Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 29 січня 2019 року. Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення). Початок Загальних зборів о 08:30.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 29 січня 2019 року з 08:00 до 08:15 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 годину 23 січня 2019 року.

Проект порядку денного Загальних зборів:

 1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
 2. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 3. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
 4. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 26.12.2018, загальна кількість акцій Товариства складає 12 400 000 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 12 391 190 штук простих іменних акцій.

У відповідності до вимог законодавства та Статуту Товариства, кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:

 • фізичній особі – паспорт або документ, що дозволяє ідентифікувати особу, визначений законодавством України;
 • представнику акціонера за довіреністю – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється: до дати проведення Загальних зборів – у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 51-а, приміщення 3 (5-й поверх), у робочі дні та у робочий час (з 9:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00); у день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів Товариства з вищезазначеними документами є перший заступник Голови Правління Товариства Шлюєв Максим Євгенійович, телефон (044) 4942590.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства www.ukrcard.com.ua

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

АТ «УКРКАРТ»,  які скликаються на 29.01.2019

 

Питання порядку денного:

1)        Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

 1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 29.01.2019 у кількості 2 (дві) особи.
 2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»:
  1. Кондель Дарину Петрівну.
  2. Полуянову Тетяну Анатоліївну.
  3. Обрати Полуянову Тетяну Анатоліївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».
  4. Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ».

Питання порядку денного:

2)        Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

 1. Припинити з 29.01.2019 повноваження членів Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» Александрович Ірини Олегівни та Сошинської Наталії Іванівни.

Питання порядку денного:

3)        Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

 1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» у кількості 2 (дві) особи.

Питання порядку денного:

4)        Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати до складу Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» таких осіб:
  1. ________________________________.
  2. ________________________________.

Питання порядку денного:

5)        Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

 1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ»:
  1.   Строк дії повноважень членів Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» – по 28.01.2022 року включно.
  2.  Члени Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» виконують покладені на них Статутом АТ «УКРКАРТ», Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора) АТ «УКРКАРТ» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ», у порядку, передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами).
 2. Обрати Голову Правління АТ «УКРКАРТ» уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АТ «УКРКАРТ» цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ».

 

 


За пропозицією акціонерів АТ «УКРКАРТ», які сукупно є власниками більше 5% голосуючих акцій, порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ», які відбудуться 29.01.2019 року, доповнюється такими питаннями порядку денного:

 1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

 

Проекти рішень із запропонованих акціонерами питань порядку денного загальних зборів акціонерів

Питання порядку денного:

1.      Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Припинити з 29.01.2019 повноваження членів Наглядової ради АТ «УКРКАРТ»:

    1.1.  Астахова Руслана Володимировича – представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32671047).

    1.2.  Поліщука Геннадія Миколайовича – представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 35623813).

     1.3.  Чорного Юрія Борисовича – представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ КАПІТАЛУ» (код за ЄДРПОУ 35138291).

Питання порядку денного:

2.      Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати до складу Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» таких осіб:

    1.1.     Астахов Руслан Володимирович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32671047).

    1.2.     Крисевич Сергій Олексійович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 31511692).

    1.3.     Поліщук Геннадій Миколайович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ КАПІТАЛУ» (код за ЄДРПОУ 35138291).

Питання порядку денного:

3.      Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «УКРКАРТ»:

    1.1.     Строк дії повноважень членів Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» - по 28.01.2022 включно.

    1.2.     За виконання Головою Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» покладених на нього Статутом АТ «УКРКАРТ», Положенням про Наглядову раду АТ «УКРКАРТ» та відповідним цивільно-правовим договором функцій Голови Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» йому сплачується винагорода, з нарахуванням та утриманням встановлених законодавством податків, у розмірі 50 000,00 грн. на місяць.

    1.3.     Інші члени Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» виконують покладені на них Статутом АТ «УКРКАРТ», Положенням про Наглядову раду АТ «УКРКАРТ» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі.

    1.4.     Членам Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» відшкодовуються документально підтверджені витрати, пов’язані з діяльністю у якості членів Наглядової ради АТ «УКРКАРТ», у порядку, встановленому законодавством та укладеними цивільно-правовими договорами.

2. Обрати Голову Правління АТ «УКРКАРТ» уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені АТ «УКРКАРТ» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АТ «УКРКАРТ».

3. У разі переобрання Голови Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» та/або заміни акціонерами АТ «УКРКАРТ» своїх представників у складі Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» цивільно-правові договори укладаються на вищезазначених умовах.

 


Доповнення до порядку денного загальних зборів. Затверджений Наглядовою радою порядок денний загальних зборів:

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 29 січня 2019 року (далі – Загальні збори).

Акціонери Товариства, з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, подали пропозиції про доповнення проекту порядку денного Загальних зборів новими питаннями та проектами рішень з цих питань.

З урахуванням пропозицій акціонерів, Наглядова рада Товариства, у відповідності до вимог законодавства та Статуту, прийняла рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів, затверджений Наглядовою радою Товариства:

 1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
 2. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 3. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
 4. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
 6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
 9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

10. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

12. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Акціонери Товариства, які подали пропозиції про доповнення проекту порядку денного Загальних зборів новими питаннями, також надали проекти рішень із зазначених питань та проекти документів, які пропонуються для розгляду та затвердження Загальними зборами.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється: до дати проведення Загальних зборів – у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 51-а, приміщення 3 (5-й поверх), у робочі дні та у робочий час (з 9:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00); у день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів Товариства з вищезазначеними документами є перший заступник Голови Правління Товариства Шлюєв Максим Євгенійович, телефон (044) 4942590.

Проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів, що додаються на підставі пропозицій акціонерів Товариства, наведені нижче у цьому повідомленні.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства www.ukrcard.com.ua

 

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

 

 

Проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів Товариства

 

Питання порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Припинити з 29.01.2019 повноваження членів Наглядової ради АТ «УКРКАРТ»:

     1.1.  Астахова Руслана Володимировича – представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32671047).

 

 •      1.2.  Поліщука Геннадія Миколайовича – представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 35623813).

 

     1.3.  Чорного Юрія Борисовича – представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ КАПІТАЛУ» (код за ЄДРПОУ 35138291).

Питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати до складу Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» таких осіб:

     1.1.     Астахов Руслан Володимирович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32671047).

     1.2.     Крисевич Сергій Олексійович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 31511692).

     1.3.     Поліщук Геннадій Миколайович – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ КАПІТАЛУ» (код за ЄДРПОУ 35138291).

Питання порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «УКРКАРТ»:

    1.1.     Строк дії повноважень членів Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» - по 28.01.2022 включно.

    1.2.     За виконання Головою Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» покладених на нього Статутом АТ «УКРКАРТ», Положенням про Наглядову раду АТ «УКРКАРТ» та відповідним цивільно-правовим договором функцій Голови Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» йому сплачується винагорода, з нарахуванням та утриманням встановлених законодавством податків, у розмірі 50 000,00 грн. на місяць.

    1.3.     Інші члени Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» виконують покладені на них Статутом АТ «УКРКАРТ», Положенням про Наглядову раду АТ «УКРКАРТ» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі.

    1.4.     Членам Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» відшкодовуються документально підтверджені витрати, пов’язані з діяльністю у якості членів Наглядової ради АТ «УКРКАРТ», у порядку, встановленому законодавством та укладеними цивільно-правовими договорами.

    2. Обрати Голову Правління АТ «УКРКАРТ» уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені АТ «УКРКАРТ» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АТ «УКРКАРТ».

    3. У разі переобрання Голови Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» та/або заміни акціонерами АТ «УКРКАРТ» своїх представників у складі Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» цивільно-правові договори укладаються на вищезазначених умовах.

Питання порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

 1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» у новій редакції, та надати його для державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА».

Питання порядку денного:

Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

 1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 29.01.2019, зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції.
 2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 29.01.2019, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ «УКРКАРТ» керуються нормами Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» від 20.07.2018 (протокол №29/2018).

Питання порядку денного:

Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

 1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 29.01.2019, зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції.
 2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 29.01.2019, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ «УКРКАРТ» керуються нормами Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» від 20.07.2018 (протокол №29/2018).

Питання порядку денного:

Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

 1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 29.01.2019, зміни до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції.
 2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 29.01.2019, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ «УКРКАРТ» керуються нормами Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» від 20.07.2018 (протокол №29/2018).