Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»! Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори). Дата проведення Загальних зборів – 24 жовтня 2015 року. Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 11-Б, 2-й поверх, конференц-зал. Початок Загальних зборів о 09:00. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 24 жовтня 2015 року з 08:30 до 08:45 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 годину 20 жовтня 2015 року. Порядок денний Загальних зборів: 1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. 2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства. 4. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 5. Про затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання змін до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати: • для фізичних осіб – паспорт або документ, що посвідчує особу; • для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно із вимогами законодавства. Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного Загальних зборів, здійснюється у офісі Товариства за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 11-Б. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів Товариства з документами, що стосуються порядку денного Загальних зборів є Голова Правління Нехом’яж Сергій Олексійович, телефон (044) 4942590(044) 4942590. Данне повідомлення було надруковане у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 176 від 23.09.2015 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Голова Правління   Нехом'яж Сергiй Олексiйович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   23.09.2015
      (дата)