Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правлiння       Пранов Олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   10.12.2018
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
09025, Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна, вул. Ордаша,19
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
23702532
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 494-25-90 (044) 494-25-72
6. Електронна поштова адреса
[email protected]

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.12.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №238 Вiдомостi ДКЦПФР 12.12.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 11.12.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
07.12.2018 обрано Член Правлiння Шлюєв Максим Євгенiйович н/д 0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 07.12.2018 року (протокол №15 вiд 07.12.2018 року) Шлюєва Максима Євгенiйовича обрано (продовжено повноваження) як члена Правлiння Товариства з 07.12.2018 строком по 06.12.2019 включно, iз збереженням за ним посади Першого заступника Голови Правлiння Товариства. Рiшення було прийнято виходячи зi письмового звернення на адресу Наглядової ради Товариства, що надiйшло вiд Голови Правлiння Пранова О.А. вiд 22.11.2018 з пропозицiєю розглянути питання про обрання члена Правлiння Товариства, в зв'язку з тим, що 06.12.2018 спливав строк повноважень члена Правлiння Шлюєва М.Є., який був обраний згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 07.12.2015 (протокол №39).
Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 15.01.2002 по 05.06.2015 року начальник управлiння адмiнiстрування акцiонерного капiталу департаменту iнвестицiйної дiяльностi та акцiонерного капiталу АБ "Укргазбанк", з 01.07.2015 по 07.12.2015 року заступник начальника фiнансового департаменту АТ "Укркарт", з 08.12.2015 по 16.02.2016 року Член Правлiння - заступник Голови Правлiння з фiнансових питань АТ "УКРКАРТ", з 17.02.2016р. Член Правлiння - Перший заступник Голови Правлiння "УКРКАРТ".
Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.