Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Пранов Олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   06.02.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 09025, Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна вул. Ордаша,19
4. Код за ЄДРПОУ 23702532
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 494-25-90 (044) 494-25-72
6. Електронна поштова адреса  [email protected]
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.02.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у №27 Вiдомостi ДКЦПФР  08.02.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 07.02.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
05.02.2018 обрано Голова Правлiння Пранов Олександр Анатолiйович н/д н/д
н/д
0.00004
Зміст інформації:
Посадова особа - Голова Правлiння Товариства Пранов Олександр Анатолiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано (продовжено повноваження) з 05.02.2018 строком по 04.02.2019 включно.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,00004%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: серпень 2009 – липень 2013: директор департаменту платiжних карток, Промiнвестбанк, червень 2013 – сiчень 2014: директор департаменту платежiв, клiєнтiв, Промiнвестбанк, лютий 2014- квiтень 2014: перший заступник Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ», 18.04.2014 – 04.02.2015: Голова Правлiння АТ «УКРКАРТ», 05.02.2015 – 15.02.2016: перший заступник Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ» з питань розвитку бiзнесу, з 16.02.2016 - Голова Правлiння АТ «УКРКАРТ».
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 05.02.2018 року, протокол № 3 вiд 05.02.2018 року в звя'язку з закiнченням строку повноважень.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Дата вчинення діїЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
05.02.2018 обрано Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з технiчних питань Товариства Богданов Вiталiй Андрiйович н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Правлiння Товариства Богданов Вiталiй Андрiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано (продовжено повноваження) як члена Правлiння Товариства з 05.02.2018 строком по 04.02.2019 включно, iз збереженням за ним посади заступника Голови Правлiння з технiчних питань. Пiдстава - письмове звернення Голови Правлiння Пранова О.А. вiд 17.01.2018 з пропозицiєю розглянути питання про обрання члена Правлiння Товариства. Зазначена пропозицiя пов’язана з тим, що 04.02.2018 спливає строк повноважень члена Правлiння Богданова В.А., який був обраний згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 03.02.2017 (протокол №2).
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" - квiтень 2011-вересень 2013 начальник управлiння бiзнес-аналiзу та архiтектури департаменту iнформацiйних технологiй Дирекцiї iнформацiйних технологiй i супроводу роздрiбного бiзнесу, вересень 2013-грудень 2013 начальник управлiння стратегiчного планування, архiтектури та методологiї IТ Департаменту iнформацiйних технологiй, грудень 2013-лютий 2014 - начальник управлiння бiзнес-аналiзу та методологiї Департаменту iнформацiйних технологiй; АТ "УКРКАРТ" - з 05.02.2014 - заступник Голови Правлiння з технiчних питань, 03.02.2017 - Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з технiчних питань Товариства.
Рiшення прийнято засiданням Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» 05.02.2018 року (Протокол №3 вiд 05.02.2018 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.