Додаток 1 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу ІІ) 

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

18.02.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1802/2022

(вихідний реєстраційний

номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління Богданов Віталій Андрійович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
09025, Київська обл., Сквирський район, с. Безпечна, вул. Ордаша,19
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
23702532
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 494-25-90 (044) 494-25-75
6. Адреса електронної пошти
іі[email protected]
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.ukrcard.com.ua 18.02.2022
(адреса сторінки) (дата)

 

Додаток 6

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів у(пункт 7 глави 1 розділу ІІІ)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.02.2022 припинено повноваження Голова Ревізійної комісії Александрович Ірина Олегівна 0.00000
Зміст інформації
Повноваження голови Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" (далі - ТОВАРИСТВО) Александрович Ірини Олегівни припинено з 17.02.2022 року. Підстава: рішення загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА (протокол №34/2022 від 17.02.2022 року), відповідно до якого обрано новий склад Ревізійної комісії Товариства, та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ТОВАРИСТВА, яке затверджене Загальними зборами акціонерів ТОВАРИСТВА (протокол №31/2019 від 18.04.2019 р), відповідно до якого Ревізійна комісія в цілому та кожний член Ревізійної комісії окремо (або Ревізор) продовжують здійснювати свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії (Ревізора). Строк перебування на посаді 3 (три) роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
17.02.2022 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Вертай Валентина Дмитрівна 0.00000
Зміст інформації
Повноваження члена Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" (далі - ТОВАРИСТВО) Вертай Валентини Дмитрівни припинено з 17.02.2022 року. Підстава: рішення загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА (протокол №34/2022 від 17.02.2022 року), відповідно до якого обрано новий склад Ревізійної комісії Товариства, та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ТОВАРИСТВА, яке затверджене Загальними зборами акціонерів ТОВАРИСТВА (протокол №31/2019 від 18.04.2019 р), відповідно до якого Ревізійна комісія в цілому та кожний член Ревізійної комісії окремо (або Ревізор) продовжують здійснювати свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії (Ревізора). Строк перебування на посаді 3 (три) роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
17.02.2022 обрано Член Ревізійної комісії Александрович Ірина Олегівна 0.00000
Зміст інформації
Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" (далі - ТОВАРИСТВО) 17.02.2022 року прийнято рішення про обрання Александрович Ірини Олегівни членом Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів ТОВАРИСТВА (протокол №34/2022 від 17.02.2022 року). Обрано строком з 17.02.2022 року по 16.02.2025 року включно. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: серпень 2016-вересень 2019 - АТ "УКРКАРТ", економіст з фінансової роботи фінансово-бюджетного відділу фінансової служби; вересень 2019 по теперішній час - ТОВ "УКРКАРТ- ЕКВАЙР", начальник фінансового відділу фінансової служби. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
17.02.2022 обрано Член Ревізійної комісії Вертай Валентина Дмитрівна 0.00000
Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" (далі - ТОВАРИСТВО) 17.02.2022 року у прийнято рішення про обрання Вертай Валентини Дмитрівни членом Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів ТОВАРИСТВА (протокол №34/2022 від 17.02.2022 року). Обрано строком з 17.02.2022 року по 16.02.2025 року включно. Посади, які обіймала посадова особа травень 2015-вересень 2019 - АТ "УКРКАРТ", економіст з фінансової роботи фінансово-бюджетного відділу фінансової служби; вересень 2019 по теперішній час - ТОВ "УКРКАРТ-ЕКВАЙР", бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності фінансової служби. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

 

 
17.02.2022 обрано Голова Ревізійної комісії Александрович Ірина Олегівна   0.00000
Зміст інформації
Рішенням Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА" (далі - ТОВАРИСТВО), у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА, обрано Александрович Ірину Олегівну Головою Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА. Орган, що прийняв рішення про обрання - Ревізійна комісія ТОВАРИСТВА (протокол № 1/2022 від 17.02.2022 року). Строк обрання - не визначено. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: серпень 2016-вересень 2019 - АТ "УКРКАРТ", економіст з фінансової роботи фінансово-бюджетного відділу фінансової служби; вересень 2019 по теперішній час - ТОВ "УКРКАРТ-ЕКВАЙР", начальник фінансового відділу фінансової служби. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

 Особлива інформація від 18.02.2022

 Кваліфікований електронний підпис

Кваліфікований електронний підпис