Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


                                09.12.2019                                                  
       (дата реєстрації емітентом електронного документа)
№                                0912/1                                                     
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)


Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Т.в.о. Голови Правлiння                                            Богданов Вiталiй Андрiйович  
          (посада)                               (підпис)            (прізвище та ініціали керівника)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

09025, Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна, вул. Ордаша,19

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

23702532

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 494-25-90 (044) 494-25-75

6. Адреса електронної пошти

[email protected]

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 www.ukrcard.com.ua    09.12.2019   
   (адреса сторінки)          (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.12.2019 припинено повноваження Член Правлiння Шлюєв Максим Євгенійович н/д 0
Зміст інформації:
Посадова особа – Член Правлiння - Перший заступник Голови Правлiння Шлюєв Максим Євгенiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) припинив повноваження з 07.12.2019 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень, на який було обрано посадову особу згiдно рiшення Наглядової ради Товариства вiд 07.12.2018 року (протокол №15 вiд 07.12.2018 року).
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа перебувала на посадi з 07.12.2018 по 06.12.2019 року включно.
На мiсце посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено.
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

 

Особлива інформація від 09.12.2019

Кваліфікований електронний підпис