Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 
  19.04.2019  
  (дата реєстрації емітентом електронного документа)  
1904/1  
  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
  Голова Правлiння       Пранов Олександр Анатолiйович
  (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
09025, обл., Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна, вул. Ордаша,19
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
23702532
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 494-25-90 (044) 494-25-75
6. Адреса електронної пошти
[email protected]
 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.ukrcard.com.ua   19.04.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2019 припинено повноваження член Наглядової ради Астахов Руслан Володимирович н/д 0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Астахов Руслан Володимирович – представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32671047) припинено повноваження з 18.04.2019 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 26.04.2016 року по 17.04.2019 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 18.04.2019 року (протокол №31/2019 вiд 18.04.2019 року) у зв’язку з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статутом Товариства необхiднiстю, раз на три роки до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв виносити питання про переобрання Наглядової ради Товариства, строк повноважень членiв Наглядової ради спливав 25.04.2019.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
18.04.2019 припинено повноваження член Наглядової ради Полiщук Геннадiй Миколайович н/д 0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Полiщук Геннадiй Миколайович - представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 35623813)(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження 18.04.2019 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 26.04.2016 року по 17.04.2019 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 18.04.2019 року (протокол №31/2019 вiд 18.04.2019 року) у зв’язку з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статутом Товариства необхiднiстю, раз на три роки до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв виносити питання про переобрання Наглядової ради Товариства, строк повноважень членiв Наглядової ради спливав 25.04.2019.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
18.04.2019 припинено повноваження член Наглядової ради Чорний Юрiй Борисович н/д 0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Чорний Юрiй Борисович – представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВIТ КАПIТАЛУ» (код за ЄДРПОУ 35138291) (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження 18.04.2019 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 26.04.2016 року по 17.04.2019 року включно.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 18.04.2019 року (протокол №31/2019 вiд 18.04.2019 року) у зв’язку з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статутом Товариства необхiднiстю, раз на три роки до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв виносити питання про переобрання Наглядової ради Товариства, строк повноважень членiв Наглядової ради спливав 25.04.2019.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
 
18.04.2019 обрано член Наглядової ради Полiщук Геннадiй Миколайович н/д 0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Полiщук Геннадiй Миколайович – представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СВIТ КАПIТАЛУ» (код за ЄДРПОУ 35138291) (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 18.04.2019 року по 17.04.2022 року включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: листопад 2013-жовтень 2015 – голова правлiння ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього.
березень 2016-по теперiшнiй час – генеральний директор ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ».
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 18.04.2019 року (протокол №31/2019 вiд 18.04.2019 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
18.04.2019 обрано член Наглядової ради Астахов Руслан Володимирович н/д 0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Астахов Руслан Володимирович – представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32671047) (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 18.04.2019 року по 17.04.2022 року включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: березень 2010-травень 2014 – заступник начальника управлiння, заступник директора управлiння, начальник департаменту ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України»
червень 2015-по теперiшнiй час – радник Голови Правлiння АТ «УКРКАРТ».
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 18.04.2019 року (протокол №31/2019 вiд 18.04.2019 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
18.04.2019 обрано член Наглядової ради Чорний Юрiй Борисович н/д 0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Наглядової ради Товариства Чорний Юрiй Борисович – представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 31511692) (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 18.04.2019 року по 17.04.2022 року включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Лютий 2012-вересень 2015 – ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм.М.П.Загороднього, начальник управлiння
Березень 2017-вересень 2018 – директор ТОВ «ЛОРРI-ГРУП»
Лютий 2019-по теперiшнiй час – заступник директора ТОВ «А-СИСТЕМ ТРЕЙД».
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв АТ "УКРКАРТ" 18.04.2019 року (протокол №31/2019 вiд 18.04.2019 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
18.04.2019 обрано Голова Наглядової ради Полiщук Геннадiй Миколайович н/д 0
Зміст інформації:
Посадова особа - Голова Наглядової ради Товариства Полiщук Геннадiй Миколайович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 18.04.2019 року безстроково.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: листопад 2013-жовтень 2015 – голова правлiння ПАТ трест «Київмiськбуд-1» iм. М.П. Загороднього.
березень 2016-по теперiшнiй час – генеральний директор ТОВ «КУА «КМБ-ЖИТЛОБУДIНВЕСТ».
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради (ПРОТОКОЛ № 12 засiдання Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» вiд 18.04.2019р.)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

 

Особлива інформація від 19.04.2019

Кваліфікований електронний підпис