Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Нехом'яж Сергiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   08.12.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма емітента  
3. Місцезнаходження емітента 09025 Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна вул. Ордаша,19
4. Код за ЄДРПОУ 23702532
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 494-25-72(044) 494-25-72 (044) 494-25-72(044) 494-25-72
6. Електронна поштова адреса www.ukrcard.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.12.2015
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 08.12.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
07.12.2015 обрано Член Правлiння Шлюєв Максим Євгенiйович н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 07.12.2015 року (протокол №39 вiд 07.12.2015 року) Шлюєва Максима Євгенiйовича обрано членом Правлiння Товариства з 08.12.2015 року строком по 06.12.2018 року включно. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано.
Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 15.01.2002 по 05.06.2015 року начальник управлiння адмiнiстрування акцiонерного капiталу департаменту iнвестицiйної дiяльностi та акцiонерного капiталу АБ "Укргазбанк", з 01.07.2015 по 07.12.2015 року заступник начальника фiнансового департаменту АТ "Укркарт".