Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Пранов Олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   30.01.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
09025, Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна, вул. Ордаша,19
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
23702532
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 494-25-90 (044) 494-25-72
6. Електронна поштова адреса
[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.01.2019
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у*    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 01.02.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.01.2019 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Александрович Iрина Олегiвна   0
Зміст інформації:
Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Товариства Александрович Iрина Олегiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 29.01.2019 року.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 26.04.2016 року по 28.01.2019 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 29.01.2019 року (протокол №30/2019 вiд 29.01.2019 року) у зв’язку з переобранням нового складу Ревiзiйної комiсiї з метою забезпечення додержання вимог законодавства та Статуту Товариства.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
29.01.2019 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Сошинська Наталiя Iванiвна   0
Зміст інформації:
Посадова особа – член Ревiзiйної комiсiї Товариства Сошинська Наталiя Iванiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 29.01.2019 року.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 26.04.2016 року по 28.01.2019 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 29.01.2019 року (протокол №30/2019 вiд 29.01.2019 року) у зв’язку з переобранням нового складу Ревiзiйної комiсiї з метою забезпечення додержання вимог законодавства та Статуту Товариства.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
29.01.2019 обрано член Ревiзiйної комiсiї Александрович Iрина Олегiвна   0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Ревiзiйної комiсiї Товариства Александрович Iрина Олегiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 29.01.2019 року. Строк дiї повноважень – по 28.01.2022 року включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: листопад 2013–серпень 2016 – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ», Генеральний директор, провiдний спецiалiст з управлiння активами; серпень 2016 по теперiшнiй час – АТ «УКРКАРТ», економiст з фiнансової роботи фiнансово-бюджетного вiддiлу фiнансової служби.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 29.01.2019 року (протокол №30/2019 вiд 29.01.2019 року) у зв’язку з переобранням нового складу Ревiзiйної комiсiї.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
29.01.2019 обрано член Ревiзiйної комiсiї Вертай Валентина Дмитрiвна   0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Ревiзiйної комiсiї Товариства Вертай Валентина Дмитрiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 29.01.2019 року. Строк дiї повноважень – по 28.01.2022 року включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: листопад 2009–квiтень 2015 – ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П.Загороднього, заступник головного бухгалтера; травень 2015 по теперiшнiй час – АТ «УКРКАРТ», бухгалтер фiнансової служби.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 29.01.2019 року (протокол №30/2019 вiд 29.01.2019 року) у зв’язку з переобранням нового складу Ревiзiйної комiсiї.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
29.01.2019 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Александрович Iрина Олегiвна   0
Зміст інформації:
Посадова особа - Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства Александрович Iрина Олегiвна (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 29.01.2019 року безстроково.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: листопад 2013–серпень 2016 – ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ», Генеральний директор, провiдний спецiалiст з управлiння активами; серпень 2016 по теперiшнiй час – АТ «УКРКАРТ», економiст з фiнансової роботи фiнансово-бюджетного вiддiлу фiнансової служби.
Рiшення прийнято на засiданнi Ревiзiйної комiсiї (Протокол №1/2019 засiдання Ревiзiйної комiсiї АТ «УКРКАРТ» вiд 29.01.2019р.)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.