Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

03.02.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
0302/1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)
Голова Правління Богданов Віталій Андрійович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
09025, Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна, вул. Ордаша,19
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
23702532
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 494-25-90 (044) 494-25-75
6. Адреса електронної пошти
іі[email protected]
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.ukrcard.com.ua 03.02.2021
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
02.02.2021 обрано Голова Правлiння Богданов Вiталiй Андрiйович н/д 0.00000

Зміст інформації:
Наглядовою радою Товариства 02.02.2021 року прийнято рiшення (протокол №1 вiд 02.02.2021 року) про обрання (подовження термiну повноважень) посадової особи Товариства - Богданова Вiталiя Андрiйовича на посадi Голови Правлiння Товариства з 04.02.2021 на строк до 31.08.2022 включно; Пiдстави такого рiшення: сплив термiну дiї повноважень посадової особи на посадi (з 04.02.2020 до 03.02.2021 включно) та продовження повноважень на новий термiн ; Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє; Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: АТ "УКРКАРТ" з 05.02.2014 - член Правлiння - заступник Голови Правлiння з технiчних питань, з 03.08.2019 - тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння, з 04.02.2020 - Голова Правлiння.
02.02.2021 обрано
член Правлiння Товариства-заступник Голови Правлiння з технiчних питань
Циганков Олександр Юрiйович н/д 0.00000

Зміст інформації:
Наглядовою радою Товариства 02.02.2021 року прийнято рiшення (протокол №2 вiд 02.02.2021 року) про обрання (подовження термiну повноважень) посадової особи Товариства - Циганкова Олександра Юрiйовича на посадi - члена Правлiння Товариства-заступника Голови Правлiння з технiчних питань з 04.02.2021 на строк до 31.08.2022 включно; Пiдстави такого рiшення: сплив термiну дiї повноважень посадової особи на посадi (з 04.02.2020 до 03.02.2021 включно) та продовження повноважень на новий термiн; Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє; Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: сiчень 2011-вересень 2018 - заступник начальника Процесингового центру АТ "УКРКАРТ"; жовтень 2018-грудень 2019 - директор департаменту процесингового бiзнесу АТ "УКРКАРТ"; з 04.02.2020 - член Правлiння-заступник Голови Правлiння з технiчних питань АТ "УКРКАРТ".
02.02.2021 обрано
член Правлiння Товариства-заступник Голови Правлiння-директор департаменту процесингового бiзнесу
Бiлоголовкiн Олександр Михайлович н/д 0.00000

Зміст інформації:
Наглядовою радою Товариства 02.02.2021 року прийнято рiшення (протокол №2 вiд 02.02.2021 року) про обрання (подовження термiну повноважень) посадової особи Товариства - Бiлоголовкiна Олександра Михайловича на посадi члена Правлiння Товариства-заступника Голови Правлiння-директор департаменту процесингового бiзнесу з 04.02.2021 на строк до 31.08.2022 включно; Пiдстави такого рiшення: сплив термiну дiї повноважень посадової особи на посадi (з 04.02.2020 до 03.02.2021 включно) та продовження повноважень на новий термiн; Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє; Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: сiчень 2014-березень 2017 - головний експерт вiддiлу систем процесингового центру департаменту iнформацiйних технологiй ПАТ "Промiнвестбанк"; квiтень 2017-вересень 2018 - головний програмiст вiддiлу iнтеграцiї розрахунково-клiрингового центру АТ "УКРКАРТ"; жовтень 2018-грудень 2019 - заступник директора департаменту процесингового бiзнесу АТ "УКРКАРТ"; з 04.02.2020 - член Правлiння- заступник Голови Правлiння-директор департаменту процесингового бiзнесу АТ "УКРКАРТ".

 

Особлива інформація від 03.02.2021

Кваліфікований електронний підпис

Кваліфікований електронний підпис