Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Нехом'яж Сергiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   28.07.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма емітента  
3. Місцезнаходження емітента 09025 Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна вул. Ордаша,19
4. Код за ЄДРПОУ 23702532
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 494-25-72(044) 494-25-72 (044) 494-25-72(044) 494-25-72
6. Електронна поштова адреса www.ukrcard.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.07.2015
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у   28.07.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 28.07.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
28.07.2015 звільнено Головний бухгалтер Марчак Тетяна Миколаївна н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Наказу Голови Правлiння Товариства вiд 30.06.2015 №460-кадр Марчак Тетяну Миколаївну 30.06.2015 року звiльнено з посади головного бухгалтера Товариства на пiдставi поданої нею заяви про звiльнення з посади угодою сторiн. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано.
Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 05.02.2015 по 30.06.2015. Замiсть звiльненої особи, станом на 30.06.2015 року нiкого не призначено.