Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлыння       Нехом'яж Сергiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   28.07.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма емітента  
3. Місцезнаходження емітента 09025 Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна вул. Ордаша,19
4. Код за ЄДРПОУ 23702532
5. Міжміський код та телефон, факс 044) 494-25-72 (044) 494-25-72(044) 494-25-72
6. Електронна поштова адреса www.ukrcard.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.07.2015
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у   28.07.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 28.07.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
28.07.2015 призначено Головний бухгалтер Письменкова Олена Володимирiвна н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Наказу Голови Правлiння Товариства вiд 20.07.2015 №502-кадр Письменкову Олену Володимирiвну з 21.07.2015 року на невизначений термiн, призначено на посаду головного бухгалтера Товариства на пiдставi поданої нею заяви. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано.
Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: з грудня 2010 по 30 сiчня 2015 року в ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" на посадi Начальника вiддiлу по роботi з iндивiдуальним бiзнесом.