«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Загальних зборів акціонерів

Протокол №16/2011 від 08.04.2011 року

Голова Загальних зборів акціонерів

С.Г. Науменко

ПРИНЦИПИ (КОДЕКС)

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

м. Сквира

2011 рік

ЗМІСТ:

  1. Преамбула
  2. Мета та загальні положення кодексу.
  3. Права та законні інтереси акціонерів.
  4. Органи управління та контролю.
  5. Корпоративний секретар.
  6. Розкриття інформації та прозорість (інформаційна політика).
  7. Контроль за фінансово-господарською діяльністю.
  8. Заінтересовані особи.
  9. Заключні положення.

 

1. ПРЕАМБУЛА

1.1.  Приватне акціонерне товариство «Українська національна розрахункова картка» (далі – Товариство) є підприємством, яке забезпечує діяльність міжбанківської платіжної системи «УкрКарт» та є одним з провідних підприємств, що здійснює діяльність обробки та передачі електронних та паперових документів на переказ, документів за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів та документів на відкликання за допомогою як внутрішньодержавних, так і міжнародних платіжних систем, що діють в Україні (діяльність процесингового центру).

1.2.  Велику увагу Товариство приділяє захисту прав та інтересів акціонерів, постійному підвищенню кваліфікації персоналу, застосуванню нових технологій, чіткому та прозорому фінансовому плануванню і звітності, а також застосуванню кращої світової практики у своїй комерційній діяльності.

1.3.  У Товаристві добре усвідомлюють ступінь впливу взірцевої корпоративної поведінки на ставлення інвесторів до усього українського інвестиційного середовища і прагнуть перетворити  на дійсно прозору компанію. Програма дій, спрямованих на виконання цього завдання, передбачає, зокрема, формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління, яка забезпечила б збалансованість інтересів великих та дрібних акціонерів, ділових партнерів Товариства та суспільства в цілому.

1.4.  За таких умов Товариство вважає за необхідне ухвалити власні Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (далі – Кодекс) - документ, у якому викладається ставлення власників та керівництва компанії до сучасних тенденцій у сфері корпоративного управління, до основних проблем корпоративного управління і методів їх розв’язання у Товаристві.

1.5.  Дотримання принципів, закріплених у цьому Кодексі, спрямоване не тільки на формування позитивної репутації Товариства серед її акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, але і на контроль та зниження ризиків, пов’язаних з господарською діяльністю, підтримання постійного зростання фінансових показників, фінансової прозорості, рівноваги впливу та балансу інтересів, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує роботу Товариства на благо суспільства, зростання національного багатства та успішного здійснення її статутної діяльності.

1.6.  Цей Кодекс розроблений згідно з чинним законодавством України, яке регулює діяльність акціонерних товариств, положеннями Принципів корпоративного управління в Україні та іншими документами, у яких викладені найкращі стандарти корпоративного управління.

2. МЕТА ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОДЕКСУ

2.1.  Кодекс є документом, який визначає та закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління Товариства, принципи захисту інтересів акціонерів, вкладників та інших зацікавлених осіб, принципи прозорості прийняття рішень, відповідальності посадових осіб Товариства та інформаційної відкритості.

2.2.  Завдання Кодексу полягає у представленні акціонерам Товариства, а також усім заінтересованим особам інформації про систему корпоративного управління Товариства, її функціонування та принципи, на яких вона будується.

2.3.  Під системою корпоративного управління розуміється сукупність взаємовідносин між органами управління Товариства – загальними зборами акціонерів, наглядовою радою, правлінням і ревізійною комісією (ревізором), а також (в окремих випадках) зовнішніми аудиторами в сфері управління та моніторингу його діяльності з метою досягнення визначених цілей і завдань, забезпечення надійності і підвищення вартості Товариства.

2.4.  Важливість корпоративного управління для Товариства полягає у його впливі на підвищення конкурентоспроможності та досягнення високої економічної ефективності діяльності шляхом забезпечення: належної уваги до інтересів всіх акціонерів та інших зацікавлених осіб; рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин; запровадження правил ефективного управління та належного контролю; розкриття інформації та прозорості.

2.5.  Акціонери зобов’язують усі органи управління, підрозділи та працівників Товариства керуватись цим Кодексом при виконанні своїх обов’язків.

3. ПРАВА ТА ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ АКЦІОНЕРІВ

3.1.  Товариство забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від його резидентності, кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів. Усім акціонерам гарантується безперешкодна реалізація своїх прав, визначених законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

3.2.  Право на участь в управлінні Товариством акціонери реалізують шляхом участі в загальних зборах акціонерів, які є вищим органом управління Товариства, та голосуванні на них, а також через право обиратись до наглядової ради або ревізійної комісії. У загальних зборах акціонерів мають право брати участь всі акціонери, незалежно від кількості акцій, що їм належать, особисто або через представника.

3.3.  Товариство гарантує забезпечення надійної і ефективної реєстрації та підтвердження права власності на акції згідно з чинним законодавством України. Товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручанню у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів управління Товариства та інших акціонерів.

3.4.  Товариство гарантує акціонерам право на оперативне отримання повної та достовірної інформації про його фінансово-господарський стан, результати діяльності, суттєві факти, що можуть вплинути на вартість цінних паперів, шляхом встановлення у Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства переліку документів, з якими можуть знайомитися акціонери, та порядку ознайомлення з цими документами.

3.5.  Товариство розробляє та запроваджує необхідні внутрішні документи та механізми з метою захисту прав акціонерів та запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації.

3.6.  При прийнятті власних рішень акціонери Товариства повинні враховувати інтереси Товариства, його працівників та інших заінтересованих осіб; сприяти своїми діями покращенню його фінансової стабільності та репутації, а також не завдавати навмисної шкоди іншим акціонерам, не розголошувати конфіденційну інформацію та не використовувати інсайдерську інформацію в особистих цілях.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

4.1.  Виконавчим органом Товариства є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю, формування фондів, необхідних для статутної діяльності, та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Правління створюється та відкликається Наглядовою радою Товариства. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді.

4.2.  Правління забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

4.3.  Наглядова  рада Товариства є органом управління, який утворюється та відкликається загальними зборами акціонерів. Наглядова рада представляє інтереси акціонерів Товариства в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Наглядова рада діє на підставі Статуту Товариства та положення про Наглядову раду Товариства.

4.4.  Порядок формування Наглядової ради надає можливість всім акціонерам пропонувати кандидатів до складу Наглядової ради.

4.5.  Наглядова рада та правління постійно співпрацюють з метою досягнення Товариством найкращих результатів діяльності.

4.6.  Правління координує розробку та направляє наглядовій раді для погодження та загальним зборам акціонерів Товариства для затвердження стратегію розвитку Товариства, постійно обговорює поточний стан її реалізації.

4.7.  Правління постійно інформує наглядову раду про поточний стан справ Товариства з метою об’єднання відповідальності за результати його діяльності. Правління надає наглядовій раді регулярно, своєчасно та у повному обсязі інформацію, яка стосується найважливіших аспектів діяльності Товариства.

4.8.  Члени наглядової ради та правління повинні повідомляти про обставини, що перешкоджають виконанню їх посадових обов'язків, розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів, а саме конфлікти між особистими інтересами та посадовими або професійними обов'язками особи, або конфлікти між конкуруючими обов'язками, що виконуються такою особою.

5. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

5.1.  З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління Товариства, належного інформування акціонерів та інших заінтересованих осіб передбачена посада корпоративного секретаря, який призначається наглядовою радою Товариства та підпорядковується наглядовій раді. Корпоративний секретар повинен володіти необхідними для виконання своїх завдань знаннями та мати бездоганну репутацію.

5.2.  Корпоративний секретар здійснює правове, організаційно-технічне забезпечення та координацію роботи органів Товариства, а також обмін інформацією між ними та акціонерами.

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРІСТЬ (ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА)

6.1.  Товариство обирає стратегію забезпечення інформаційної відкритості та прозорості, яка є запорукою сталого росту вартості акцій. Саме ці фактори сприяють підвищенню ліквідності акцій та зниженню інвестиційних ризиків, пов’язаних з відсутністю інформації та невпевненістю інвесторів у перспективах розвитку Товариства.

6.2.  З метою оприлюднення інформації Товариство використовує різноманітні засоби поширення інформації, у тому числі друковані видання та інші засоби масової інформації, поширення інформації через інформаційні агентства, безпосереднє надання інформації зацікавленим особам як на їх запити, так і за власною ініціативою Товариства.

6.3.  Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет.

6.4.  Інформаційна політика Товариства регулює ключові питання розкриття інформації, у тому числі: обсяг інформації, що підлягає розкриттю; порядок розкриття інформації; обмеження щодо розкриття інформації, в тому числі порядок визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємниці, їх збереження та доступ до них; обсяг повноважень органів управління Товариства щодо підготовки, розкриття, збереження інформації та контролю за реалізацію інформаційної політики Товариства.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1.  Головною метою запровадження системи моніторингу та контролю за діяльністю Товариства є захист інвестицій акціонерів та активів Товариства. Моніторинг та контроль за діяльністю Товариства здійснюється наглядовою радою, ревізійною комісією (ревізором), а також (у випадках передбачених Статутом) незалежною аудиторською компанією.

7.2.  Члени наглядової ради ефективно використовують результати роботи ревізійної комісії (ревізора) для виконання покладених на наглядову раду обов’язків.

7.3.  Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, є незалежними від впливу членів правління Товариства, власників значних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю. Звітують про результати перевірок наглядовій раді та (або) загальним зборам акціонерів Товариства. У разі залучення зовнішнього аудитора його представник може бути присутнім на чергових загальних зборах акціонерів Товариства для відповіді акціонерам на питання щодо аудиторського висновку.

7.4.  Товариство з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів забезпечує комплексний, незалежний, об’єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

8. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ.

8.1.  Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать працівники, споживачі, територіальна громада, на території якої розташовано Товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

8.2.  З метою встановлення ефективних взаємостосунків з заінтересованими особами Товариство приділяє велику увагу вчасному розкриттю відповідної інформації, постійно підтримує готовність своєчасно і повністю виконувати взяті на себе зобов’язання та укладені ним згідно з законодавством України договори.

8.3.  Однією з передумов своєї успішної довгострокової діяльності Товариство вважає зростання професійного розвитку персоналу. Товариство приділяє належну увагу постійному вдосконаленню своєї корпоративної культури, інтеграції працівників в одну велику команду.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.  Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства приймаються загальними зборами акціонерів.

9.2.  Товариство вдосконалює даний Кодекс згідно з розвитком світової і вітчизняної практики стандартів корпоративного управління, з урахуванням галузевої специфіки Товариства, змінами потреб та інтересів акціонерів і заінтересованих осіб Товариства.

9.3.  Якщо зі зміною законодавства України або з внесенням змін до статуту Товариства будь-які положення даного Кодексу їм суперечать, вони втрачають чинність, і до внесення відповідних змін до даного Кодексу слід керуватись законодавством України і статутом Товариства.

9.4.  Зміни та доповнення до цього Кодексу приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства.