Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 17.02.2022
Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 06.01.2022, загальна кількість акцій Товариства складає 12 400 000 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 11 696 985 штук простих іменних акцій.

 

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський район, село Безпечна, вулиця Ордаша, будинок 19 (далі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 17 лютого 2022 року. Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, корпус Б, офіс 211 (2-й поверх). Початок Загальних зборів об 11:00.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 17 лютого 2022 року з 10:30 до 10:45 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 годину 11 лютого 2022 року.

Проект порядку денного Загальних зборів:

 1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
 2. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності до вимог законодавства та Статуту Товариства, кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:

 • фізичній особі – паспорт або документ, що дозволяє ідентифікувати особу, визначений законодавством України;
 • представнику акціонера за довіреністю – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства України.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється: до дати проведення Загальних зборів – у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, корпус Б, офіс АТ «УКРКАРТ» (2-й поверх), у робочі дні та у робочий час (з 9:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00); у день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів Товариства з вищезазначеними документами є Голова Правління Товариства Богданов Віталій Андрійович, телефон (044) 4942590.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства www.ukrcard.com.ua/pro-kompaniyu/korporativne-upravlinnya/zbori-aktsioneriv

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

АТ «УКРКАРТ», які скликаються на 17.02.2022

 

Питання порядку денного:

1.         ПРО ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення:

 1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 17.02.2022 у кількості 2 (дві) особи.
 2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»:
  1. 1.    Кондель Дарину Петрівну.
  2. 2.    Полуянову Тетяну Анатоліївну.
 3. Обрати Полуянову Тетяну Анатоліївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».
 4. Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ».

Питання порядку денного:

2.        Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати до складу Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» таких осіб:
  1.   ________________________________.
  2.   ________________________________.

Питання порядку денного:

3.         Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

 1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ»:
  1.     Строк дії повноважень членів Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» – по 16.02.2025 року включно.
  2.     Члени Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» виконують покладені на них Статутом АТ «УКРКАРТ», Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора) АТ «УКРКАРТ» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ», у порядку, передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами).

Обрати Голову Правління АТ «УКРКАРТ» уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АТ «УКРКАРТ» цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ».

 

Повідомлення про скликання загальних зборів

Кваліфікований електронний підпис

Кваліфікований електронний підпис