Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Код за ЄДРПОУ 23702532
3. Місцезнаходження 09025, Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна, вул. Ордаша,19
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 494-25-90 (044) 494-25-72
5. Електронна поштова адреса [email protected]
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ukrcard.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
   

ІІ. Текст повідомлення

29.05.2017 року на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» (надалі Товариство) прийнято рішення (протокол №27/2017 від 29.05.2017 року) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом 2017 року у ході поточної господарської діяльності , пов’язаних з участю Товариства у процедурах публічних закупівель, у тому числі, відкритих торгах, що вже оголошені або будуть оголошені протягом 2017 року ПАТ «УКРПОШТА», як замовником, щодо закупівлі послуг з обробки транзакцій з використанням електронних платіжних засобів (процесинг) та/або інших послуг, що можуть надаватись Товариством, було прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 29.05.2017 року.
Гранична сукупність вартості правочинів 500 000 000,00 грн.; Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 192 729 896,60 грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 259,43 відсотків;
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 12 391 190 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у позачергових загальних зборах - 11 550 253 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 11 417 852 шт. та «проти» - 130 001 шт. прийняття рішення.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Пранов Олександр Анатолійович
Голова Правління        
    М.П.