Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Нехом'яж Сергiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   20.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09025 Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна вул. Ордаша,19
4. Код за ЄДРПОУ 23702532
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 494-25-72(044) 494-25-72 (044) 494-25-72(044) 494-25-72
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2015
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 20.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
10.04.2015 припинено повноваження Голова Правлiння Калашник Михайло Володимирович   0
Зміст інформації:
Посадова особа - Голова Правлiння Товариства Калашник Михайло Володимирович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження 10.04.2015р.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 05.02.2015 року по 10.04.2015 року.
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 10.04.2015 року, протокол № 17 вiд 10.04.2015 року, в зв'язку з заявою Калашника Михайла Володимировича.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
10.04.2015 обрано Голова Правлiння Нехом'яж Сергiй Олексiйович   0
Зміст інформації:
Посадова особа - Голова Правлiння Товариства Нехом'яж Сергiй Олексiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 14.04.2015 року строком до 04.02.2018 р. включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: липень 2009 - листопад 2012 - Голова Правлiння ПАТ "Класикбанк", листопад 2012 - квiтень 2015 - Генеральний директор ТОВ "Вєрєнiца".
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 10.04.2015 року, протокол № 17 вiд 10.04.2015 року.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.