Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 24 квітня 2018 року. Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення). Початок Загальних зборів об 11:00.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 24 квітня 2018 року з 10:30 до 10:45 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 годину 18 квітня 2018 року.

Проект порядку денного Загальних зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

2. Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 15.03.2018, загальна кількість акцій Товариства складає 12 400 000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 12 391 190 штук простих акцій.

У відповідності до вимог законодавства та Статуту Товариства, кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:

· для фізичної особи – паспорт або документ, що дозволяє ідентифікувати особу, визначений законодавством України;

· для представників акціонерів за довіреністю – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється: до дати проведення Загальних зборів – у офісі Товариства за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, б. 51-а, офіс 3 (5-й поверх), у робочі дні та у робочий час (з 9:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00); у день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів Товариства з вищезазначеними документами є Перший заступник Голови Правління Шлюєв Максим Євгенійович, телефон (044) 4942590.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства www.ukrcard.com.ua

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2017 рік

2016 рік

Усього активів

205 975

192 730

Основні засоби (за залишковою вартістю)

12 487

16 493

Запаси

3 011

3 507

Сумарна дебіторська заборгованість

55 646

43 623

Гроші та їх еквіваленти

4 008

1 034

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

8 353

2 598

Власний капітал

184 411

176 058

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

124 000

124 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

21 564

16 672

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

8 353

2 598

Середньорічна кількість акцій (шт.)

12 400 000

11 853 552

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,67363

0,21917

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів

АТ «УКРКАРТ», які скликаються на 24.04.2018

 

Питання порядку денного:

1) Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на річних загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 24.04.2018 у кількості 2 (дві) особи.

2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»:

2.1. Антонюк Марину Олексіївну.

2.2. Полуянову Тетяну Анатоліївну.

3. Обрати Антонюк Марину Олексіївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».

4. Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення річних загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ».

Питання порядку денного:

2) Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення :

1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» Поліщука Геннадія Миколайовича.

2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» Крисевича Сергія Олексійовича.

Питання порядку денного:

3) Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення :

1. Затвердити звіт Правління АТ «УКРКАРТ» за 2017 рік.

Питання порядку денного:

4) Про звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення :

1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» за 2017 рік.

Питання порядку денного:

5) Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення :

1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» за підсумками 2017-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2018 року.

Питання порядку денного:

6) Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення :

1. Затвердити річний звіт АТ «УКРКАРТ» за 2017 рік.

Питання порядку денного:

7) Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Проект рішення :

1. Направити прибуток АТ «УКРКАРТ» за підсумками роботи у 2017 році у сумі 8 353 085,18 грн. до резервного капіталу АТ «УКРКАРТ».

2. Виплату дивідендів за акціями АТ «УКРКАРТ» за підсумками 2017 року не здійснювати.