Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 22.04.2021 Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 15.03.2021, загальна кількість акцій Товариства складає 12 400 000 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 11 696 985 штук простих іменних акцій.

 

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 22 квітня 2021 року. Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, корпус Б, офіс 211 (2-й поверх). Початок Загальних зборів о 11:00.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 22 квітня 2021 року з 10:30 до 10:45 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 годину 16 квітня 2021 року.

Проект порядку денного Загальних зборів:

 1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
 2. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 3. Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

У відповідності до вимог законодавства та Статуту Товариства, кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:

 • фізичній особі – паспорт або документ, що дозволяє ідентифікувати особу, визначений законодавством України;
 • представнику акціонера за довіреністю – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється: до дати проведення Загальних зборів – у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, корпус Б, офіс АТ «УКРКАРТ» (2-й поверх), у робочі дні та у робочий час (з 9:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00); у день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів Товариства з вищезазначеними документами є Голова Правління Товариства Богданов Віталій Андрійович, телефон (044) 4942590.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства www.ukrcard.com.ua

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:                                 (тис. грн.)

Найменування показника Період
2020 рік 2019 рік
Усього активів 175 096 178 482
Основні засоби (за залишковою вартістю) 455 1 076
Запаси 1 179 1 224
Сумарна дебіторська заборгованість 60 252 58 212
Гроші та їх еквіваленти 1 060 4 124
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (3 323) 15 956
Власний капітал 161 124 164 446
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 124 000 124 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 305 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 13 667 14 036
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (3 323) 3 888
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 400 000 12 400 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0,26790) 0,31355

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

АТ «УКРКАРТ», які скликаються на 22.04.2021

 

Питання порядку денного:

1)        ПРО ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення:

 1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 22.04.2021 у кількості 2 (дві) особи.
 2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»: 

   2.1.  Антонюк Марину Олексіївну.

   2.2. Полуянову Тетяну Анатоліївну.

3. Обрати Антонюк Марину Олексіївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».

4.Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ».

Питання порядку денного:

2)        ПРО ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» за 2020 рік.

Питання порядку денного:

3)        ПРО ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Правління АТ «УКРКАРТ» за 2020 рік.

Питання порядку денного:

4)        ПРО ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» за підсумками 2020-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2021 року.

Питання порядку денного:

5)        ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК.

Проект рішення:

 1. Затвердити річний звіт АТ «УКРКАРТ» за 2020 рік.

Питання порядку денного:

6)        ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ.

Проект рішення:

 1. Взяти до відома, що за підсумками 2020 року АТ «УКРКАРТ» зазнало збитків у сумі 3 322 485,17 грн. У зв’язку з цим, розподіл прибутку (через його відсутність) не здійснювати.
 2. У зв’язку з відсутністю у АТ «УКРКАРТ» джерел, передбачених законодавством та статутом АТ «УКРКАРТ» для виплати дивідендів за підсумками 2020 року, виплату дивідендів за простими іменними акціями за підсумками 2020 року не здійснювати.
 3. Спрямувати на покриття збитків АТ «УКРКАРТ» кошти резервного капіталу АТ «УКРКАРТ» у сумі 3 322 485,17 грн.

 

Повідомлення про скликання загальних зборів

Кваліфікований електронний підпис

Кваліфікований електронний підпис