Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 21 квітня 2017 року. Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення). Початок Загальних зборів об 11:00.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 21 квітня 2017 року з 10:30 до 10:45 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 годину 17 квітня 2017 року.

Проект порядку денного Загальних зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

2. Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

7. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік та затвердження розміру річних дивідендів.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:

· для фізичних осіб – паспорт або документ, що посвідчує особу;

· для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється: до дати проведення Загальних зборів – у офісі Товариства за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, б.51-а, офіс 3 (5-й поверх), у робочі дні та у робочий час (з 9:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00); у день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів Товариства з вищезазначеними документами є Перший заступник Голови Правління Шлюєв Максим Євгенійович, телефон (044) 4942590.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства www.ukrcard.com.ua

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

Найменування показника

період

 

2016 рік

2015 рік

Усього активів

192 730

183 772

Основні засоби та нематеріальні активи

41 273

48 839

Довгострокові фінансові інвестиції

100 037

0

Запаси

3 507

4 066

Сумарна дебіторська заборгованість

43 623

123790

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 034

3 464

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2 598

(7 281)

Власний капітал

176 058

173 460

Статутний капітал

124 000

24 000

Довгострокові зобов'язання

0

48

Поточні зобов'язання

16 672

10 264

Чистий прибуток (збиток)

2 598

(6 441)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

11 853 552

2 400 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

133

163

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів

АТ «УКРКАРТ»,

які скликаються на 21.04.2017

Питання порядку денного:

1) Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на річних загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 21.04.2017 у кількості 2 (дві) особи.

2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»:

2.1. Корсуна Максима Олександровича.

2.2. Антонюк Марину Олексіївну.

3. Обрати Корсуна Максима Олександровича головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».

Питання порядку денного:

2) Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення :

1. Обрати:

1.1. Головою річних загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» - Поліщука Геннадія Миколайовича

1.2. Секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» - Крисевича Сергія Олексійовича.

Питання порядку денного:

3) Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення :

1. Затвердити звіт Правління АТ «УКРКАРТ» за 2016 рік.

Питання порядку денного:

4) Про звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення :

1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» за 2016 рік.

Питання порядку денного:

5) Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення :

1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» за підсумками 2016-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2017 року.

Питання порядку денного:

6) Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення :

1. Затвердити річний звіт АТ «УКРКАРТ» за 2016 рік.

Питання порядку денного:

7) Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення :

1. Встановити, що прибуток АТ «УКРКАРТ» за підсумками роботи у 2016 році у сумі 2 598 191,93 грн. підлягає направленню до резервного фонду АТ «УКРКАРТ».

2. Виплату дивідендів за акціями АТ «УКРКАРТ» за підсумками 2016 року не здійснювати.

 

 

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»