські фірми).

3.6.       Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.

3.7.       За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, у якому міститься інформація про:

-        підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

-        факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

3.8.       Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) або незалежного аудитора (аудиторської фірми) Загальні збори не мають права затверджувати річну фінансову звітність Товариства.

3.9.       Засідання Ревізійної комісії (Ревізора) проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії (Ревізора) можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосуючих акцій Товариства.

3.10.   Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

3.11.   Ревізійна комісія (Ревізор) звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою за результатами своїх перевірок.

3.12.   Члени Ревізійної комісії (Ревізор) зобов’язані особисто брати участь у перевірках Товариства, завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках із зазначенням причини.

3.13.   Члени Ревізійної комісії (Ревізор) зобов’язані не розголошувати будь-яку інформацію, яка йому стала відома під час виконання своїх обов’язків.

3.14.   Ревізійна комісія (Ревізор) уповноважена робити висновки та надавати рекомендації, але не має виконавчих повноважень щодо впровадження своїх висновків та рекомендацій.

3.15.   Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства у відповідності з наданими повноваженнями контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства, результати діяльності Правління.

Під час виконання своїх функцій Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства:

-        перевіряє фінансову документацію Товариства, яку веде правління;

-        перевіряє дотримання правлінням у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми нормативними документами Товариства та рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

-        перевіряє правильність складання документів бухгалтерського обліку та звітності, документів податкової та статистичної звітності;

-        перевіряє використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

-        перевіряє дотримання порядку оплати акцій акціонерами, передбаченого установчими документами;

-        аналізує фінансовий стан Товариства, стан його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів покращання економічного стану Товариства та розробляє рекомендації для органів управління;

3.16.   Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства має право:

-        отримувати від Правління, керівників підрозділів та служб Товариства, працівників Товариства усі документи, що необхідні для здійснення перевірок, матеріали, вивчення яких відповідає функціям та повноваженням Ревізійної комісії (Ревізора);

-        вимагати особистого пояснення від членів Правління, керівників підрозділів та служб Товариства, працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії (Ревізора);

-        вимагати скликання позачергових Загальних зборів або проведення позачергового засідання Наглядової ради, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання з боку посадових осіб;

-        вносити на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

3.17.   У разі необхідності члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.

3.18.   Ревізійна комісія (Ревізор) зобов’язана:

-        контролювати фінансово-господарську діяльність Товариства та діяльність Правління шляхом проведення чергових та спеціальних перевірок;

-        своєчасно доводити до відома Загальних зборів, Наглядової ради, Правління результати проведених перевірок у формі письмових звітів, доповідних записок, повідомлень на засіданнях органів управління Товариства;

-        інформувати Загальні збори, а в перерві між ними – Наглядову раду, про всі виявлені під час перевірок недоліки та зловживання посадових осіб Товариства;

-        готувати висновки про річний фінансовий звіт та баланс Товариства;

-        вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осіб Товариства.

3.19.   Під час виконання своїх обов’язків члени Ревізійної комісії (Ревізор) повинні належним чином вивчити всі документи та матеріали, що стосуються предмету перевірок. При цьому члени Ревізійної комісії (Ревізор) повинні зберігати комерційну таємницю, не розголошувати конфіденційні відомості, до яких члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають доступ під час виконання своїх функцій.

4. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ (РЕВІЗОРА)

4.1.       Загальними зборами обирається колективний орган контролю – Ревізійна комісія або Ревізор як одноосібний орган контролю Товариства.

4.2.       Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):

-        член Наглядової ради;

-        член Правління;

-        Корпоративний секретар;

-        особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

-        члени інших органів Товариства.

4.3.       Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

4.4.       Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії або Ревізором мають акціонери Товариства. Акціонер також має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії, встановлений Загальними зборами. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії необмежену кількість разів.

4.5.       Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії подається Наглядовій раді не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Ревізійної комісії.

4.6.       Кандидати, які висуваються для обрання до складу Ревізійної комісії (Ревізором), повинні мати належну кваліфікацію, досвід та бездоганну репутацію.

4.7.       Пропозиція про висування кандидатів до складу Ревізійної комісії або на посаду Ревізора повинна містити інформацію, визначену законодавством, в тому числі:

-        прізвище, ім’я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

-        відомості про кількість акцій Товариства, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

-        прізвище, ім’я, по батькові та дату народження кандидата до Ревізійної комісії (Ревізора);

-        зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату до Ревізійної комісії (Ревізора);

-        інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

-        місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;

-        відповідність кандидата вимогам, передбаченим п. 4.2. цього Положення;

-        зазначення відсутності у кандидата заборони суду займатися певними видами діяльності, непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

4.8.       У разі, якщо Загальними зборами обирається колективний орган контролю – Ревізійна комісія, члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

4.9.       Ревізор як одноосібний орган контролю Товариства обирається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4.10.   На першому засіданні Ревізійної комісії з числа її членів обирається Голова Ревізійної комісії.

4.11.   Голова Ревізійної комісії:

-        керує роботою Ревізійної комісії;

-        скликає засідання Ревізійної комісії;

-        головує на засіданнях Ревізійної комісії;

-        виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії в межах його повноважень.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ (РЕВІЗОРА)

5.1.       Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються на строк, визначений Статутом Товариства.

5.2.       Повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера (юридичної особи) - члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером-членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

5.3.       Ревізійна комісія в цілому та кожний член Ревізійної комісії окремо (або Ревізор) продовжують здійснювати свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії (Ревізора), а представники акціонера-члена Ревізійної комісії до моменту видачі довіреності акціонером (юридичною особою) - членом Ревізійної комісії новому представнику та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення нового представника.

5.4.       Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначається законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором). Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Ревізійної комісії (Ревізором) договору (контракту) такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Ревізійної комісії (Ревізором) припиняється у разі припинення його повноважень.

5.5.       Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) та одночасне обрання нових.

5.6.       Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) з одночасним припиненням договору припиняються:

-        за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

-        в разі неможливості виконання обов’язків члена Ревізійної комісії (Ревізора) за станом здоров’я;

-        в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Ревізійної комісії (Ревізора);

-        в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5.7.       З припиненням повноважень члена Ревізійної комісії (Ревізора) одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ (РЕВІЗОРА) ТОВАРИСТВА

6.1.       Організаційною формою роботи Ревізійної комісії (Ревізора) є проведення перевірок. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства проводить чергові та спеціальні перевірки.

6.2.       Чергові перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновків про річний фінансовий звіт та баланс Товариства.

6.3.       Спеціальні перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) проводить:

-        за рішенням Загальних зборів;

-        за рішенням Наглядової ради;

-        за рішенням Правління;

-        з власної ініціативи;

-        на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

6.4.       За підсумками проведення чергових та спеціальних перевірок Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновки, які підписуються членами Ревізійної комісії (Ревізором).

6.5.       Висновки за підсумками річної перевірки повинні містити:

-        підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

-        факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

6.6.       Висновки за підсумками спеціальних перевірок надаються ініціатору перевірки та Наглядовій раді не пізніше 3 (трьох) робочих днів після закінчення перевірки.

6.7.       Висновки за підсумками річної перевірки повинні надаватися Наглядовій раді не пізніше, ніж за 10 днів до річних Загальних зборів.

6.8.       У цей же термін Ревізійна комісія (Ревізор) передає один примірник затвердженого висновку Правлінню, яке надає свої пояснення під час розгляду висновку Загальними зборами.

6.9.       Чергові та спеціальні перевірки організовує Голова Ревізійної комісії (або безпосередньо здійснює Ревізор).

6.10.   Голова Ревізійної комісії про організацію проведення чергової перевірки повідомляє її членів за 5 (п’ять) робочих днів до дати її початку, а про проведення спеціальної перевірки протягом 2 (двох) робочих днів з дати надходження вимоги на адресу Ревізійної комісії від ініціатора перевірки.

6.11.   Член Ревізійної комісії (Ревізор) повинен особисто виконувати свої обов’язки. Він не може передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або третім особам. Усі члени Ревізійної комісії (Ревізор) повинні сумлінно виконувати свої обов’язки і у своїй діяльності керуватися перш за все інтересами Товариства, а не особистими інтересами чи інтересами третіх осіб.

6.12.   Засідання Ревізійної комісії (Ревізора) проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії (Ревізора) можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосуючих акцій Товариства.

6.13.   Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше ніж дві треті її членів.

6.14.   Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів приймається те рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

7. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

7.1.       Порядок виплати винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) визначається договором (контрактом), що укладається з членами Ревізійної комісії (Ревізором). Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним.

7.2.       Членам Ревізійної комісії (Ревізору) компенсуються витрати у зв’язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з проживання в порядку і розмірах, установлених законодавством.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1.       Це Положення набуває чинності з моменту затвердження Загальними зборами або у інший, встановлений Загальними зборами, строк.

8.2.       Зміни та доповнення до Положення набувають чинності з моменту затвердження їх Загальними зборами або у інший, встановлений Загальними зборами, строк.