Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

04.02.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
0402/1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова Правлiння Богданов Вiталiй Андрiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦIОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
09025, Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна, вул. Ордаша,19
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
23702532
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 494-25-90 (044) 494-25-75
6. Адреса електронної пошти
[email protected]
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.ukrcard.com.ua 04.02.2020
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.02.2020 обрано Голова Правлiння Богданов Вiталiй Андрiйович   0
Зміст інформації:
Посадова особа - Голова Правлiння Товариства Богданов Вiталiй Андрiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 04.02.2020 на строк до 03.02.2021 включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: АТ "УКРКАРТ" з 05.02.2014 - член Правлiння - заступник Голови Правлiння з технiчних питань, з 03.08.2019 - тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правлiння.
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 03.02.2020 року (Протокол №2 вiд 03.02.2020 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
03.02.2020 обрано член Правлiння - заступник Голови Правлiння з технiчних питань Циганков Олександр Юрiйович   0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Правлiння Товариства-заступник Голови Правлiння з технiчних питань Циганков Олександр Юрiйович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 04.02.2020 на строк до 03.02.2021 включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
сiчень 2011-вересень 2018 – заступник начальника Процесингового центру АТ "УКРКАРТ"
жовтень 2018-грудень 2019 – директор департаменту процесингового бiзнесу АТ "УКРКАРТ"
сiчень 2020-по теперiшнiй час – начальник центру процесингового бiзнесу ТОВ «УКРКАРТ»
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 03.02.2020 року (Протокол №4 вiд 03.02.2020 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
03.02.2020 обрано член Правлiння - заступник Голови Правлiння-директор департаменту процесингового бiзнесу Бiлоголовкiн Олександр Михайлович   0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Правлiння Товариства-заступник Голови Правлiння-директор департаменту процесингового бiзнесу Бiлоголовкiн Олександр Михайлович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) обрано з 04.02.2020 на строк до 03.02.2021 включно.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
сiчень 2014-березень 2017 – головний експерт вiддiлу систем процесингового центру департаменту iнформацiйних технологiй ПАТ «Промiнвестбанк»
квiтень 2017-вересень 2018 – головний програмiст вiддiлу iнтеграцiї розрахунково-клiрингового центру АТ «УКРКАРТ»
жовтень 2018-грудень 2019 – заступник директора департаменту процесингового бiзнесу АТ "УКРКАРТ"
Сiчень 2020-по теперiшнiй час – заступник начальника центру процесингового бiзнесу ТОВ «УКРКАРТ»
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 03.02.2020 року (Протокол №4 вiд 03.02.2020 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.

 

Особлива інформація від 04.02.2020

Кваліфікований електронний підпис

Кваліфікований електронний підпис