Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Пранов Олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   06.02.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09025 Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна вул. Ордаша,19
4. Код за ЄДРПОУ 23702532
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 494-25-90 (044) 494-25-72
6. Електронна поштова адреса  
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.02.2017
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у н/д н/д  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 06.02.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
03.02.2017 обрано Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з технiчних питань Товариства Богданов Вiталiй Андрiйович н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Правлiння Товариства Богданов Вiталiй Андрiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обраний з 04.02.2017 року строком по 04.02.2018 включно. Призначено на посаду заступника Голови Правлiння з технiчних питань за письмовим зверненням Голови Правлiння Пранова О.А. вiд 19.01.2017р. Зазначена пропозицiя пов’язана з тим, що 03.02.2017р. спливає строк повноважень члена Правлiння Богданова В.А., який був обраний строком на 3 роки згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 05.02.2014р. (протокол №3).
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" - квiтень 2011-вересень 2013 начальник управлiння бiзнес-аналiзу та архiтектури департаменту iнформацiйних технологiй Дирекцiї iнформацiйних технологiй i супроводу роздрiбного бiзнесу, вересень 2013-грудень 2013 начальник управлiння стратегiчного планування, архiтектури та методологiї IТ Департаменту iнформацiйних технологiй, грудень 2013-лютий 2014 - начальник управлiння бiзнес-аналiзу та методологiї Департаменту iнформацiйних технологiй; АТ "УКРКАРТ" - з 05.02.2014 - по теперiшнiй час заступник Голови Правлiння з технiчних питань
Рiшення прийнято засiданням Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» 03.02.2017 року (Протокол №2 вiд 03.02.2017 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.