Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Нехом'яж Сергiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   11.02.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма емітента  
3. Місцезнаходження емітента 09025 Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна вул. Ордаша,19
4. Код за ЄДРПОУ 23702532
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 494-25-72(044) 494-25-72 (044) 494-25-72(044) 494-25-72
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.02.2016
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у н.д. н.д.  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 11.02.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонеромПовне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентівРозмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
1 03.02.2016 10.02.2016 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УСГ "ЖИТТЯ" 32671047 9.9958 20.6822
Зміст інформації:
Дата вчинення дiї: 10.02.2016 р.
Повiдомляємо, що 10.02.2016 р. емiтентом отримано iнформацiю вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, а саме, була отримана iнформацiйна довiдка, щодо iнформацiї про акцiонерiв якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiтала емiтента сформована на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 03.02.2016 р., згiдно якої вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:
Пакет власника акцiй збiльшився та становить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
Юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УСГ "ЖИТТЯ" (код за ЄДРПОУ 32671047), мiсцезнаходження: 01025 Україна, вулиця Велика Житомирська, будинок 24 лiт.А, мiсто Київ;
Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй – 9,9958 % (239900 шт.)
Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй – 20,6822 % (2564588 шт.)
2 03.02.2016 10.02.2016 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СВIТ КАПIТАЛУ" 35138291 0.2234 22.5392
Зміст інформації:
Дата вчинення дiї: 10.02.2016 р.
Повiдомляємо, що 10.02.2016 р. емiтентом отримано iнформацiю вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, а саме, була отримана iнформацiйна довiдка, щодо iнформацiї про акцiонерiв якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiтала емiтента сформована на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 03.02.2016 р., згiдно якої вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:
Пакет власника акцiй збiльшився та становить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
Юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СВIТ КАПIТАЛУ" (код за ЄДРПОУ 35138291), мiсцезнаходження: 03150 Україна, вулиця Червоноармiйська, будинок 114, мiсто Київ;
Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй – 0,2234 % (5361 шт.)
Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй – 22,5392 % (2794857 шт.)
3 03.02.2016 10.02.2016 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестенерго" 31511692 24.9958 24.9958
Зміст інформації:
Дата вчинення дiї: 10.02.2016 р.
Повiдомляємо, що 10.02.2016 р. емiтентом отримано iнформацiю вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, а саме, була отримана iнформацiйна довiдка, щодо iнформацiї про акцiонерiв якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiтала емiтента сформована на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 03.02.2016 р., згiдно якої вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:
Пакет власника акцiй збiльшився та становить не менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй:
Юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестенерго" (код за ЄДРПОУ 31511692), мiсцезнаходження: 03187 Україна, вулиця Єреванська, будинок 1, мiсто Київ;
Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй – 24,9958 % (599900 шт.)
Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй – 24,9958 % (3099483 шт.)
4 03.02.2016 10.02.2016 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "КОМФОРТНЕ МIСТО" 35623813-2331095 23.8623 23.8623
Зміст інформації:
Дата вчинення дiї: 10.02.2016 р.
Повiдомляємо, що 10.02.2016 р. емiтентом отримано iнформацiю вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, а саме, була отримана iнформацiйна довiдка, щодо iнформацiї про акцiонерiв якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiтала емiтента сформована на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 03.02.2016 р., згiдно якої вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:
Пакет власника акцiй збiльшився та становить становить не менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй:
Юридична особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "КОМФОРТНЕ МIСТО" (код за ЄДРПОУ 35623813-2331095), мiсцезнаходження: 04209 Україна, вулиця Лебединська, будинок 6, мiсто Київ;
Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй – 23,8623 % (572695 шт.)
Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй – 23,8623 % (2958924 шт.)
5 03.02.2016 10.02.2016 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВIТНI ГАЗОВI ТЕХНОЛОГIЇ" 30302374 28.9915 5.6113
Зміст інформації:
Дата вчинення дiї: 10.02.2016 р.
Повiдомляємо, що 10.02.2016 р. емiтентом отримано iнформацiю вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, а саме, була отримана iнформацiйна довiдка, щодо iнформацiї про акцiонерiв якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiтала емiтента сформована на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 03.02.2016 р., згiдно якої вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:
Пакет власника акцiй зменшився та став менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй:
Юридична особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВIТНI ГАЗОВI ТЕХНОЛОГIЇ" (код за ЄДРПОУ 30302374), мiсцезнаходження: 01001 Україна, вулиця Прорiзна, будинок 18/1-Г, мiсто Київ;
Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй – 28,9915 % (695797 шт.)
Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй – 5,6113 % (695797 шт.)