ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вулиця Ордаша, 19 (далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори).
Збори відбудуться 25 квітня 2014 р. у конференц-залі головного офісу Товариства за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 11-Б, 2 поверх.
Початок Зборів о 16:00 годині. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 15:00 до 15:50 на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24:00 годину 18 квітня 2014 року .
Порядок денний Зборів:
1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
13. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
14. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
15. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
16. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.Для участі у Зборах необхідно мати:
- для фізичних осіб – паспорт або інший документ, який посвідчує особу;
- для уповноважених представників – паспорт (документ, що посвідчує особу) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних Зборів здійснюється у конференц-залі головного офісу Товариства за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 11-Б, 2-й поверх. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних Зборів – Родюк Ольга Миколаївна, заступник Голови Правління по фінансовим питанням, телефон для зв’язку (044) 4942590(044) 4942590.На виконання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 324 від 26.05.2006 наводимо інформацію про основні показники діяльності Товариства у 2013 році:Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)Найменування показника період
2013 рік 2012 рік
Усього активів 51320 33238
Основні засоби та нематеріальні активи (залишкова вартість) 21211 22211
Гудвіл 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5022 3708
Сумарна дебіторська заборгованість 8881 5895
Грошові кошти та їх еквіваленти 15735 671
Нерозподілений прибуток 4326 (13389)
Власний капітал 41983 24770
Статутний капітал 24000 24000
Резервний та інший додатковий капітал (капітал у дооцінках) 13657 14159
Довгострокові зобов'язання 11 12
Поточні зобов'язання 9326 8456
Чистий прибуток (збиток) 17213 (3121)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2400000 2400000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 147 155Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано 25.03.2014 р. № 57 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Наглядова рада АТ УКРКАРТ

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Голова Правління   Бойко Олег Миколайович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   25.03.2014
      (дата)