Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Пранов Олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   27.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09025 Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна вул. Ордаша,19
4. Код за ЄДРПОУ 23702532
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 494-25-72(044) 494-25-72 (044) 494-25-72(044) 494-25-72
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2016
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi НКЦПФР"  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
15.02.2016 припинено повноваження член Наглядової ради ТОВАРИСТВj З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВIТ КАПIТАЛУ» н/д 35138291
н/д
22.5392
Зміст інформації:
Посадова особа – член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВIТ КАПIТАЛУ» (код ЄДРПОУ:35138291) припинено повноваження з 26.04.2016 року.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 22.5392%.
Перебувала на посадi з 27.04.2015 року по 25.04.2016 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року) у зв’язку з необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до змiн у законодавствi, що регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств (з 01.05.2016 набувають змiни до Закону України «Про акцiонерi товариства», запровадженi Законом України № 289-VIII вiд 07.04.2015).
15.02.2016 припинено повноваження член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» 32671047 20.6822
Зміст інформації:
Посадова особа – член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32671047) припинено повноваження з 26.04.2016 року.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 20.6822%.
Перебувала на посадi з 27.04.2015 року по 25.04.2016 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року) у зв’язку з необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до змiн у законодавствi, що регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств (з 01.05.2016 набувають змiни до Закону України «Про акцiонерi товариства», запровадженi Законом України № 289-VIII вiд 07.04.2015).
15.02.2016 припинено повноваження член Наглядової Ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТЕНЕРГО» 31511692 24.9958
Зміст інформації:
Посадова особа – член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ:31511692) припинено повноваження з 26.04.2016 року.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 24,9958%.
Перебувала на посадi з 27.04.2015 року по 25.04.2016 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року) у зв’язку з необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до змiн у законодавствi, що регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств (з 01.05.2016 набувають змiни до Закону України «Про акцiонерi товариства», запровадженi Законом України № 289-VIII вiд 07.04.2015).
15.02.2016 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Александрович Iрина Олегiвна н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Товариства Александрович Iрина Олегiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 26.04.2016 року.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 27.04.2015 року по 25.04.2016 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року) у зв’язку з необхiднiстю посилення контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
15.02.2016 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Ковальов Вiктор Михайлович н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Товариства Ковальов Вiктор Михайлович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 26.04.2016 року.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 27.04.2015 року по 25.04.2016 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року) у зв’язку з необхiднiстю посилення контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
15.02.2016 обрано член Наглядової ради Астахов Руслан Володимирович н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Астахов Руслан Володимирович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: березень 2010 – травень 2014 – заступник начальника управлiння, заступник директора управлiння, начальник департаменту ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України», червень 2015 – по теперiшнiй час – радник Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ».
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
15.02.2016 обрано член Наглядової ради Полiщук Геннадiй Миколайович н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Полiщук Геннадiй Миколайович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: жовтень 2006-листопад 2013 – заступник голови правлiння ВАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього (у 2009 роцi перейменовано на ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього), листопад 2013-жовтень 2015 – голова правлiння ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього, березень 2016 – по теперiшнiй час - генеральний директор ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ».
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
15.02.2016 обрано член Наглядової ради Чорний Юрiй Борисович н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Чорний Юрiй Борисович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: вересень 2008-сiчень 2012 – ТОВ «Концепт Девелопмент», виконавчий директор, директор;
лютий 2012-вересень 2015 – ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм.М.П.Загороднього, начальник управлiння.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
15.02.2016 обрано Голова Наглядової ради Полiщук Геннадiй Миколайович н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа - Голова Наглядової ради Товариства Полiщук Геннадiй Миколайович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 року безстроково.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: жовтень 2006-листопад 2013 – заступник голови правлiння ВАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього (у 2009 роцi перейменовано на ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього), листопад 2013-жовтень 2015 – голова правлiння ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього, березень 2016 – по теперiшнiй час - генеральний директор ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ».
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради (ПРОТОКОЛ № 13 засiдання Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» вiд 26.04.2016р.)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
15.02.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї Александрович Iрина Олегiвна н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Ревiзiйної комiсiї Товариства Александрович Iрина Олегiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: червень 2009 по сьогоднiшнiй день – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ», заступник Генерального директора, Генеральний директор, провiдний спецiалiст з управлiння активами.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
15.02.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї Сошинська Наталiя Iванiвна н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Ревiзiйної комiсiї Товариства Сошинська Наталiя Iванiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 26.04.2016 року строком на 3 (три) роки – по 25.04.2019 включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: лютий 2008 по сьогоднiшнiй день – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ», головний бухгалтер.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 26.04.2016 року (протокол №25/2016 вiд 26.04.2016 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
15.02.2016 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Александрович Iрина Олегiвна н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа - Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства Александрович Iрина Олегiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 27.04.2016 року безстроково.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: червень 2009 по сьогоднiшнiй день – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ», заступник Генерального директора, Генеральний директор, провiдний спецiалiст з управлiння активами.
Рiшення прийнято на засiданнi Ревiзiйної комiсiї (Протокол №1/2016 засiдання Ревiзiйної комiсiї АТ «УКРКАРТ» вiд 27.04.2016р.)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.