Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, частини 5 статті 47, згідно Статуту Товариства та враховуючи інтереси Товариства, дата проведення Загальних зборів – 29 травня 2017 року. Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення). Початок Загальних зборів об 09:30.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 29 травня 2017 року з 09:00 до 09:15 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 годину 23 травня 2017 року.

Порядок денний Загальних зборів, затверджений Наглядовою радою Товариства:

1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом 2017 року у ході поточної господарської діяльності.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:

· для фізичних осіб – паспорт або документ, що посвідчує особу;

· для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється: до дати проведення Загальних зборів – у офісі Товариства за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, б.51-а, офіс 3 (5-й поверх), у робочі дні та у робочий час (з 9:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00); у день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів Товариства з вищезазначеними документами є Перший заступник Голови Правління Шлюєв Максим Євгенійович, телефон (044) 4942590.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо Загальних зборів розміщена веб-сайті Товариства www.ukrcard.com.ua

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ»,

які скликаються на 29.05.2017

Питання порядку денного:

1) Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 29.05.2017 у кількості 2 (дві) особи.

2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»:

2.1. Антонюк Марину Олексіївну.

2.2. Полуянову Тетяну Анатоліївну.

3. Обрати Антонюк Марину Олексіївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».

Питання порядку денного:

2) Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення :

1. Обрати:

1.1. Головою позачергових загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» - Поліщука Геннадія Миколайовича

1.2. Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» - Шлюєва Максима Євгенійовича.

Питання порядку денного:

3) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом 2017 року у ході поточної господарської діяльності.

Проект рішення :

1. Погодити участь Товариства у процедурах публічних закупівель, у тому числі, відкритих торгах, що вже оголошені або будуть оголошені протягом 2017 року ПАТ «УКРПОШТА», як замовником, щодо закупівлі послуг з обробки транзакцій з використанням електронних платіжних засобів (процесинг) та/або інших послуг, що можуть надаватись Товариством.

2. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 2017 року значних правочинів на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, пов’язаних з участю Товариства у процедурах публічних закупівель, у тому числі, відкритих торгах, що вже оголошені або будуть оголошені протягом 2017 року ПАТ «УКРПОШТА», як замовником, щодо закупівлі послуг з обробки транзакцій з використанням електронних платіжних засобів (процесинг) та/або інших послуг, що можуть надаватись Товариством.

3. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, визначених у пункті 2 цього рішення, у розмірі 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) грн. 00 коп.

4. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це рішенням Наглядової ради Товариства та/або довіреністю, виданою Головою Правління, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, визначених у пункті 2 цього рішення, з урахуванням обмежень, встановлених у пункті 3 цього рішення.