Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Пранов Олександр Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   05.02.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
09025, Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна, вул. Ордаша,19
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
23702532
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 494-25-90 (044) 494-25-72
6. Електронна поштова адреса
[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.02.2019
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* - -  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcard.com.ua в мережі Інтернет 05.02.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
04.02.2019 обрано Голова Правлiння Пранов Олександр Анатолiйович н/д 0.00004
Зміст інформації:
Посадова особа - Голова Правлiння Товариства Пранов Олександр Анатолiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано (продовжено повноваження) з 05.02.2019 строком по 04.02.2020 включно.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,00004%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: лютий 2014 - квiтень 2014: перший заступник Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ», 18.04.2014 – 04.02.2015: Голова Правлiння АТ «УКРКАРТ», 05.02.2015 – 15.02.2016: перший заступник Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ» з питань розвитку бiзнесу, з 16.02.2016 - Голова Правлiння АТ «УКРКАРТ».
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 04.02.2019 року (протокол № 4 вiд 04.02.2019 року) в зв'язку з закiнченням строку повноважень.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
04.02.2019 обрано Член Правлiння Богданов Вiталiй Андрiйович н/д 0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Правлiння Товариства Богданов Вiталiй Андрiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано (продовжено повноваження) як члена Правлiння Товариства з 05.02.2019 строком по 04.02.2020 включно, iз збереженням за ним посади заступника Голови Правлiння з технiчних питань. Пiдстава - письмове звернення Голови Правлiння Пранова О.А. вiд 15.01.2019 з пропозицiєю розглянути питання про обрання члена Правлiння Товариства. Зазначена пропозицiя пов’язана з тим, що 04.02.2019 спливає строк повноважень члена Правлiння Богданова В.А., який був обраний згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 05.02.2018 (протокол №3).
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: АТ "УКРКАРТ" - з 05.02.2014 - член Правлiння - заступник Голови Правлiння з технiчних питань.
Рiшення прийнято засiданням Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» 04.02.2019 року (протокол №4 вiд 04.02.2019 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.