Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

05.02.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
0502/1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова Правління Богданов Віталій Андрійович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
09025, Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна, вул. Ордаша,19
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
23702532
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 494-25-90 (044) 494-25-75
6. Адреса електронної пошти
і[email protected]
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.ukrcard.com.ua 05.02.2020
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.02.2020 звільнено Головний бухгалтер Лейбук Юрій Михайлович   0
Зміст інформації:
Посадова особа - головний бухгалтер Лейбук Юрій Михайлович (паспорт: серія н/д* номер н/д* виданий н/д*) звільнено 04.02.2020р.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Перебував на посаді з 02.06.2016 по 04.02.2020 включно.
Посадову особу звільнено за власним бажанням на підставі заяви, Наказ № 07/кадр від 04.02.2020р.

 

Особлива інформація від 05.02.2020

Кваліфікований електронний підпис

Кваліфікований електронний підпис