Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»! Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532 (далі – Товариство), повідомляє, що на вимогу акціонера Товариства, який володіє більше 5 % простих акцій Товариства, порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 24.10.2015 (далі – Збори), доповнюється такими питаннями: 1. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій простих іменних існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 2. Про приватне розміщення акцій простих іменних Товариства. 3. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: • залучення до розміщення андеррайтера; • внесення змін до проспекту емісії акцій; • прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; • затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; • затвердження результатів приватного розміщення акцій; • затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; • прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; • письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 4. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження: • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; • проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; • проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій. Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» Данне повідомлення було надруковане у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 190 від 13.10.2015 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Голова Правління   Нехом'яж Сергiй Олексiйович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   16.10.2015
      (дата)