Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Пранов Олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   02.06.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09025 Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна вул. Ордаша,19
4. Код за ЄДРПОУ 23702532
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 494-25-72(044) 494-25-72 (044) 494-25-72(044) 494-25-72
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.06.2016
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у н/д н/д  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 02.06.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
01.06.2016 звільнено головний бухгалтер Письменкова Олена Володимирiвна н/д* н/д*
н/д*
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Наказу Першого заступника Голови Правлiння Товариства вiд 01.06.2016 №288-кадр Письменкову Олену Володимирiвну (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) 01.06.2016 року звiльнено з посади головного бухгалтера Товариства на пiдставi поданої нею заяви про звiльнення з посади за угодою сторiн (ст.36 п.1 КЗпП України).
Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Посадова особа перебувала на посадi з 21.07.2015 року по 01.06.2016 року.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
01.06.2016 призначено Головний бухгалтер Лейбук Юрiй Михайлович н/д* н/д*
н/д*
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Наказу Першого заступника Голови Правлiння вiд 01.06.2016 №289-кадр Лейбука Юрiя Михайловича (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) з 02.06.2016 року на невизначений термiн призначено на посаду головного бухгалтера Товариства на пiдставi поданої ним заяви.
Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 01.03.2007-28.09.2015 – заступник головного бухгалтера ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iменi М.П. Загороднього, 05.05.2015-31.12.2015 – бухгалтер департаменту бухгалтерської звiтностi АТ «УКРКАРТ» (за сумiсництвом), 01.01.2016-01.06.2016 – бухгалтер бухгалтерiї фiнансової служби АТ «УКРКАРТ» (за сумiсництвом).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.