3.1.Основними функціями Платіжної організації є:

- Забезпечення діяльності Платіжної системи, встановлення порядку та Правил її функціонування, а також контролю щодо їх виконання;

- Розробка та актуалізація нормативної бази Платіжної системи;

- Проведення адміністративної діяльності, що забезпечує функціонування Платіжної системи;

- Визначення типів та характеристик Платіжних продуктів ПС УКРКАРТ, узгодження їх дизайну перед початком емісії;

- Визначення порядку проведення розрахунків між Банками-учасниками та учасниками Платіжної системи;

- Прийняття рішень щодо можливості участі в Платіжній системі;

- Прийняття рішення щодо визначення Розрахункового банку;

- Прийняття рішень щодо призупинення, обмеження або припинення діяльності в внутрішньодержавній платіжній системі УКРКАРТ її учасників;

- Встановлення розміру плати за виконання процедур і надання послуг Платіжної організації, встановлення міжбанківських комісій;

- Здійснення контролю за виконанням цих Правил та вимог нормативних документів Платіжної системи структурними підрозділами Платіжної організації шляхом самостійного контролю на рівні виконавців платіжної організації, вибіркової перевірки іншими підрозділами платіжної організації, здійснення внутрішнього аудиту;

- Визначення порядку та засобів врегулювання конфліктних ситуацій та вирішення спірних питань, а також сприяння врегулюванню таких ситуацій і вирішення вище зазначених спірних питань;

- Виконання арбітражних функцій щодо спірних операцій у межах Платіжної системи;

- Визначення правил організації захисту інформації в ПС УКРКАРТ, забезпечення нагляду за їх виконанням;

- Визначення, спільно з Розрахунковим банком, ризиків і методів їх моніторингу та заходів щодо управління ними;

- Надання консультативної допомоги Банкам-учасникам ПС;

- Визначення напрямків технічного розвитку ПС УКРКАРТ, розширення сфери надання послуг, впровадження нових Платіжних продуктів.

3.2.Обов’язки Платіжної організації:

- Розробка та оновлення нормативної бази внутрішньодержавної платіжної системи;

- Впровадження спільно з Розрахунковим банком заходів, направлених на мінімізацію ризиків, які виникають в процесі діяльності Платіжної системи;

- Формування та надання Розрахунковому банку та Банкам –учасникам звітності, необхідної для здійснення розрахунків та інформації для формування звітності Національному банку України;

- Забезпечення підтримки баз даних Банків-учасників ПС УКРКАРТ, формування додаткових форм звітності для них, згідно з умовами укладених договорів;

- Надання консультативної допомоги Банкам-учасникам ПС та Розрахунковому банку у випадку настання нестандартних (нештатних) ситуацій, відповідно до умов укладених договорів;

- Забезпечення конфіденційності інформації, отриманої від Банків-учасників ПС;

- Визначення переліку своїх послуг, що надаються Банкам-учасникам ПС/учасникам ПС УКРКАРТ для забезпечення їх діяльності;

- Здійснення контролю за дотриманням учасниками платіжної системи вимог правил платіжної системи;

- Дотримання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі – з питань фінансового моніторингу).

- Виконання інших функції, визначених законодавством України та нормативними документами ПС УКРКАРТ.

3.3. Права Платіжної організації:

- Приймати рішення щодо прийняття банку в учасником Платіжної системи, щодо призупинення, обмеження або припинення участі в Платіжній системі;

- Призупинити, припинити здійснення операцій у міжбанківському режимі з використанням Платіжних продуктів, емітованих певним Банком-емітентом. Призупинити, обмежити або припинити дію наданої Банку-учаснику ПС ліцензії;

- Ухвалювати рішення про обмеження, призупинення або припинення діяльності у ПС УКРКАРТ Банку-учасника/учасника;

- Вносити зміни до цих Правил та інших нормативних документів, що регламентують відносини та здійснення операції в ПС УКРКАРТ;

- Сприяння у виконанні Банками-учасниками/учасниками Платіжної системи договірних зобов’язань та вимог нормативних документів Платіжної системи;

- Передавати виконання певних своїх функцій юридичним особам-агентам або уповноважувати іншу юридичну особу на виконання частини не притаманних технічних функцій – залучати до аутсорсингу агентів;

- Встановлювати та змінювати розмір плати за виконання процедур і надання послуг Платіжної організації;

- Встановлювати розмір, порядок нарахування та утримання (сплати) міжбанківських комісій;

- Встановлювати перелік відомостей та інформації, що становить комерційну таємницю;

- Визначати порядок та регламент проведення розрахунків між Банками-учасниками Платіжної системи;

- Приймати рішення щодо визначення (зміни) Розрахункового банку;

- Укладати відповідні договори з платіжними організаціями інших платіжних систем;

- Вимагати після розгляду спорів відшкодування збитків, що завдані Банком-учасником ПС/учасником ПС УКРКАРТ Платіжній організації та/або іншому Банку-учаснику ПС/ учаснику ПС УКРКАРТ, та/або Розрахунковому банку;

- Здійснювати заходи, спрямовані на здійснення контролю за дотриманням Банками-учасниками ПС вимог Правил платіжної системи.