Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 26 грудня 2015 року. Загальні збори Товариства проходитимуть за адресою: Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19. Початок Загальних зборів о 09:00.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 26 грудня 2015 року з 08:30 до 08:45 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 годину 22 грудня 2015 року.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

4. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

6. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

7. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:

• для фізичних осіб – паспорт або документ, що посвідчує особу;

• для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного Загальних зборів, здійснюється у офісі Товариства за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 11, корпус Б.

Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів Товариства з документами, що стосуються порядку денного Загальних зборів, є Голова Правління - Нехом’яж Сергій Олексійович, телефон (044) 4942590, (044) 4942590. Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

Дане повідомлення було надруковане у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 220 від 25.11.2015 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Голова Правління   Нехом'яж Сергiй Олексiйович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   25.11.2015
      (дата)