Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

У відповідності до законодавства, зокрема, частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно із Статутом Товариства та враховуючи інтереси Товариства, дата проведення Загальних зборів призначена на 20 липня 2018 року. Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення). Початок Загальних зборів о 08:30.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 20 липня 2018 року з 08:00 до 08:15 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 годину 16 липня 2018 року.

Порядок денний Загальних зборів, затверджений Наглядовою радою Товариства:

 1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 4. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 6. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 7. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 02.07.2018, загальна кількість акцій Товариства складає 12 400 000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 12 391 190 штук простих акцій.

Внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного цих Загальних зборів, законодавством не передбачається.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:

 • для фізичної особи – паспорт або документ, що дозволяє ідентифікувати особу, визначений законодавством України;
 • для представників акціонерів за довіреністю – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється: до дати проведення Загальних зборів – у офісі Товариства за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, б. 51-а, офіс 3 (5-й поверх), у робочі дні та у робочий час (з 9:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00); у день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів Товариства з вищезазначеними документами є Перший заступник Голови Правління Шлюєв Максим Євгенійович, телефон (044) 4942590.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства www.ukrcard.com.ua

 

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

 

Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

АТ «УКРКАРТ»,  які скликаються на 20.07.2018

Питання порядку денного:

1)        Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

 1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 20.07.2018 у кількості 2 (дві) особи.
 2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»:
  1. 1.  Антонюк Марину Олексіївну.
  2. 2.  Полуянову Тетяну Анатоліївну.
  3. Обрати Антонюк Марину Олексіївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».
  4. Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ».

Питання порядку денного:

2)        Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати головою загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» Поліщука Геннадія Миколайовича.
 2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» Крисевича Сергія Олексійовича.

Питання порядку денного:

3)        Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

 1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» у новій редакції, та надати його для державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА».

Питання порядку денного:

4)        Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

 1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 20.07.2018, зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції.
 2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 20.07.2018, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ «УКРКАРТ» керуються нормами Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» від 26.04.2016 (протокол №25/2016).


 

Питання порядку денного:

5)        Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

 1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 20.07.2018, зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції.
 2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 20.07.2018, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ «УКРКАРТ» керуються нормами Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» від 26.04.2016 (протокол №25/2016).

Питання порядку денного:

6)        Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

 1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 20.07.2018, зміни до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції.
 2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 20.07.2018, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ «УКРКАРТ» керуються нормами Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» від 26.04.2016 (протокол №25/2016).

Питання порядку денного:

7)        Про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

 1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 20.07.2018, зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції.
 2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 20.07.2018, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ «УКРКАРТ» керуються нормами Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» від 26.04.2016 (протокол №25/2016).