Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Нехом'яж Сергiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   27.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09025 Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна вул. Ордаша,19
4. Код за ЄДРПОУ 23702532
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 494-25-72(044) 494-25-72 (044) 494-25-72(044) 494-25-72
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.04.2015 припинено повноваження член наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТЕНЕРГО» 31511692 24.9958
Зміст інформації:
Посадова особа – член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ:31511692) припинено повноваження 27.04.2015 року.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 24,9958%.
Перебувала на посадi з 16.03.2015 року по 27.04.2015 року.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 27.04.2015 року (протокол №22/2015 вiд 27.04.2015 року) з метою пiдвищення ефективностi роботи Наглядової ради Товариства.
27.04.2015 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Дмiтрiєва Олена Михайлiвна   0
Зміст інформації:
Посадова особа – Голова Ревiзiйної комiсiї Дмiтрiєва Олена Михайлiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження 27.04.2015 року.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 12.04.2013 року по 27.04.2015 року.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 27.04.2015 року (протокол №22/2015 вiд 27.04.2015 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
27.04.2015 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Пащенко Оксана Володимирiвна   0
Зміст інформації:
Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Пащенко Оксана Володимирiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження 27.04.2015 року.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 12.04.2013 року по 27.04.2015 року.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 27.04.2015 року (протокол №22/2015 вiд 27.04.2015 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
27.04.2015 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Верхогляд Михайло Леонiдович   0
Зміст інформації:
Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Верхогляд Михайло Леонiдович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження 27.04.2015 року.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 12.04.2013 року по 27.04.2015 року.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 27.04.2015 року (протокол №22/2015 вiд 27.04.2015 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
27.04.2015 припинено повноваження член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НОВIТНI ГАЗОВI ТЕХНОЛОГIЇ» 30302374 28.9915
Зміст інформації:
Посадова особа – член Наглядової ради Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НОВIТНI ГАЗОВI ТЕХНОЛОГIЇ» (код ЄДРПОУ:30302374) припинено повноваження 27.04.2015 року.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 28.9915%.
Перебувала на посадi з 16.03.2015 року по 27.04.2015 року.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 27.04.2015 року (протокол №22/2015 вiд 27.04.2015 року) з метою пiдвищення ефективностi роботи Наглядової ради Товариства.
27.04.2015 припинено повноваження член Наглядової ради Бойко Олег Миколайович   4e-05
Зміст інформації:
Посадова особа – член Наглядової ради Товариства Бойко Олег Миколайович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження 27.04.2015 року.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,00004%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 16.03.2015 року по 27.04.2015 року.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 27.04.2015 року (протокол №22/2015 вiд 27.04.2015 року) з метою пiдвищення ефективностi роботи Наглядової ради Товариства.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
27.04.2015 обрано член Ревiзiйної комiсiї Александрович Iрина Олегiвна   0
Зміст інформації:
Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Товариства Александрович Iрина Олегiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано 27.04.2015 року. Строк дiї повноважень складає 3 (три) роки (по 26.04.2016 року включно)
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 15.11.2013 р. по сьогоднiшнiй день - ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудiнвест», Генеральний директор, 09.06.2009р. по 15.11.2013 р. ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудiнвест», заступник Генерального директора.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 27.04.2015 року (протокол №22/2015 вiд 27.04.2015 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
27.04.2015 обрано член Ревiзiйної комiсiї Ковальов Вiктор Михайлович   0
Зміст інформації:
Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Товариства Ковальов Вiктор Михайлович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано 27.04.2015 року. Строк дiї повноважень складає 3 (три) роки (по 26.04.2016 року включно).
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 01.2015р. - по даний час - АБ «УКРГАЗБАНК», начальник управлiння супроводження справ у судах, 07.2014р. - Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, провiдний професiонал з питань врегулювання неплатоспроможних банкiв, 07.2010р. - ПАТ "АКБ ""КИЇВ", директор департаменту по роботi з проблемними активами, директор Юридичного департаменту, член Правлiння ПАТ «АКБ «КИЇВ», 09.2009р. - ПП ""Юридична фiрма ""Ор-Дана"", начальник управлiння судового захисту.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 27.04.2015 року (протокол №22/2015 вiд 27.04.2015 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
27.04.2015 обрано член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВIТ КАПIТАЛУ» 35138291 0.22
Зміст інформації:
Посадова особа – член Наглядової ради Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВIТ КАПIТАЛУ» (код ЄДРПОУ:35138291) обрано 27.04.2015 року строком по 26.04.2018 року включно.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,22%.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 27.04.2015 року (протокол №22/2015 вiд 27.04.2015 року).
27.04.2015 обрано член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» 32671047 9.99
Зміст інформації:
Посадова особа – член Наглядової ради Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код ЄДРПОУ:32671047) обрано 27.04.2015 року строком по 26.04.2018 року включно.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 9,99%.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 27.04.2015 року (протокол №22/2015 вiд 27.04.2015 року).
27.04.2015 обрано член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТЕНЕРГО» 31511692 24.9958
Зміст інформації:
Посадова особа – член Наглядової ради Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ:31511692) обрано 27.04.2015 року строком по 26.04.2018 року включно.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 24,9958%.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 27.04.2015 року (протокол №22/2015 вiд 27.04.2015 року).
27.04.2015 обрано Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВIТ КАПIТАЛУ» 35138291 0.22
Зміст інформації:
Посадова особа – Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВIТ КАПIТАЛУ» (код ЄДРПОУ:35138291) обрано 27.04.2015 року безстроково.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,22%.
Представником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВIТ КАПIТАЛУ» за довiренiстю б/н вiд 27.04.2015 року є Мельниченко Олег Володимирович (непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає).
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 27.04.2015 року, протокол № 18 вiд 27.04.2015 року.
27.04.2015 обрано Голова Правлiння Нехом'яж Сергiй Олексiйович   0
Зміст інформації:
Посадова особа - Голова Правлiння Товариства Нехом'яж Сергiй Олексiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 27.04.2015 року безстроково.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: липень 2009 - листопад 2012 - Голова Правлiння ПАТ "Класикбанк", листопад 2012 - квiтень 2015 - Генеральний директор ТОВ "Вєрєнiца".
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 27.04.2015 року, протокол № 18 вiд 27.04.2015 року.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.