Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори). Дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2015 року. Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 11-Б, 2 поверх, конференц-зал. Початок Загальних зборів об 11:00. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 27 квітня 2015 року з 09:45 до 10:45 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на учаcть у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 годину 21 квітня 2015 року. Порядок денний Загальних зборів: 1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. 2. Про обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 4. Про затвердження Основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік. 5. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 6. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік та затвердження розміру річних дивідендів. 9. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 10. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства. 11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. 13. Про зміну умов цивільно-правового договору з акціонером-фізичною особою-членом Наглядової ради АТ УКРКАРТ та затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з акціонером-фізичною особою-членом Наглядової ради АТ УКРКАРТ. Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:  для фізичних осіб – паспорт або документ, що посвідчує особу, який зареєстрований в системі реєстру акціонерів Товариства і є дійсним на дату проведення зборів;  для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно із вимогами законодавства. Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборів, здійснюється в конференц-залі головного офісу Товариства за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 11-Б, 2 поверх. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборів є Бойко Олег Миколайович, член Наглядової ради Товариства, телефон для зв’язку 0 44 494 25 900 44 494 25 90. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн)* Найменування показника період звітний попередній Усього активів 79329 51320 Основні засоби 20094 21211 Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 Запаси 4548 5022 Сумарна дебіторська заборгованість 10997 8881 Грошові кошти та їх еквіваленти 25374 15735 Нерозподілений прибуток 27119 4326 Власний капітал 69005 41983 Статутний капітал 24000 24000 Довгострокові зобов'язання 2 11 Поточні зобов'язання 10322 9326 Чистий прибуток (збиток) 27119 17213 Середньорічна кількість акцій (шт.) 2400000 2400000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду 141 147 Наглядова рада АТ УКРКАРТ

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Голова Правління   Калашник Михайло Володимирович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   26.03.2015
      (дата)