Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 26 квітня 2016 року. Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення). Початок Загальних зборів о 11:00.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 26 квітня 2016 року з 10:30 до 10:45 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 годину 20 квітня 2016 року.

Порядок денний Загальних зборів:

1.Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

2.Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3.Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

4.Про звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

5.Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

6.Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7.Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік та затвердження розміру річних дивідендів.

8.Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9.Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

10.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

11.Про затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12.Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

13.Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

14.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

15.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

16.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

17.Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

18.Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

19.Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

20.Про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:

  • для фізичних осіб – паспорт або документ, що посвідчує особу;
  • для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється: до дати проведення Загальних зборів – у офісі Товариства за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, б.51-а, офіс 3 (5-й поверх), у робочі дні та у робочий час (з 9:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00); у день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів Товариства з вищезазначеними документами є Перший заступник Голови Правління Шлюєв Максим Євгенійович, телефон (044) 4942590(044) 4942590.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:                                 (тис. грн.)

Найменування показника період
  2015 рік 2014 рік
Усього активів 183 772 79 329
Основні засоби 48 839 20 094
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4 066 4 548
Сумарна дебіторська заборгованість 123790 10 997
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 464 25 374
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7 281) 27 119
Власний капітал 173 460 69 005
Статутний капітал 24 000 24 000
Довгострокові зобов'язання 48 2
Поточні зобов'язання 10 264 10 322
Чистий прибуток (збиток) (6 441) 27 119
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 400 000 2 400 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 163 141
 
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

Повідомлення про проведення ЗЗА надруковане 25.03.2016 року в Бюлетні Відомості НКЦПФР №54 від 25.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Голова Правління   Пранов Олександр Анатолійович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   25.03.2016
      (дата)