Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»! Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори). Дата проведення Загальних зборів - 16 березня 2015 року. Загальні збори проходитимуть в конференц-залі головного офісу Товариства за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 11-Б, 2 поверх. Початок Загальних зборів об 11:00. Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 16 березня 2015 року з 09:00 до 10:45 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на учаcть у Загальних зборах, складеного на 24:00 годину 10 березня 2015 року. Порядок денний Загальних зборів: 1.Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. 2.Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 4.Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 5.Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правовоих договорів з членами Наглядової ради Товариства. Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати: - для фізичних осіб – паспорт або документ, що посвідчує особу, який зареєстрований в системі реєстру акціонерів Товариства і є дійсним на дату проведення зборів; - для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно із вимогами законодавства. Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборів, здійснюється в конференц-залі головного офісу Товариства за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 11-Б, 2 поверх. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборів є Лихочас Андрій Олексійович, член Наглядової ради Товариства, телефон для зв’язку 0 44 494 25 900 44 494 25 90. Наглядова рада АТ УКРКАРТ Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 30 від 13.02.2015 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Голова Правління   Калашник Михайло Володимирович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   13.02.2015
      (дата)