Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Нехом'яж Сергiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   26.10.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09025 Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна вул. Ордаша,19
4. Код за ЄДРПОУ 23702532
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 494-25-72(044) 494-25-72 (044) 494-25-72(044) 494-25-72
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.10.2015
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 26.10.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/пДата прийняття рішенняВид цінних паперів, що розміщуютьсяКількість цінних паперів, що розміщуються (штук)Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)Частка від статутного капіталу (у відсотках)
123456
1 24.10.2015 Акція проста 10000000 100000 80.6452
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, та назва органу, що прийняв таке рiшення - Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» ( Протокол №23/2015 вiд 24.10.15р.) прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу АТ «УкрКарт» на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу.Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення (публiчний, приватний) – акцiї простi iменнi у кiлькостi 10000000 (десять мiльйонiв) штук на суму 100 000 000,00 грн. (Сто мiльйонiв) гривень; спосiб розмiщення – приватний.Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй. У разi розмiщення акцiй зазначається їх номiнальна вартiсть та цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення – статутний капiтал збiльшується на 100 000 000 грн. (Сто мiльйонiв) гривень. Номiнальна вартiсть акцiй – 10,00 грн. (Десять гривень). Цiна розмiщення дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiй.Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення складає 416,67%. Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються – простi акцiї надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у виглядi дивiдендiв, на участь в управлiннi Товариством, на отримання частини майна Товариства або вартостi частини майна Товариства у разi його лiквiдацiї, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства та iншi права, передбаченi дiючим законодавством, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами шляхом перерахування коштiв на рахунок АТ «УкрКарт».Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв - оновлення основних засобiв та нематерiальних активiв Товариства для розвитку проекту Нацiональної платiжної системи «УКРКАРТ» (НПС «УКРКАРТ»).Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв – можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї – АТ "УкрКарт" зобов’язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв Товариства.