Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 
  05.08.2019  
  (дата реєстрації емітентом електронного документа)  
0508/1  
  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
  Т.в.о. Голови Правлiння       Богданов Вiталiй Андрiйович
  (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
09025, Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна, вул. Ордаша,19
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
23702532
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 494-25-90 (044) 494-25-75
6. Адреса електронної пошти
[email protected]
 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.ukrcard.com.ua   05.08.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
02.08.2019 припинено повноваження Голова Правлiння Пранов Олександр Анатолiйович   0.00004
Зміст інформації:
Посадова особа – Голова Правлiння Товариства Пранов Олександр Анатолiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинено повноваження з 03.08.2019р. за угодою сторiн з одночасним виведенням зi складу Правлiння Товариства, останнiм днем виконання повноважень є 02.08.2019р.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,00004%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа перебувала на посадi з 16.02.2016 року по 02.08.2019 року включно.
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 02.08.2019 року (Протокол №20 вiд 02.08.2019 року) на пiдставi поданої посадовою особою заяви.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
02.08.2019 обрано Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правлiння Богданов Вiталiй Андрiйович   0
Зміст інформації:
Посадова особа - Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правлiння Товариства Богданов Вiталiй Андрiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 03.08.2019 на строк до 31.12.2019 включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: АТ "УКРКАРТ" - з 05.02.2014 - член Правлiння - заступник Голови Правлiння з технiчних питань.
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 02.08.2019 року (Протокол №20 вiд 02.08.2019 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

 

Особлива інформація від 05.08.2019

Кваліфікований електронний підпис