Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА", код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вулиця Ордаша, 19 (далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори).
Збори відбудуться 16 червня 2014 року у конференц-залі головного офісу Товариства за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 11-Б, 2 поверх.
Початок Зборів о 16:00 годині. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 15:00 до 15:50 на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24:00 10 червня 2014 року .
Порядок денний Зборів:
1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
13. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
14. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
15. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
16. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.Для участі у Зборах необхідно мати:
- для фізичних осіб – паспорт або інший документ, який посвідчує особу;
- для уповноважених представників – паспорт (документ, що посвідчує особу) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних Зборів здійснюється у конференц-залі головного офісу Товариства за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 11-Б, 2-й поверх. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних Зборів – Пранов Олександр Анатолійович, Голова Правління Товариства, телефон для зв’язку (044) 4942590(044) 4942590.На виконання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 324 від 26.05.2006 наводимо інформацію про основні показники діяльності Товариства у 2013 році:Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)Найменування показника період
2013 рік 2012 рік
Усього активів 51 320 33 238
Основні засоби та нематеріальні активи (залишкова вартість) 21 211 22 211
Гудвіл 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5 022 3 708
Сумарна дебіторська заборгованість 8 881 5 895
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 735 671
Нерозподілений прибуток 4 326 (13 389)
Власний капітал 41 983 24 770
Статутний капітал 24 000 24 000
Резервний та інший додатковий капітал (капітал у дооцінках) 13 657 14 159
Довгострокові зобов'язання 11 12
Поточні зобов'язання 9 326 8 456
Чистий прибуток (збиток) 17 213 (3 121)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 400 000 2 400 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 147 155Наглядова рада АТ УКРКАРТОголошення опубліковане у Відомостях НКЦПФР 16.05.2014 (№ 91)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Голова Правління   Бойко Олег Миколайович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   20.05.2014
      (дата)